Lage lokale varsler om helseskadelig luftforurensning

Varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge viser luftkvaliteten i alle landets kommuner. Kommunene kan supplere varselet med egne tekstvarsler til sine innbyggere hvis det er fare for helseskadelige nivåer av luftforurensning.

Kommunen skal å bidra til å beskytte befolkningens helse og sikre kunnskap om faktorene som skaper luftforurensning, jfr. forskrift om miljøretta helsevern § 4.

Informasjon, råd og veiledning er del av kommunens plikter som lokal myndighet. Kommunen må derfor sørge for at oppdatert informasjon om luftkvalitet er tilgjengelig for publikum og at tiltak gjennomføres dersom det er nødvendig. Dette er forankret i forurensningsforskriften kapittel 7.

Veilederen nedenfor beskriver

 • målgruppen og innholdet i varslingstjenesten
 • hvem og hvordan tekstvarsler skal lages.
 • hvordan tekstvarselet utløser beredskap for å gjennomføre strakstiltak.   

Gi tilbakemelding på løsningen for Luftkvalitet.no og til veilederen

I første omgang er Luftkvalitet i Norge kun tilgjengelig for de kommunene som har meldt inn interesse for løsningen gjennom å melde inn en kontaktperson.

 • Se brev til alle landets kommuner fra Statens vegvesen 16. august

Gi oss gjerne tilbakemelding på ……….

 

Under finner du informasjon og veiledning om[IMN1] 

Hva er varslingstjenesten?

Hvem skal lage tekstvarsler?

Hvordan lage beredskapsplan?

Hvordan formulere tekstvarsler til ulike målgrupper?

Hvordan logge seg på varslingstjenesten

Hva er varslingstjenesten Luftkvalitet.no?

Varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge gjelder alle kommuner i landet. Målgruppen er kommunen og innbyggerne i kommunen. En landsdekkende prognose for luftkvalitet er utgangspunktet for varslene.  Tjenesten ligner på yr.no og varsler luftkvaliteten både i nåtid og fremover time for time. Innbyggerne får også tilhørende helseråd og beskrivelse av helseeffekter.

Tjenesten formidler informasjon om luftkvalitet ved å kombinere tekst, graf og kart. Dette gir kommunen mulighet til å formidle all viktig informasjon lettfattelig og pålitelig. Innbyggerne får kunnskap om hvordan luftkvaliteten endrer seg

 • i tid og rom
 • hvilke helsevirkninger de kan forvente
 • og hvilke råd de kan følge.

Grafen viser endringene over tid. Kartet viser hvor den dårligste luftkvaliteten vil kunne oppstå. Mer om hvordan tall og forurensningsprognoser, kan du lese om på Luftkvalitet i Norge.

Innbyggerne kan se luftkvaliteten på smarttelefon og personlig datamaskin der de befinner seg er eller dit de for eksempel skal reise. Det er mulig å zoome seg ned på gatenivå eller å zoome seg ut og se hele kommunen. Det er også mulig å se forurensningssituasjonen framover time for time.

Hvem skal lage tekstvarsler?

Kontaktperson for Luftkvalitet i Norge

Det er bare den personen kommuneledelsen peker ut som kontaktperson for Luftkvalitet i Norge, som administrerer varslingstjenesten til kommunen. Kontaktpersonen

 • skal være ansatt i kommunen og organisert i linjen under rådmannen og bør tilhøre en enhet i kommunen med forvaltningsansvar knyttet til luftkvalitet
 • er kontaktleddet mellom de statlig etatene som har ansvaret for Luftkvalitet i Norge og kommunen
 • har fullmakt til videreføre sin oppgave til en annen kontaktperson i kommunen
 • kan lage supplerende tekstvarsler selv
 • kan gi autorisasjon til den eller de som skal være varslingsoperatører.

 

Statens vegvesen har bedt kommunen om å peke ut og melde inn en kontaktperson for til Vegdirektoratet.

 • Se brev til alle landets kommuner fra Statens vegvesen 16. august

 

Hvis kommunen ikke har meldt inn en kontaktperson, kan dette gjøres ved å fylle ut et skjema og sende til firmapost-vd@vegvesen.no

 • Skjema for å melde inn kontaktperson

Statens vegvesen ved Vegdirektoratet forvalter listen over kontaktpersoner.  Miljødirektoratet gir kontaktpersonene tilgang til å logge seg på Miljødirektoratet.no.

Varslingsoperatørens rolle og ansvar

Varslingsoperatørene trenger ikke være ansatt i kommunen, men i en annen kommune eller organisasjon. Operatøren er knyttet opp mot løsningen gjennom navn, epostadresse og ID.

Varslingsoperatøren skal opptre på vegne av kommunen og i henhold til mandatet fra kommunen.

Varslingsoperatøren bør [RP2] ha fullmakt til å utløse beredskapsplanen. Det er en fordel om operatøren tilhører den enheten som har ansvaret for et strakstiltak. Det at operatøren står nær en beslutning om å igangsette tiltaket, gjør prosessen effektiv. Råd om hvordan organisere arbeidet

Erfaringer med hvordan kommuner organiserer arbeidet med varsling av luftkvalitet

Hvordan kommunen velger å organisere seg og hvem som får fullmakter er opp til kommunen selv. Noen kommuner ha behov for å organisere arbeidet med luftkvalitet annerledes som følge av den nye varslingstjenesten.  

Flere kommuner har valgt å gi rollen som kontaktperson hovedansvaret for varslingstjenesten til kommunelegen eller den etaten som organiserer kommunelegens ansvarsområde. Oppgaven med å gjennomføre strakstiltak er ofte gitt til teknisk etat i kommunen og veieier.

I noen kommuner har miljøvernlederen og planmyndigheten fått ansvaret for å etablere permanente eller langsiktige tiltak.

Hvordan lage beredskapsplan

Kommunen bør lage en beredskapsplan. Det er en gjennomtenkt oversikt over hvilke oppgaver utpekte aktører skal utføre når det oppstår en situasjon med helseskadelig luftkvalitet. Planen skal beskrive hvem som er varslingsoperatører og hvilke mandat de arbeider under.

Tynn beskrivelse… Eksempler på en plan? Skal vi evt. kutte denne teksten eller putte det inn et sted med en mer generell beskrivelse?

Hvordan formulere tekstvarsler til ulike målgrupper

Kommunen har mulighet til å legge inn supplerende tekstvarsler til egne innbyggere. Tekstvarslene supplerer det prognosebaserte varselet om forurensningssituasjonen.

Målgrupper for tekstvarslene

Målgruppen for Luftkvalitet i Norge er innbyggere med ulik interesse for luftkvalitet og ulik mulighet til å bruke og forstå informasjonen.

Varslingen må kunne brukes slik at

 • følsomme personer som er sårbare for luftforurensing kan beskytte seg – det vil si personer med helseutfordringer som astma, alvorlig luftveissykdom eller alvorlig hjerte- og karsykdom, eller personer med ansvar for barn med slike utfordringer
 • allmennheten, innbyggere som ønsker å holde seg oppdatert om luftkvaliteten der de befinner seg, kjenne til hvorfor myndighetene vil redusere utslippene eller som ønsker å bidra til å redusere utslippene.
 • tiltakshavere som kan bruke informasjon fra varslingen til å bestemme hvilke tiltak som skal settes inn

 

Innholdet i tekstvarslene[RP3] 

Tekstene kan inneholde

 • informasjon om hvor og når det er mest og minst forurensning samt kilder til luftforurensningen
 • informasjon om strakstiltak rettet mot en aktuell kortvarig hendelse eller om permanente tiltak mot en vedvarende forurensningssituasjon
 • lokale og stedsspesifikke råd om hvordan følsomme personer kan beskytte seg og sine[LMK4] [IMN5] 
 • en avviksmelding, hvis det er avvik mellom prognosen for luftkvalitet og det kommunen selv erfarer er riktig forurensingsnivå
 • lenker til utfyllende informasjon på kommunens egne nettsider, for eksempel om hvordan kommunen planlegger og tilrettelegger for en bedre hverdag med lite luftforurensning

Kommunen må vurdere om varslingstjenesten er egnet formidlingskanal for institusjoner som sykehjem og helseinstitusjoner eller de skal gi råd gjennom egne kanaler. 

 

Formen på tekstvarslene

Tekstvarslene bør være

 • mest mulig relevante for kommunens forurensningssituasjon og de helseeffekter og helseråd som følger av det
 • troverdige og dokumenterbare
 • korte og presist slik at de er egnet for smarttelefon eller nettbrett
 • enkelt skrevet slik at de er lette å forstå for alle brukergrupper

 

På sikt vil Luftkvalitet i Norge vil inneholde dypere kunnskap om …..helseeffekten av luftforurensning.  [RP6] [IMN7]  

 

Eksempel på tekstvarsel
Veiene [navn] er støvdempet. Forurensingsnivået er derfor moderat forurenset langs veiene [navn]. 

Mer eksempler….

For eksempel kan to-tre personer i en driftsenhet få en avgrenset oppgave med å legge inn tekstvarsel når enheten har bestemt seg for å dempe veistøv med saltløsninger som binder veistøv. En annen enhet kan få avgrenset oppgave med å gi råd til innbyggerne om å forholdsregler som kan redusere utslippene.


 [IMN1]Hoppe til menyer

 [RP2]Bør?

 [RP3]Se nærmere på dette sammen i morgen

 [LMK4]Konkrete lokale råd da eller? For de får jo helseråd i tjenesten.

 [IMN5]Stemmer forslaget om stedsspesifikke råd?

 [RP6]Hva er budskapet? Det henger …

 [IMN7]Er det viktig å skrive noe om det nå – evt. må dere gi meg noen konkrete setninger.

Sist revidert: 31.10.2018
av: Miljødirektoratet