Energiproduksjon- og distribusjon

Kommunene og fylkeskommunene kan tilrettelegge for produksjon av fornybar kraft og biogass gjennom egen myndighet og rolle som samfunnsplanlegger og gjennom eierskap i renovasjonsselskap, deponier, avfallsselskap, energiselskap og miljøvennlig energiomlegging.

Klimagassutslipp fra energiproduksjon i Norge kommer fra avfallsforbrenning, fossil energi i fjernvarmeproduksjon, gasskraftverk og kullkraftverket på Svalbard. Kommunene og fylkeskommunene har en viktig rolle i denne energiproduksjonen. 

Kommunene og fylkeskommunene bør inkludere informasjon om tilgang på miljøvennlige energiressurser i klima- og energiplanen. Dette slås fast i planretningslinjens punkt 4b. 

Dialog med områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær

Ta kontakt med områdekonsesjonær:

 • hvis kommunen trenger informasjon om forhold i kraftnettet i forbindelse med klima- og energitiltak
 • hvis kommunen planlegger støtteordninger for å produsere elektrisitet for eksempel støtte til solcelleanlegg og små vindturbiner. 
 • hvis kommunen skal legge om fra elektrisitet til fjernvarme

Ta kontakt med fjernvarmeselskapet i området ved spørsmål om fjernvarme.

Ved planer om etablering av større kraftverk vil hovedkontakten om nettilknytning være mellom det aktuelle energiselskapet og nettselskapet, men generelt er god dialog mellom kommunen og nettselskap nyttig for en gjensidig forståelse om planer som påvirker utviklingen av kraftsystemet og kommunens energiforsyning.

Temainngangene nedenfor gir oversikt over veiledning om hvordan kommunen kan tilrettelegge for fornybare energikilder:

Tilrettelegge for å produsere biobrensler, biogass og flytende biodrivstoff
Tilrettelegge for å produsere og overføre elektrisitet fra fornybare kilder
Tilrettelegge for fjernvarme fra fornybare energikilder

Tilrettelegge for å produsere biobrensler, biogass og flytende biodrivstoff

Produksjon av biogass, flytende biodrivstoff og biobrensler er et tiltak som er relevant innen flere sektorer. Aktuelle råstoff for slik produksjon i Norge kan komme fra skog- eller jordbruk, avløpssektoren, avfallsbehandling eller være rester, avfall eller biprodukter fra industri. Kommunen har flest roller og virkemidler knyttet til å legge til rette for å produsere biogass. Denne veiledningen fokuserer derfor i hovedsak på biogass, men en del av omtalen vil også være gjeldende for annet biodrivstoff eller biobrensel. Når det gjelder bruk av biogass, flytende biodrivstoff og biobrensler viser vi til omtalen av tiltak for reduksjon av utslipp fra kjøretøy, veiledningen om bygg og eiendom og veiledningen om tilrettelegging for fjernvarme.

Biogass er en ikke-fossil energibærer som kan brukes til erstatning for fossile energibærere, for eksempel til oppvarming, elektrisitetsproduksjon eller som drivstoff i transportmidler. Biogass består hovedsakelig av metan og karbondioksid. Gassen kan oppgraderes/renses slik at den bare inneholder metan. Forbrenning av biogass vil frigjøre energi og omdanne metan til karbondioksid.

Ved etablering av biogassproduksjon er det viktig å ha en helhetlig tilnærming på tvers av sektorene for å sikre at ressursene utnyttes på en hensiktsmessig måte. Bioresten (massen som er igjen etter at gassen er fjernet) kan utnyttes som gjødselprodukt. Biogassen bør anvendes til formål hvor reduksjonen av utslipp av klimagasser, svevestøv og NOx blir størst. For eksempel vil bruk av biogass til erstatning for diesel og bensin i kjøretøy redusere støy og lokal luftforurensning.

Råstoffene for biogass og biogjødsel legger ikke beslag på matjord.

Aktuelle tiltak

 • Etablere produksjon av flytende biodrivstoff og biobrensler fra avfall, lignocellulosematerialer eller celluloseholdige materialet
 • Etablere produksjon av biogass fra for eksempel våtorganisk avfall, avløpsslam fra renseanlegg, oppsamlet deponigass eller husdyrgjødsel, samt eventuell samtidig produksjon av biogjødsel

Nærmere om råstoffer og biorest/biogjødsel:

 • Gass fra avfallsdeponier: Når organisk materiale brytes ned uten tilgang på oksygen, dannes metan. Dette skjer blant annet i avfallsdeponier. Her kan gassen samles opp og utnyttes til energiformål, eller bare fakles. Siden fakling omdanner metan til CO2, vil dette alene gi en betydelig klimagevinst, ettersom metan er en sterkere klimagass enn CO2. Det er imidlertid selvsagt enda bedre for klimaet om biogassen benyttes til formål der den kan erstatte bruk andre energivarer, spesielt fossile. Biogass kan også framstilles industrielt i en biogassreaktor.
 • Husdyrgjødsel: Produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel bidrar til å redusere utslippene av klimagasser og ammoniakk fra lagring av gjødsel.
 • Våtorganisk avfall: Våtorganisk avfall er matavfall fra husholdninger og næringsmiddelindustri. Produksjon av biogass basert på våtorganisk avfall medfører ingen direkte utslippsreduksjoner, det er først når biogassen erstatter fossile energibærere at denne typen biogass fører til utslippsreduksjoner. Per i dag er det mer lønnsomt med produksjon av biogass fra våtorganisk avfall enn fra husdyrgjødsel, fordi våtorganisk avfall har langt høyere gassutbytte per tonn. I tillegg er regelverket innrettet slik at eiere av anlegg som mottar våtorganisk avfall krever godtgjørelse for å behandle avfallet (gate-fee).
 • Avløpsslam: Ved nyetableringer og oppgraderinger av renseanlegg, bør det vurderes om det kan bygges en biogassreaktor til behandlingen av avløpsslammet.
 • Biorest/biogjødsel: Restproduktet fra biogassproduksjon, biogjødsel/biorest, kan benyttes som gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket eller på grøntarealer. Det kan dermed erstatte uttak av torv og bruk av kunstgjødsel, og på den måten redusere klimagassutslipp og forbruk av energi- og materialressurser knyttet til produksjon av kunstgjødsel, blant annet fosfor. For å kunne anvende bioresten som gjødselprodukt, må den tilfredsstille gjødselvareforskriftens krav.

Kommunens virke­midler og handlings­rom

Eier Mange kommuner er eier både av renovasjonsselskap, deponier, avfallsforbrenningsanlegg og energiselskap. Gjennom dette kan de bidra til god utnyttelse av avfall og andre lokale ressurser til biogassproduksjon. Kommunen kan utøve direkte politisk styring når renovasjonsselskaper og deponier eies og driftes som en del av kommuneorganisasjonen. I tilfeller der de drives av egne selskaper (interkommunale eller eid av enkeltkommuner), kan beslutninger tas gjennom eierstyring (for eksempel vedtak på generalforsamling). Hvis renovasjonsselskap og deponier er privateide, kan kommunene sikre seg nødvendig innflytelse gjennom kontraktstyring.

Samfunnsutvikler og landbruksmyndighet Gjennom sin rolle som samfunnsutvikler og landbruksmyndighet vil kommunen ha innsikt i og kan gi veiledning til bønder og skogeiere om muligheter og relevante støtteprogram.

Innkjøper Kommunen kan bidra til økt etterspørsel etter biogass, flytende biodrivstoff og biobrensler. Se omtalen av kommunens rolle som innkjøper, tiltak for reduksjon av utslipp fra egne kjøretøy og bygg og eiendom, samt veiledning om tilrettelegging for fjernvarme på denne siden.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Eier Noen fylkeskommuner er eiere av energiselskap som kan være aktuelle aktører for etablering av biogassproduksjon.

Samfunnsutvikler Fylkeskommunen kan som samfunnsutvikler veilede, initiere eller utvikle prosjekter i samarbeid med kommunene og andre regionale og lokale aktører som for eksempel avfall- eller energiselskap.

Innkjøper Se omtalen av  fylkeskommunens rolle som innkjøper, tiltak for reduksjon av utslipp fra kjøretøy og bygg og eiendom, samt veiledning om tilrettelegging for fjernvarme på denne siden.

Støtteprogrammer

Støtte til etablering av produksjon av biogass og biodrivstoff:

 • Enova har et støtteprogram for aktører som ønsker å investere i anlegg i Norge for produksjon av biogass eller biodrivstoff fra avfall, lignocellolusematerialer eller celluloseholdige materialer. Les mer om programmet.
 • Innovasjon Norge forvalter Landbruks- og matdepartementets bioenergiprogram som gir støtte og lån til å bygge anlegg for produksjon av varme fra biomasse, biogass eller –drivstoff, eller anlegg for produksjon og salg av flis eller annet biobasert brensel. Programmet henvender seg primært til bønder og skogeiere og det kan gis tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. Les mer om programmet.

Det gis støtte til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Støttesatser er fastsatt i forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Landbruksdirektoratet administrerer støtteordningen.

Veiledning

Eksempler

 • Nettverket Biogass Østfold organiserer aktuelle aktører fra landbruket, avfallsbransjen, kommunene og biogassbransjen med mål om å fremme produksjon og bruk av biogass i Østfold.
 • Energigården/Senter for bioenergi har samlet mange veiledninger om energi i jord- og skogbruk, og tilbyr også kurs innenfor temaet:
 • Biogassanlegg på Lindum behandler blant annet kloakkslam fra åtte kommuner i Drammensområdet. Resultatet er gass som vil bli benyttet til varme- og elproduksjon. Les mer hos Enova.
 • Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Oslo-området. Nå skal VEAS investere i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff. Les mer hos Enova.
 • Innovasjon Norge støtter fem pilotanlegg for biogass.

Tilrettelegge for å produsere og overføre elektrisitet fra fornybare kilder

Kommunen og fylkeskommunen har viktig myndighet og handlingsrom for å påvirke etablering og/eller utvidelser av eksisterende kraftverk i sin kommune/fylke.

Økt produksjon av fornybar kraft gir ikke i seg selv reduserte utslipp, men klimagevinst oppnås dersom denne erstatter bruk av fossile energibærere. Tilstrekkelig produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder og overføring av denne er en forutsetning for mange klimatiltak og et klimavennlig energisystem.

Aktuelle tiltak

 • Utbygging av nye eller utvidelse av eksisterende vann- og vindkraftverk.
 • Ny eller økt kraftproduksjon fra avfallsforbrenning (kombinert varme- og kraftproduksjon), biomasse eller biogass, eller distribuert strømproduksjon som solceller og mindre vindturbiner.

Nytten ved utbygging av nye kraftverk eller utvidelse av eksisterende må avveies mot andre miljø- og samfunnsinteresser. Både i et klimaperspektiv og for forsyningssikkerheten i kraftsystemet er regulerbar kraftproduksjon og kraftproduksjon om vinteren mer verdifull enn uregulerbar produksjon og produksjon om sommeren.

Kommunens virke­midler og handlings­rom

Vannkraft Kommunen er behandlende myndighet for små vannkraftverk hvor NVE har vurdert at tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven. Kommunen kan da gi tillatelse etter plan- og bygningsloven. Kommunen og fylkeskommunen blir involvert i høring i forkant av eventuelt vedtak fra NVE om fravær av konsesjonsplikt.

Konsesjonspliktige vannkraftverk behandles av NVE etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og/eller industrikonsesjonsloven. Avhengig av vannkraftverkets størrelse varierer det om det er fylkeskommunen, NVE, Olje- og energidepartementet eller Kongen i statsråd som fatter endelig vedtak, men i alle tilfeller står NVE for den innledende saksbehandlingen, inkludert gjennomføring av høring. Kommunen er en viktig høringsinstans og skal uttale seg om status i kommuneplan, om det er spesielle planforhold i kommunen NVE bør kjenne til, og til syvende og sist hva som er kommunens syn på kraftverksøknaden, eventuelt forslag til avbøtende tiltak/vilkår dersom det blir gitt konsesjon til anlegget.

Vindkraft For vindkraftprosjekter under 1 MW og inntil fem turbiner er vertskommunen behandlende myndighet og kan enten håndtere planlagte anlegg som en byggesak eller som et reguleringspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven.

Søknader om vindkraftverk over 1 MW behandles av NVE og vertskommunen er høringspart. Før bygging av et konsesjonspliktig vindkraftverk må forholdet til kommuneplanens arealdel være avklart. Dette kan enten skje ved at kommunen gjennomfører en arealplanendring, vedtar ny reguleringsplan, gir dispensasjon fra gjeldende plan eller ved at konsesjonen gis rettsvirkning som statlig arealplan av Olje- og energidepartementet.

Kraftproduksjon fra andre fornybare energikilder Andre aktuelle energikilder lokalt for fornybar kraftproduksjon er avfallsforbrenning (kombinert varme- og kraftproduksjon), biomasse eller biogass eller distribuert strømproduksjon som solceller og mindre vindturbiner.

Se omtale av kommunens virkemidler for å tilrettelegge for energiproduksjon fra avfallveiledningen om avfallsbehandling i denne tiltaksguiden, samt om virkemidler for å fremme bruk av energikilder fra landbruket i veiledningen om landbruk. Oftest vil bruk av avfall og bioressurser som energikilde være mest aktuelt for varmeproduksjon, men det kan være aktuelt med samtidig produksjon av kraft.

Solceller (solstrøm) har blitt vesentlig rimeligere de senere år og har dermed blitt et mer aktuelt alternativ også i Norge. Kommunen har etter byggesaksdelen i plan- og bygningsloven myndighet til å behandle søknader om fasadeendring knyttet til installasjon av solfangere og solceller. Noen kommuner har også valgt å opprette egne økonomiske støtteordninger til distribuert kraftproduksjon. Dersom kommunen aktivt ønsker å fremme distribuert strømproduksjon er det nyttig med dialog med nettselskapet i det aktuelle området.

Eier Kommunen er i mange tilfeller eier av energiselskap eller avfallsforbrenningsanlegg.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Vannkraft Se omtale under kommunens virkemidler og handlingsrom. Fylkeskommunen er også høringspart ved NVEs konsesjonspliktvurderinger og konsesjonsbehandling av vannkraftsøknader. Dersom anlegget er mindre enn 1 MW er fylkeskommunen delegert myndighet til å fatte vedtak. NVE står likevel for den innledende saksbehandlingen før saken oversendes fylkeskommunen for vedtak. Viktige unntak fra dette er hvis anlegget er lokalisert i vernet vassdrag eller dersom hensynet til samlet behandling av flere anlegg i samme område tilsier at søknadsbehandlingen skal koordineres med behandling av andre kraftverkssøknader. I slike tilfeller er det NVE som har vedtaksmyndighet.

Fylkeskommunen kan i samarbeid med berørte fagetater utarbeide regional plan for bygging av småkraftverk. Les mer her: Retningslinjer for små vannkraftverk – til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVEs konsesjonsbehandling (Olje- og energidepartementet, 2007).

Vindkraft Fylkeskommunen bør vurdere om det er behov for å utarbeide regional plan for vindkraftanlegg i samarbeid med sentrale aktører, herunder NVE. Les mer her: Regionale planer - Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg (Olje- og energidepartementet og tidl. Miljøverndepartementet).

Kraftproduksjon fra andre fornybare energikilder Noen fylkeskommuner er eiere av energiselskap og kan påvirke disse gjennom sin eierstyring. Fylkeskommunen for øvrig som samfunnsutvikler initiere eller utvikle prosjekter i samarbeid med kommunene og andre regionale og lokale aktører.

Aktuelle støtteordninger

Ny kraftproduksjon basert på fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi er berettiget støtte gjennom elsertifikater. Les mer hos NVE.

Enova gir privatpersoner støtte til produksjon av elektrisk energi fra sol eller vind for å dekke eget elektrisitetsbehov, forutsett at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.

Veiledning

Tilrettelegge for fjernvarme fra fornybare energikilder

Kommunen og fylkeskommunen har viktig myndighet og handlingsrom for å påvirke etablering og/eller utvidelser av eksisterende kraftverk i sin kommune/fylke.

Økt produksjon av fornybar kraft gir ikke i seg selv reduserte utslipp, men klimagevinst oppnås dersom denne erstatter bruk av fossile energibærere. Tilstrekkelig produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder og overføring av denne, er en forutsetning for mange klimatiltak og et klimavennlig energisystem.

Aktuelle tiltak

 • Utbygging av nye eller utvidelse av eksisterende vann- og vindkraftverk.
 • Ny eller økt kraftproduksjon fra avfallsforbrenning (kombinert varme- og kraftproduksjon), biomasse eller biogass, eller distribuert strømproduksjon som solceller og mindre vindturbiner.

Nytten ved utbygging av nye kraftverk eller utvidelse av eksisterende må avveies mot andre miljø- og samfunnsinteresser. Både i et klimaperspektiv og for forsyningssikkerheten i kraftsystemet er regulerbar kraftproduksjon og kraftproduksjon om vinteren mer verdifull enn uregulerbar produksjon og produksjon om sommeren.

Kommunens virke­midler og handlings­rom

Vannkraft Kommunen er behandlende myndighet for små vannkraftverk hvor NVE har vurdert at tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven. Kommunen kan da gi tillatelse etter plan- og bygningsloven. Kommunen og fylkeskommunen blir involvert i høring i forkant av eventuelt vedtak fra NVE om fravær av konsesjonsplikt.

Konsesjonspliktige vannkraftverk behandles av NVE etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og/eller industrikonsesjonsloven. Avhengig av vannkraftverkets størrelse varierer det om det er fylkeskommunen, NVE, Olje- og energidepartementet eller Kongen i statsråd som fatter endelig vedtak, men i alle tilfeller står NVE for den innledende saksbehandlingen, inkludert gjennomføring av høring. Kommunen er en viktig høringsinstans og skal uttale seg om status i kommuneplan, om det er spesielle planforhold i kommunen NVE bør kjenne til, og til syvende og sist hva som er kommunens syn på kraftverksøknaden, eventuelt forslag til avbøtende tiltak/vilkår dersom det blir gitt konsesjon til anlegget.

Vindkraft For vindkraftprosjekter under 1 MW og inntil fem turbiner er vertskommunen behandlende myndighet og kan enten håndtere planlagte anlegg som en byggesak eller som et reguleringspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven.

Søknader om vindkraftverk over 1 MW behandles av NVE og vertskommunen er høringspart. Før bygging av et konsesjonspliktig vindkraftverk må forholdet til kommuneplanens arealdel være avklart. Dette kan enten skje ved at kommunen gjennomfører en arealplanendring, vedtar ny reguleringsplan, gir dispensasjon fra gjeldende plan eller ved at konsesjonen gis rettsvirkning som statlig arealplan av Olje- og energidepartementet.

Kraftproduksjon fra andre fornybare energikilder Andre aktuelle energikilder lokalt for fornybar kraftproduksjon er avfallsforbrenning (kombinert varme- og kraftproduksjon), biomasse eller biogass eller distribuert strømproduksjon som solceller og mindre vindturbiner.

Se omtale av kommunens virkemidler for å tilrettelegge for energiproduksjon fra avfallveiledningen om avfallsbehandling i denne tiltaksguiden, samt om virkemidler for å fremme bruk av energikilder fra landbruket i veiledningen om landbruk. Oftest vil bruk av avfall og bioressurser som energikilde være mest aktuelt for varmeproduksjon, men det kan være aktuelt med samtidig produksjon av kraft.

Solceller (solstrøm) har blitt vesentlig rimeligere de senere år og har dermed blitt et mer aktuelt alternativ også i Norge. Kommunen har etter byggesaksdelen i plan- og bygningsloven myndighet til å behandle søknader om fasadeendring knyttet til installasjon av solfangere og solceller. Noen kommuner har også valgt å opprette egne økonomiske støtteordninger til distribuert kraftproduksjon. Dersom kommunen aktivt ønsker å fremme distribuert strømproduksjon er det nyttig med dialog med nettselskapet i det aktuelle området.

Eier Kommunen er i mange tilfeller eier av energiselskap eller avfallsforbrenningsanlegg.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Vannkraft Se omtale under kommunens virkemidler og handlingsrom. Fylkeskommunen er også høringspart ved NVEs konsesjonspliktvurderinger og konsesjonsbehandling av vannkraftsøknader. Dersom anlegget er mindre enn 1 MW er fylkeskommunen delegert myndighet til å fatte vedtak. NVE står likevel for den innledende saksbehandlingen før saken oversendes fylkeskommunen for vedtak. Viktige unntak fra dette er hvis anlegget er lokalisert i vernet vassdrag eller dersom hensynet til samlet behandling av flere anlegg i samme område tilsier at søknadsbehandlingen skal koordineres med behandling av andre kraftverkssøknader. I slike tilfeller er det NVE som har vedtaksmyndighet.

Fylkeskommunen kan i samarbeid med berørte fagetater utarbeide regional plan for bygging av småkraftverk. Les mer her: Retningslinjer for små vannkraftverk – til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVEs konsesjonsbehandling (Olje- og energidepartementet, 2007).

Vindkraft Fylkeskommunen bør vurdere om det er behov for å utarbeide regional plan for vindkraftanlegg i samarbeid med sentrale aktører, herunder NVE. Les mer her: Regionale planer - Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg (Olje- og energidepartementet og tidl. Miljøverndepartementet).

Kraftproduksjon fra andre fornybare energikilder Noen fylkeskommuner er eiere av energiselskap og kan påvirke disse gjennom sin eierstyring. Fylkeskommunen for øvrig som samfunnsutvikler initiere eller utvikle prosjekter i samarbeid med kommunene og andre regionale og lokale aktører.

Aktuelle støtteordninger

Ny kraftproduksjon basert på fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi er berettiget støtte gjennom elsertifikater. Les mer hos NVE.

Enova gir privatpersoner støtte til produksjon av elektrisk energi fra sol eller vind for å dekke eget elektrisitetsbehov, forutsett at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.

Veiledning

Sist revidert: 26.06.2018
av: Miljødirektoratet