Oppfølging av ulovlig lagring av avfall, farlig avfall og brenning av avfall i landbruket

Landbruket produserer mye avfall. Det hender ikke så rent sjelden at deler av dette avfallet ikke behandles riktig og fører til forsøpling og forurensning.

Avfall fra landbruket er næringsavfall. Landbruket i Norge produserer mange typer avfall deriblant en del farlig avfall.

Eksempler på vanlig avfall fra landbruket er plast fra rundballer, kanner, emballasje, gamle redskaper og kjøretøy som er ute av drift, gjerderester, bygningsavfall med mer. Ved feil lagring er slikt avfall forsøplende. Det kan også være farlig for dyr som beiter, ved at dyra kan spise deler av avfallet, at de kan kutte seg opp, sette seg fast eller lignende. Avfall med næringsinnhold representer også en fare for avrenning. Hauger av hestemøkk, fórrester og avlingsavfall, kan frigjøre betydelige mengder næringsstoffer som kan føre til eutrofiering i vann og vassdrag.

Eksempler på farlig avfall er gammelt bygningsavfall med maling eller impregnering, gamle lysarmaturer, isolasjon, batterier for biler og traktorer, gamle kjøretøy og redskaper som ikke er miljøsanerte, olje, diesel, bensin, maling, kjemiske løsemidler, avfettingsmidler, vaskemidler, vaskevann, rester av medisin og plantevernmidler, m.m. Dette inneholder farlige stoffer som er en fare for mennesker, dyr og miljø.

Gårdfyllinger. Tidligere var det vanlig at gårdene hadde sine egne søppelplasser. Dette er nå forbudt. Alt avfall skal sorteres og leveres til godkjent mottak.

Brenning av avfall. Det har også vært vanlig å brenne hele eller deler av avfallet på enkelte gårdsbruk, ved åpen brenning, brenning i oljefat eller i småovner. Dette er også forbudt. Et par eksempler på gjentagende problemstillinger er brenning av rundballeplast, oppsamling av avfall til St. Hans bål, eller at gamle bygninger blir revet og satt fyr på.

Enkelte kommuner gir åpning for å brenne kvist og hageavfall. Dette kan formaliseres i egen lokal forskrift. Se Miljøøkommune.nos veiledning om å fastsette lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall.

Det er lurt å ha avtale med brannvesenet om hva de svarer når publikum spør om hva som kan brennes, når det kan brennes, og om de kan få tillatese til å brenne litt hageavfall, som av og til omfatter mer enn bare litt hageavfall. Et stanard svar fra grunneiere som brenner ulovlig avfall er at de har fått lov av brannvesenet.

Nesten alle kommuner har problemer med ulovlig lagring av avfall i landbruket. Dette håndterer du på samme måte som annet avfall som lagres ulovlig. Snarvei til oppgavehjelp oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

Sist revidert: 23.04.2014
av: Miljødirektoratet