Planprogram ved varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel

Problemstilling

I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, ber Fylkesmannen i sin uttalelse til Harstad kommune av 31. mai 2013, om en utredning som viser konsekvensene mht luftforurensning i forhold til grenseverdien gitt i retningslinje T-1520.

Utdrag fra Fylkesmannens uttalelse

"En ny planretningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) ble vedtatt av Miljøverndepartementet 30. mai 2012. Retningslinjen gir anbefalte grenser for maksimal luftforurensning for to komponenter (svevestøv PM10 og nitrogendioksid NO2) med gul og rød sone etter samme prinsipp som for støy.

Retningslinjen legges til grunn ved:

  • Etablering eller utvidelse av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i eksisterende eller planlagte områder. Med bebyggelse med slikt bruksformål menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur.
  •  
  • Etablering av ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensningen. Dette kan være samferdselsanlegg, tekniske anlegg (VAR-anlegg, biogassanlegg mfl.), større boligprosjekter, institusjoner, kjøpesenter, forretning, råstoffutvinning, industri eller annen næring.

På samme måte som for støy må planens foreslåtte tiltak dokumenteres gjennom en utredning som viser konsekvensene mht. luftforurensning i forhold til de grenseverdier som er gitt i retningslinjen."

Sist revidert: 23.10.2014
av: Miljødirektoratet