Godkjenne beite som spreieareal

Det er berre lov å spreie husdyrgjødsel på godkjend spreieeareal. Fulldyrka og overflatedyrka mark er automatisk godkjent spreieareal. Om ein skal spreie husdyrgjødsel på beite, må området godkjennast av kommunen før spreiing.

Fylkesmannen i Rogaland har laga ei handbok om korleis kommunen kan løyse denne oppgåva.

Sist revidert: 14.05.2014
av: Miljødirektoratet