Områder med naturlig høyt bakgrunnsnivå av forurensende stoffer - disponering av masser

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har angitt hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for endel forurensende stoffer overskrider gjeldende normverdi.

Stoffene det er snakk om er kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn) og arsen (As). Rapporten er basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser. Utgitt av Klif i 2011, 44 sider.

Sist revidert: 18.09.2017
av: Miljødirektoratet