Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
Mange gamle oljetankar

Det er berekna at det finst omlag 300.000 slike tankar i Noreg. Mange av dei er gamle med auka risiko for å sprekke.

Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Nedgravne oljetankar

Nedgravne oljetankar representerer ei aukande kjelde til ureining av grunnen. Ein stor del av tankane er ståltankar lagt ned på 1960- og 70-talet. Tankane og tilkopla røyrsystem vert utsett for både innvendig og utvendig korrosjon. Dei mest alvorlege problema oppstår ved forureining av grunn og vassressursar, men innemiljø i hus kan og bli skadelidande ved lekkasjar frå slike tankar.

Miljødirektoratet oppmodar alle kommunar, som i dag ikkje har lokal forskrift for nedgravne oljetankar, om å vedta ei slik forskrift så snart som mogleg. Me oppmodar òg kommunen om å inkludere nedgravne tankar som er mindre enn 3200 liter i verkeområdet for den lokale forskrifta.

Bakgrunnen for dette er at forbodet mot fyring med mineralolje, som trer i kraft i 2020, vil føre til at ei auka mengd med tankar skal tas ut av bruk og behandlast dei nærmaste åra. Det er foreslått endringar i forureiningsforskrifta kapittel 1, blant anna for å sikre nasjonale krav til desse tankane. Det er uvisst kor lang tid det vil ta før endringar i forskrifta vil bli vedtatt. 

Kommunen er mynde for desse tankane uansett om dei har ei lokal forskrift eller ikkje, men ei lokal forskrift vil gje føreseielege krav for tankeigarar i kommunen og lette kommunen si sakshandsaming. 

Har du spørsmål?

  • Spørsmål om nedgravne oljetankar, kan rettast til oljetank@miljodir.no
  • Spørsmål om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger kan rettast til oljefyr@miljodir.no.
Sist revidert: 14.11.2018
av: Miljødirektoratet