Veileder om lokal luftkvalitet

Hvilke minstekrav settes til utendørs luftkvalitet?

Denne veilederen beskriver:

  • krav til målinger
  • tiltaksutredninger
  • informasjon til publikum 

som kommuner og anleggseiere må følge opp på. Den beskriver også:

  • Hvilke krav som stilles i forurensningsforskriften kapittel 7
  • Hvem som er ansvarlig for å gjennomføre oppgavene
  • Hvordan forskriften bør tolkes

I forordet til veilederen finner du samlet oversikt over andre veiledere som er knyttet til temaet.

Sist revidert: 15.03.2019
av: Miljødirektoratet