Illustrasjonsfoto

God planlegging og samordning med andre myndigheter er viktig for å hindre, begrense og forebygge ulemper for mennesker og miljø.

 

Illustrasjonsfoto

Forurensning i arealplanlegging

Det bør være god kopling mellom planlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Der forurensningsloven retter seg mot en enkelt virksomhets utslipp, gir plan- og bygningsloven kommunen en mulighet til å se utslippene i en større arealmessig sammenheng.

Samordningsplikt i forurensningsloven og plan- og bygningsloven

Forurensningsloven § 2 nr 2, om samordning, bestemmer at forurensningsmyndighetene skal samordne sin virksomhet med planmyndighetene slik at planlovgivningen sammen med forurensningsloven brukes både for å unngå og begrense forurensning og avfallsproblemer.

plan- og bygningsloven § 4-1, om planprogram, har planmyndighetene et ansvar for å samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven. Planmyndighetene skal innhente uttalelser i spørsmål som angår andre myndigheters saksområde.

Reguleringsbestemmelser for planområdet

Kommunen kan med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-7 nr 3, om bestemmelser i reguleringsplan, sette grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet. Kommunen kan fastsette reguleringsbestemmelser som gjelder all virksomhet innen et område, for å begrense ulemper som for eksempel sumstøy og luktproblemer. Eksempler på aktuelle områder er næringsparker og havner.

Det kan stilles krav både etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven i samme sak.

Reguleringsbestemmelser for enkelte virksomheter

Kommunen kan også fastsette reguleringsbestemmelser som gjelder enkelte virksomheter, for eksempel skytebaner og motorsportbaner med videre. 

I slike tilfeller er det naturlig å ta kontakt med vedkommende forurensningsmyndighet for en samordning av saksbehandling og krav. Forurensningsmyndighet vil være fylkesmannen eller Miljødirektoratet, eller i noen tilfeller et kommunalt organ, avhengig av bransje. Se oversikt over fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven i rundskriv T3/12.

Sist revidert: 15.05.2017
av: Miljødirektoratet