Registrere lokalitetar i databasen Grunnforureining

Databasen Grunnforureining viser mange eigedomar der det er registrert forureining i grunnen, eller ein har grunn til å mistenke forureining i grunnen. Databasen gir ikkje ein komplett oversikt over all forureina grunn i Norge. 

Kommunen har plikt til å registrere opplysningar i denne databasen

Dette følgjer av forureiningsforskrifta § 2-9 fjerde ledd. Kommunen skal rapportere elektronisk, rett i databasen.  

Rapporteringsplikta gjeld dei grave- og byggjesakene som kjem inn under byggje- og gravekapitlet, kapittel 2, i forureiningsforskrifta, og som kommunen tillet etter forurensningsforskrifta § 2-8 .

Registreringsplikta er oppfylt dersom kommunen gjer registreringane etter rettleiinga Kommunens rapportering etter forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider (pdf). Staten krev inga rapportering utover dette. Se kapittel 4 for forslag til rutinar for registrering.

Noko av informasjonen som vert registrera i databasen Grunnforureining, kjem automatisk inn i matrikkelen og kan finnast igjen på Se eiendom. Dette gjeld lokaliteter med påverkingsgrad 3, 2 eller x, som er satt til aktiv.

Kommunen kan registrere andre lokalitetar med grunnforureining

Alle stader som har ein ureining i grunnen med helserisiko eller risiko for spreiding kan registrereast i databasen. Stader med mistanke om det same kan registrerast. Det gjeld og område der det er rester av ureining over normverdiar etter behandling. Det er ønskeleg at kommunen registrerar slike kjende ureiningar, mistanke om ureiningar og rest-ureining etter behandling, sjølv om plikta berre gjeld registrering i bygge- og gravesaker etter forureiningsforskrifta kapittel 2. For å lese meir om kva som kan registrerast i databasen, sjå rettleiaren Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning(pdf).

Sist revidert: 25.09.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon