Offentlig ettersyn/høring av områderegulering

EKSEMPEL

Problemsstilling

Fylkesmannen uttalte seg i offentlig ettersyn/høring av områderegulering for Langnes i Tromsø 15. oktober 2012. Lokal luftforurensning var ikke utredet i områdereguleringen. Fylkesmannen krevde en utredning i detaljregulering, og laget et forslag til planbestemmelse.

Utdrag fra Fylkesmannens uttalelse
"Områdeplanen mangler en bestemmelse som sikrer at detaljreguleringsplaner som hjemler boligformål og nye veger/endret trafikkmønster på eksisterende vegner, krever nærmere utredning av lokal luftkvalitet i samsvar med retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)."

"Fylkesmannen har formulert en bestemmelse som vi mener vil være dekkende:

Lokal luftkvalitet

For detaljreguleringsplaner som hjemler boligformål og nye veger/endret trafikkmønster på eksisterende veger kreves nærmere utredning om lokal luftkvalitet i samsvar med retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Utredningen skal vise områdets egnethet for etablering av nye boliger, konsekvenser for eksisterende boligbebyggelse i samsvar med retningslinjens grenseverdier, samt eventuelle avbøtende tiltak.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til denne manglende bestemmelse i planen."


Kommentar

Utredning av luftforurensning bør gjøres ved utarbeidelse av områdereguleringsplanen og ikke utsettes til detaljregulering. Valget til fylkesmannen må ses i sammenheng med at retningslinje T-1520 var ny på tidspunktet for planens utarbeidelse, noe fylkesmannen skriver i sin uttalelse.

Sist revidert: 04.01.2016
av: Miljødirektoratet