Foto: Kjersti Dørumsgård Moxness
Kilder til dårlig luft

Eksos og asfaltstøv fra veitrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning.

Andre kilder er industri,vedfyring fra boliger eller langtransportert forurensning.

Foto: Kjersti Dørumsgård Moxness

Lokal luftforurensning

Lokal luftforurensning er et problem i flere norske kommuner. Forurenset luft kan gi helseskader, først og fremst i luftveier, men også hjerte- og karsykdommer. Tiltak for å bedre luftkvaliteten kan gi positive ringvirkninger. Å redusere bruk av personbiler kan for eksempel føre til redusert støy og utslipp av klimagasser.

Veitrafikk er den viktigste kilden til lokal luftforurensning i norske byer. Det viktigste forebyggende tiltaket er å begrense trafikkveksten i belastede områder. Privat vedfyring er også en viktig kilde til luftforurensning når det er kaldt om vinteren.

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvaret for den lokale luftkvaliteten, jamfør bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 7. Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes. I tillegg har de viktige oppgaver som lokal helse- og planmyndighet. Det er viktig at kommunen ser disse rollene i sammenheng.

Forurensningsforskriften gjelder utendørs luftkvalitet

Luft i tunneler, parkeringshus og liknende anses ikke som utendørs luft. Utendørs luft i områder hvor allmennheten ikke har alminnelig tilgang, omfattes heller ikke av forskriften. Dette gjelder for eksempel inne på industriområder.

Sist revidert: 30.01.2019
av: Miljødirektoratet