Beregningseksempel flyplass

Tidligere beregninger for OSL har vært gjennomført med bruk av EPISODE.  EPISODE er spredningsmodellen som finnes i AirQUIS; ytterlige informasjon finnes på ModLUFT-sidene.

Følgende oversikt av inngangsdata ble brukt i EPISODE for spredningsberegningene av NOX, HC, og CO for OSL fra 1998-2001:

  • Spredningsforhold: Observasjon(er) av vind, turbulens og atmosfærisk stabilitet innenfor modellområdet.
  • Utslippsoversikt: Fordeling av utslippene i rom og tid innenfor modellområdet for alle kildene (fly, trafikk, punkt, areal).
  • Bakgrunnskonsentrasjoner: Observasjon(er) av konsentrasjoner utenfor beregningsområdet.

Timevise data for utslipp, vind og turbulens danner grunnlaget for den numeriske beskrivelsen av forurensningene. Disse er knyttet sammen i en spredningsmodell (EPISODE), hvor det for hver time er beregnet middelkonsentrasjoner i hver 100x100 m2-rute i tre nivåer fra bakken og oppover. 100x100 m2-ruter er valgt fordi dette gir en romlig oppløsning som er god nok til å beskrive konsentrasjonsfordelingen i området. Dette forutsetter tilsvarende oppløsning i utslippsoversikten. Størrelsen på modellområdet for OSL-beregningene var totalt 5000m x 7000m (X ganger Y).

De ulike utslippene er lagt inn i modellen for fly med følgende informasjon:

  • Utslippsfaktorer for fly: Det må opprettes faktorer for hver flytype for hver komponent for hvert scenario.  For eksempel: under ”avgang” scenario Flytype A330 har 2.342 kg/s drivstofforbruk med 0.06 g/kg HC, 0.44 g/kg CO, og 32.10 g/kg NOX.
  • Tidsforbruk for fly: Det er regnet med at flyene takser med en hastighet på 45 km/t, og med en hastighet i luften på 600 km/t. For de forskjellige flyklassene er det tilordnet et tidsforløp for taksing før avgang, avgang, landing, taksing etter landing; dette angir hvor mange sekunder et fly er i en bakkerute ved en flybevegelse.  For eksempel: Takse mot nord, vestre bane er 260,0 sekunder; landing fra syd, østre bane er 67,4 sekunder.
  • Ukevariasjon i regulær flytrafikk: Flysammensetningen gjelder et referansedøgn (virkedag). For å få med variasjonene i flytrafikken over uken må man se på ruteplanen for trafikken, og for hver ukedag er det beregnet en skaleringsfaktor. For eksempel:  Mandag (532 flybevegelser, med faktor 0.98), Tirsdag (544 flybevegelser, med faktor 1.00), Onsdag (542 flybevegelser, med faktor 1.00), Torsdag (550 flybevegelser, med faktor 1.01), Fredag (555 flybevegelser, med faktor 1.02), Lørdag (302 flybevegelser, med faktor 0.55), Søndag (442 flybevegelser, med faktor 0.81). 

En sammenstilling av informasjonen ovenfor gir en tidsfordeling av utslippene. For hver time leses det fra data for alle flyene som vil være i aktivitet den aktuelle timen, og det beregnes utslipp for taksing og start/landing. Disse fordeles på rutene etter tidsfordelingen og det lages utslippsfelter for hver komponent.

For eksempel for NOx klokken 0600 finnes 34 take-off og 16 landinger hvor:

  • utslipp fra take-off beregnes til 19.049 kg/t NOX,
  • utslipp fra landing som 0.924 kg/t NOx,
  • utslipp på bakken ved taksing som 9.519 kg/t NOX, og
  • utslipp på rullebanen ved take-off og landing som 53.422 kg/t NOX,

Dette gir et totalutslipp på 82.915 kg/t NOX for kl. 0600.

Eksempel på utslippsdata er vist i tabell og konsentrasjonsdata vist i kart (se eksemplene i Figur 10‑4).  Resultatene på kartene kan framstilles slik at de reflekterer kriteriene for luftsonekart.

Fra framgangsmåte for framstilling vist ovenfor, kan man lage en tabell av samlet utslipp for alle kilder for NOX, HC, og CO som vist i tabellen:

Tabellen viser midlere døgnutslipp fra ulike kildegrupper på OSL 1998/1999 og 1993/1994 (Enhet kg/døgn). 

Man kan deretter beregne spredning og medfølgende konsentrasjon som kan sammenlignes med kriterierier for luftsonekartet. Figuren nedenfor viser som eksempel middelkonsentrasjonen av NOX for sommerperioden 2001 på OSL.

Figuren viser middelkonsentrasjon av NOx (µg/m3, regnet som NO2) ved Gardermoen OSL sommerperioden 2001.

Sist revidert: 21.10.2014
av: Miljødirektoratet