Regional planlegging

Luftkvalitet er nært knyttet til regional areal- og transportplanlegging, og må derfor tas hensyn til i regionale planer eller i interkommunalt plansamarbeid.

Dette er spesielt aktuelt i sammenhengende byområder som går over kommunegrenser. Der bør luftforurensningen vurderes regionalt.

Lokalisering av større boligområder og annen luftfølsom arealbruk, samt lokalisering av større luftforurensende virksomhet bør være tema i regionale planer. Eksempler er større transportanlegg eller industri. Der luftforurensning er et problem bør områdenes egnethet for ulike formål vurderes.

Regionale planbestemmelser og retningslinjer kan utarbeides og danne grunnlag for kommuneplanene i de berørte kommuner.

Sist revidert: 17.12.2014
av: Miljødirektoratet