Reguleringsplan som skal legge til rette for boliger, studentboliger, sentrumsformål, handel og parkering

EKSEMPEL

Kommuneoverlegen, folkehelsekoordinator, miljø og landbruk i Fredrikstad kommune gav i felleskap innspill til varsel om oppstart av arbeid med en reguleringsplan som skal legge til rette for boliger, studentboliger, sentrumsformål, handel og parkering, 26. november 2013.

"Vi har følgende bemerkninger:

Luftforurensning

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal legges til grunn i reguleringsplanarbeidet. Fredrikstad kommune har utarbeidet et luftsonekart som skal brukes sammen med T-1520. Dette kartet synliggjør områder som er utsatt for luftforurensning i form av røde og gule soner. I følge det gjeldende luftsonekartet for Fredrikstad havner planområdet innenfor gul sone. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise aktsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning (f. eks. boliger). I 5.2.1 i T-1520 er det beskrevet hvilke forhold som bør vurderes ved planlegging i gul sone. Det bør vurderes hvilke plangrep som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet, spesielt på uteoppholdsarealer. Det bør legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet som mulig. Det bør videre legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen. Området utenfor tunnelåpningen bør særlig vurderes i henhold til retningslinja. Området utenfor tunnelmunningene vil bli belastet med konsentrasjon som skyldes utslipp inne i tunnelen. Dersom kombinasjonen av tunnellengde og trafikkmengde er stor nok kan dette medføre overskridelse av luftkvalitetskravene for uteluft. På bakgrunn av dette bør etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning plasseres der det er egnete lokalklimatiske forhold, med god luftkvalitet."

Sist revidert: 04.01.2016
av: Miljødirektoratet