Planlegging av luftfølsom bebyggelse

Utarbeide forslag til reguleringsplan for barnehage

EKSEMPEL

Kommunen ved avdeling for kommunale bygg (forslagsstiller) skal utarbeide forslag til reguleringsplan for en ny barnehage på tomten Storevegen 1. Tomta ligger nær en stor veg og det antas at veien kan forårsake luftforurensing (se Figur 1). Kommunen har ikke luftsonekart for kommunen. Planavdelingen i kommunen ber forslagsstiller utrede luftforurensing for planforslaget.

Følgende tekst er hentet fra et koordineringsmøte mellom forslagsstiller og planavdelingen:
"Planavdelingen ber om at luftforurensning utredes i en luftfaglig rapport, i henhold til retningslinje T-1520. Det må i den forbindelse gjøres en vurdering av konsekvenser av planen i forhold til luftforurensning. Det må også vurderes avbøtende tiltak, herunder mulig plangrep slik at forurensningen spesielt på uteoppholdsareal og innendørs blir lavest mulig. Avbøtende tiltak må innarbeides i planforslaget og bestemmelsene".

 

Figur 1: Planområdet ligger nær en trafikkert veg, og det antas at vegen kan forårsake luftforurensning. Tomta er markert med stiplete linjer.


Utredning av luftforurensning på tomten

Det er gjennomført kvantifisering av luftforurensning i henhold til kriteriene i veilederen. Tomta ligger i gul sone. Beregning av PM10-konsentrasjoner i lufta viser at 80 % av forurensningen på tomta kommer fra vegen. Området med beregnede konsentrasjonsnivåer er vist i Figur 2. Vindretningen som medfører høyest forurensningsbelastning er vist med blå pil. To alternative plasseringer av bygningene er vist i Figur 3 og 4 sammen med plasseringens effekt på konsentrasjonsnivået. Luftinntak for tilluft til bygningen er også vist.

Figur 2: Arealet ved Storevegen ligger delvis i rød og gul sone. Tomta ligger delvis i gul sone. Pilen viser den vindretningen som medfører høyest konsentrasjon.

 

 

Figur 3: Ved å plassere bygningen lengst bort fra vegen, vil forurensningskonsentrasjonen for tilluft til bygningen være lavest mulig (bred blå pil). Luftkvaliteten i barnehagens uteområde vil imidlertid ikke forbedres av denne plasseringen.

    

Figur 4: Ved å bruke bygningen som skjerming mot veg, vil deler av utearealet få bedre luftkvalitet. Tilluften til bygningen får litt dårligere luftkvalitet, selv om inntaket ikke er i gul sone.

 

Endring i konsentrasjonsnivået som følge av skjerming kan beregnes ved å vurdere hvor mye lenger lufta må transporteres fra veg til område som følge av at den må strømme rundt eller over bygningen. I dette tilfellet, der 80 % av konsentrasjonsnivået skyldes utslipp på vegen vil 20 % av konsentrasjonen være uendret, for den resterende delen kan endringen utledes fra de opprinnelige resultatene fra spredningsberegningen (grunnlaget for figur 2).


Utarbeidelse av planforslag

Forslagsstiller velger å prioritere luftforurensning på utendørs uteareal og velger planløsning vist i Figur 4. Denne løsningen vil også være den beste med hensyn til støy på utendørs oppholdsareal. I planforslaget som sendes planavdelingen er bygningene tegnet inn som vist i Figur 4.

I planbestemmelsene står følgende:

§ Luft
"Bygningen plasseres som vist på plankartet slik at luftforurensning på utearealet blir minst mulig.
Lufteinntaket til barnehagen skal plasseres slik at innendørs luftforurensning blir minst mulig.
Tiltakene skal dokumenteres i forbindelse med rammesøknad."

Sist revidert: 04.01.2016
av: Miljødirektoratet