Radon i arealplaner - Eksempler

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel i Ullensvang, Kinsarvik

Planbeskrivelse, utdrag av omtale om radon:

  • I Kinsarvik er det registrert særs høge radonverdiar i enkeltbustader. Dette er vist med omsynssone i plankartet. Det må her vurderast særskilt før areal vert regulerte, om området er eigna for bruk eller ikkje.

Kommuneplanens arealdel Kinsarvik Herad

Plankart, utsnitt av kommuneplankartet over Kinsarvik.

 

Bestemmelser jamfør plan- og bygningslova § 11-8 om hensynssoner:

For mer informasjon se hjemmesiden til Ullensvang herad

 

Reguleringsplan

Utsnitt av plankart

 

Eksempler på bestemmelser hjemlet i lovkommentar til plandelen av plan- og bygningslova § 12-7 punkt 2, om bestemmelser i reguleringsplan

Situasjon: Boligområde BK2 ligger i et område hvor det er kjent fra kommunens radonkartlegging at en stor andel bygninger har svært høye radonnivåer i inneluften. Området regnes som radonutsatt.

Bestemmelser:

  • I boligområde BK2 skal det, for hver bolig som føres opp, vurderes hvordan det kan sikres at radonnivået ikke overstiger grenseverdiene i byggteknisk forskrift, TEK 10 § 13-5 om radon. Ytterligere tiltak for å begrense radoninnstrømningen enn minimumskravene i TEK 10 må vurderes.
  • I boligområde BK2 er det kun tillatt å oppføre boliger med radonforebyggende tiltak.
  • Det skal monteres radonsperre mot grunnen og tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3 Eventuelt skal det dokumenteres at det ikke er behov for disse radontiltakene for å oppfylle grenseverdiene i byggteknisk forskrift, TEK 10 § 13-5 om radon.

Situasjon: Reguleringsområdet ligger i et område hvor det er kjent at det finnes uranrike granitter. Området regnes for radonutsatt.

Bestemmelse:

  • Ved planering av området må sprengte masser kjøres bort og erstattes med tilkjørte rene masser, med mindre det kan dokumenteres at de lokale sprengte massene ikke utgjør en særlig økning i radonfaren.

Utsnitt av plankart

Eksempel på bestemmelser hjemlet i lovkommentar til plandelen av plan- og bygningslova § 12-7 punkt 3, om bestemmelser i reguleringsplan

I byggeområde for barnehage BHG1 skal det gjennomføres bygningsmessige tiltak som sikrer at radonverdiene ikke overstiger grensene i byggteknisk forskrift, TEK 10 § 13-5 om radon.

 

Eksempel på bestemmelse hjemlet i lovkommentar til plandelen av plan- og bygningslova § 12-7 punkt 12, om bestemmelser i reguleringsplan

Situasjon: Reguleringsområdet ligger i et radonutsatt område. Før området bebygges må det gjennomføres undersøkelser av grunn og tilkjørte masser med tanke på radon for å fastslå at det er mulig å oppføre radonsikre boliger som oppfyller grenseverdiene byggteknisk forskrift, TEK 10 § 13-5 om radon.

Bestemmelse:

  • Krav om undersøkelser: Dokumentasjon på målinger og vurderinger skal sendes inn ved fsøknad om igangsettingstillatelse av grunnarbeid. Eventuell tiltaksplan skal utarbeides i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.

Situasjon: I reguleringsområdet er det kjent at det finnes uranrike granitter og at vann fra borebrønner kan inneholde mye radon.

Bestemmelse:

  • Vann fra borebrønner i reguleringsområdet må radonmåles. Dersom det er nødvendig, skal det gjøres tiltak mot radon i vannet før det benyttes til husholdningsvann.

 

Eksempel på bestemmelse hjemlet i lovkommentar til plandelen av plan- og bygningslova § 12-7 punkt 1, 2 og 3, om bestemmelser i reguleringsplan

Situasjon: Reguleringsområdet ligger i et område hvor det er kjent at det finnes alunskifer og store radonproblemer som følge av dette.

Bestemmelse:

  • I området skal ikke bygninger oppføres direkte på grunnen, men med søylefundamentering med kryperom, med luftig krypkjeller eller med garasjeanlegg på grunnplanet, eventuelt tilsvarende. Radonnivået i oppholdsrom skal ikke overstige 200 Bq/m3, jamfør byggteknisk forskrift, TEK 10 § 13-5 om radon.

Sist revidert: 25.08.2014
av: Miljødirektoratet