Pålegge undersøkelser

På de fagområdene kommunen har myndighet etter forurensningsloven kan kommunen gi pålegg om undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å klarlegge forurensningsfare eller virkninger av inntrådt forurensning.

Hjemmel

Kommunens hjemmel er forurensningsloven § 51 første ledd, om pålegg om undersøkelse. Det samme gjelder for aktiviteter som fører eller kan føre til avfallsproblemer, jamfør § 51 andre ledd.

  • for å fastslå om, og i hvilken grad, virksomheten fører eller kan føre til forurensning,
  • for å klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,
  • eller for å klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.

Dette følger av § 51 første ledd bokstav a til c.

Det må være grunn til å tro at virksomheten fører eller kan føre til forurensning dersom kommunen skal stille krav om undersøkelser.

Pålegget rettes mot den ansvarlige

Pålegg om undersøkelser rettes mot den som har, gjør eller setter i verk noe som fører til, eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning.

Hva slags undersøkelser kan pålegges?

Bestemmelsen gir hjemmel til å pålegge den ansvarlige å bringe frem nye opplysninger. Dette er i motsetning til opplysningsplikten etter forurensningsloven § 49 om oplysningsplikt, som kun gjelder opplysninger den ansvarlige kjenner til på forhånd.

Det er bare undersøkelser som med rimelighet kan kreves for å kartlegge forurensningsproblemet som kan pålegges etter § 51. Det skal altså være forholdsmessighet mellom de tiltak som pålegges og forurensningsomfanget. Det må være en sammenheng mellom den aktuelle forurensningen og de aktuelle undersøkelsene.  

Både laboratorieundersøkelser og undersøkelser av den aktuelle resipient kan pålegges. Videre kan kontinuerlige undersøkelser, det vil si overvåkning av forurensningssituasjonen kreves gjennomført. Som regel vil imidlertid slike tiltak bli fastsatt som vilkår i tillatelse, eller som reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen. Les om forurensning i arealplanlegging på Miljøkommune.no.

Kommunen kan i medhold av § 51 også bestemme at den ansvarlige skal foreta målinger eller bidra til undersøkelser ved å holde måleutstyr. Dersom den ansvarlige ikke er i stand til å administrere eller igangsette en undersøkelse, eller det er påkrevd at denne utføres av for eksempel en bestemt institusjon, kan kommunen som forurensningsmyndighet foreta undersøkelsen på den ansvarliges bekostning, eller kreve at denne blir gjennomført av et uavhengig eller spesielt kvalifisert organ.

Pålegg om undersøkelser etter forurensningsloven § 51 regnes som et enkeltvedtak

Kommunen må følge de alminnelige saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven ved ileggelse av et slikt pålegg. Se oppgavehjelp på Miljøkommune.no om å fatte enkeltvedtak.

Sist revidert: 06.08.2015
av: Miljødirektoratet