Svar på ofte stilte spørsmål om kartlegging og verdsetting av friluftsliv

Miljødirektoratet har samlet en rekke spørsmål og svar knyttet til kommunens arbeid med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder. Svarene bygger på direktoratets tolkninger av regelverket.

Du kan klikke på spørsmålene i denne lista for å komme direkte til svarene:

  1. Er kartet som kommunene utarbeider ved kartleggingen juridisk bindende?
  2. Skal foreslåtte tiltak i et svært viktig friluftslivsområde automatisk avvises?
  3. Kan man knytte forvaltningsregler til kartet, som innebærer direkte konsekvens for grunneiere eller kommunens myndighetsutøvelse?
  4. Hva er DOK, og har det noen sammenheng til temakart?
  5. Kan temakartet brukes som selvstendig grunnlag for å fremme innsigelse mot kommunale planer?

1. Er kartet som kommunene utarbeider ved kartleggingen juridisk bindende?

Nei. Kartlegging av friluftslivsområder skal fungere som et kunnskapsgrunnlag for å synliggjøre friluftsverdiene. Kommunene skal bruke det i sin vurdering av hvilke konsekvenser ulike tiltak kan få for friluftslivet ved å avveie friluftslivets interesser mot andre interesser. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er derfor en ren temakartlegging.

2. Skal foreslåtte tiltak i et svært viktig friluftslivsområde automatisk avvises?

Nei. Avgrensing og verdsetting av friluftsområdene er ikke ment brukt som selvstendig grunnlag for å treffe beslutninger.

3. Kan man knytte forvaltningsregler til kartet, som innebærer direkte konsekvens for grunneiere eller kommunens myndighetsutøvelse?

Det er ikke meningen at kartet og verdisettingen av friluftsområdene skal kobles direkte opp mot retningslinjer eller bestemmelser etter plan- og bygningsloven, eller mot kommunenes forvaltning av skogbruksloven. Temakartet er et kunnskapsgrunnlag.

Kartleggingen er gjennomført av kommunen basert på kommunens behov og skjønn, og er ment som et redskap for kommunene. Nasjonale eller regionale føringer knyttes ikke direkte til temakartet med den avgrensning og verdsetting av friluftsområder som kommunen har gjort.

4. Hva er DOK, og har det noen sammenheng til temakart?

Temakartet er en del av det offentlige kartgrunnlaget, som er beskrevet i plan- og bygningsloven § 2-1 om Kart og stedfestet informasjon. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og bygningsarbeid. Formålet med et offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Den nasjonale DOK-listen, som viser hvilke datasett kommunen skal ha tilgjengelig, ajourholdes jevnlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljeringsgraden og metoden som ligger til grunn for temakartets kartlagte og verdsatt friluftslivsområder gjør at det ikke er egnet til direkte koblinger mot for eksempel sertifiseringskrav.

Å utarbeide kartet er altså basert på behovet for å ha relevant kunnskap om et viktig temaområde, på linje med andre tema og interessefelt. På den måten kan kommunen kjenne til friluftsområdene når ulike interesseavveiinger skal gjøres, og politiske avgjørelser skal tas. Som eksempel kan vi nevne Lov om motorferdsel i utmark, og etablering av rekreasjonsløyper for snøskuter. Her er det stilt krav om at kommunen har gjort en slik kartlegging. Det er likevel ingen automatikk i at tiltak (rekreasjonsløyper) blir avslått med utgangspunkt i friluftslivsverdier, men det er stilt krav om at det skal gjøres vurderinger, og at det bør tas hensyn til friluftsliv.

5. Kan temakartet brukes som selvstendig grunnlag for å fremme innsigelse mot kommunale planer?

Friluftsliv som interesse kan være et selvstendig grunnlag for å fremme innsigelse, jamfør rundskrivet:

Men temakartet er ikke i seg selv et selvstendig grunnlag for dette. Når innsigelse vurderes er det med utgangspunkt i om et tiltak/plan berører nasjonale og/eller vesentlig regionale friluftslivsinteresser. Det er også viktig å påpeke at det ikke er noen automatikk i at det fremmes innsigelse i slike tilfeller. Dette avhenger av i hvilken grad friluftslivsinteressene blir berørt, hvilke konsekvenser det får for utøvelse av friluftsliv og den samfunnsnytte planlagt tiltak/plan er forventet å medføre. Her er det viktig å ha kunnskap og oversikt, og at kommunen viser hvilke avveininger mot øvrige interesser som er gjort.

Sist revidert: 24.08.2018
av: Miljødirektoratet