Virkemidler i forurensningsloven

Når kommunen har hjemmel etter forurensningsregelverket, enten direkte gjennom lov, gjennom forskrift eller delegeringsvedtak, kan kommunen også bruke ulike virkemidler for å sørge for at regelveret overholdes.

Sist revidert: 13.04.2015
av: Miljødirektoratet