Beregningseksempel vedfyring

Selv om vedfyring kan være en stor kilde til forurensning av PM10 og noen ganger den kilden som gir størst bidrag til samlet konsentrasjon, finnes det få eksempler på beregning av vedfyring alene. De fleste beregningene som er utført har vært gjort i byområder og inkludert alle kilder. Kvantifisering av bidraget fra kildegruppen vedfyring er i slike beregninger presentert i tabellform, som prosent av totalkonsentrasjonen i døgn der grenseverdien er overskredet.

Et eksempel på resultat fra modellering av konsentrasjoner av svevestøv i et tettsted der vedfyring er den dominerende kilden til svevestøv er vist i figuren nedenfor. Eksemplet er hentet fra NILUs undersøkelse av luftforurensning fra vedfyring gjennomført 1981-1987.

Utslippsmengde ble kvantifisert på bakgrunn av en undersøkelse om vedforbruk i tettstedet og utslippsfaktorer for vedfyring. Fordelingen av utslipp innenfor modellområdet ble anslått på bakgrunn av kart over boligområder og antagelser om tre nivåer av vedfyring i de ulike boligområdene.

For beregningen ”episodedøgn” tilsa modellresultatene at bidrag fra vedfyring utgjorde nær 90 % av samlet konsentrasjon. Spredningsdata for modellen var basert på lokale målinger av vindretning og vindstyrke.

Figuren viser svevestøvkonsentrasjoner i et episodedøgn. Beregninger for Elverum (1982-1983). Det er brukt en type spredningsmodell som ikke lenger er i bruk, men framgangsmåte for kartlegging av utslipp og innhenting av meteorologiske inngangsdata ville vært gjort på samme måte i dag.

Sist revidert: 21.10.2014
av: Miljødirektoratet