Tilskuddsforvaltning hos Landbruksdirektoratet

Det er Landbruks- og matdepartementet som er ansvarlig for regelverket som regulerer tilskuddsforvaltningen, og Landbruksdirektoratet har veiledningsansvaret.

Produksjonstilskudd

Alle produsenter i landbruket som omsetter for over kr. 50.000,- eller er registrert i merverdiavgiftsregisteret har rett på produksjonstilskudd. For å få rett til fullt produksjonstilskudd må produsenten ha en miljøplan med årlig oppdatert gjødslingsplan for sitt bruk.

Se veiledning om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratets nettsted. 

Ved brudd på gjødselvareforskriften har kommunen anledning til å trekke aktuelt foretak i produksjonstilskudd. Dette må da skje i tråd med forskrift om produksjonstilskudd.

Miljøplan og gjødslingsplanlegging

Alle foretak som kan motta produksjonstilskudd er forpliktet til å ha miljøplan trinn 1 dersom de skal få fullt tilskudd. Gjødslingsplanen er en av fire deler som tilsammen utgjør miljøplan trinn 1. De som ikke har miljøplan trinn 1 skal trekkes i produksjonstilskudd.

Det er ikke lov å spre husdyrgjødsel uten gjeldene gjødslingsplan, og alt spredeareal skal inngå i planen.

Se presentasjon av miljøplan, og veiledning om miljøplan og gjødslingsplanlegging på Landbruksdirektoratets nettsted. Tilhørende sjekklister finner du her.

Smil-midler, spesielle miljøtiltak i landbruket

Det gis støtte gjennom smil-midler, til etablering av forskjellige tiltak for å redusere forurensninger fra landbruket, som fangdammer og ulike hydrotekniske tiltak. Det er kommunene som mottar og behandler smil-søknadene.

Se veiledning om smil-midler på Landbruksdirektoratets nettsted.

Rmp-midler, Regionalt miljøprogram

Det gis støtte til vedlikehold og drift for forskjellige miljøtiltak i landbruket, gjennom regionalt miljøprogram. Kommunene mottar og behandler søknader til rmp-midler etter tilsvarende system som produksjonstilskuddet.

Se veiledning om rmp-midler på Landbruksdirektoratets nettsted.

Sist revidert: 30.10.2015
av: Miljødirektoratet