Kreve opplysninger

For å skaffe til veie opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av kommunens oppgaver etter forurensningsloven, kan kommunen gi pålegg om å gi opplysninger.

Hjemmel

Kommunens hjemmel for å gi pålegg om å komme med opplysninger er forurensningsloven § 49 første ledd om opplysningsplikt: Etter pålegg av forurensningsmyndigheten plikter den som har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense eller føre til avfallsproblemer uten hinder av taushetsplikt å gi forurensningsmyndigheten eller andre offentlige organer de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av gjøremål etter loven. Når særlige grunner tilsier det, kan forurensningsmyndigheten kreve at opplysningene gis av enhver som utfører arbeid for den som har opplysningsplikt etter første punktum.

Hvilke opplysninger kan kommunen kreve?

Opplysningsplikten gjelder de opplysninger som kommunen anser som nødvendige for å utføre sine oppgaver etter forurensningsloven, for eksempel for å følge opp en forsøplingssak eller gjennomføre tilsyn.

Kommunen kan blant annet kreve opplysninger fra den ansvarlige dersom det er tvil om forurensningsvirkningene av et utslipp, eller det er mistanke om fare for forurensning fra for eksempel lagring av gjenstander, kjemikalier, gjødsel med videre. Opplysningsplikten gjelder også for forurensninger som er lovlige.

Kommunen kan med hjemmel i § 49 bare kreve at den ansvarlige oppgir opplysninger som han eller hun allerede har tilgang til. Det kan ikke kreves at det må foretas undersøkelser eller lignende. Kommunen kan imidlertid gi pålegg om undersøkelser med hjemmel i forurensningsloven § 51. Se veiledning på Miljøkommune.no om å pålegge undersøkelser etter forurensningsloven § 51.

Hvem rettes pålegget mot?

Pålegg om opplysninger rettes i utgangspunktet til den som har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense eller føre til avfallsproblemer. Plikten til å gi opplysninger må ses i sammenheng med forbudet mot å forurense i forurensningsloven § 7. Den ansvarlige for forurensningen eller avfallsproblemet plikter å oppgi opplysninger etter pålegg fra kommunen uavhengig av taushetsplikt.

Det er tilstrekkelig grunnlag for å stille krav om opplysninger at det foreligger fare for forurensning eller avfallsproblemer. Også den som planlegger å starte virksomhet som kan føre til forurensning plikter dermed å gi opplysninger etter bestemmelsen.

Se også veileder pålegg om tiltak etter forurensningsloven § 7.

Pålegg om opplysninger regnes ikke som enkeltvedtak

Det kreves dermed ikke forhåndsvarsel etter forvaltningsloven. Pålegget kan imidlertid påklages innen tre dager. Dette følger av reglene i forvaltningsloven § 14 om saksforbredelse og klage ved pålegg om å gi opplysninger.

Sist revidert: 06.08.2015
av: Miljødirektoratet