Holdningsskapende arbeid

Mange av klimatiltakene kommunen skal gjennomføre, som begrensninger av parkering og bilbruk, vil kreve oppslutning og støtte fra innbyggerne. Innbyggerne må stimuleres til å ta klimahensyn gjennom store og små valg i hverdagen. En gjennomtenkt strategi for hvordan innbyggerne kan mobiliseres, bør derfor inngå i kommunens klima- og energiplanlegging.

Målretting av budskap

Det er nødvendig å målrette og skreddersy budskapene i større grad enn det som gjøres i dag. En rekke kommuner har allerede gjort mye på dette, og inspirasjon fra disse kommunene kan hjelpe andre kommuner i gang.

Kunnskap om klimautfordringene og forståelsen for nødvendigheten av å redusere utslippene, har økt hos befolkningen de siste årene. Undersøkelser viser også at det gradvis vokser fram en forståelse for at klimaendringene vil kreve noe fra alle og enhver.

Kommunens som avsender

Kommunen har den fordelen at den har nærhet som avsender av et klimabudskap og muligheten for å nå fram er større. Kommunikasjonen bør omfatte fakta om klimautfordringen, hvorfor tiltak som kanskje kan oppfattes som upopulære er nødvendige, hvilke positive synergier mange klimatiltak kan gi, og konkrete råd om hvordan hver enkelt kan bidra.

Noen tips på veien:

 • Formidle budskap og fortellinger som appellerer emosjonelt og som oppleves som relevant i folks liv.
 • Tilpasse budskapene til ulike gruppers verdisyn og gruppetilhørighet.
 • Velge troverdige talspersoner som formidlere, som fungerer som opinionsledere innenfor de ulike gruppene.
 • Differensiere medie- og kanalbruk for å treffe folk der de «er».
 • Legge vekt på å formidle løsninger. Løsninger er mer motiverende for læring, engasjement og for å skape aksept for tiltak enn rene problembeskrivelser. Kommunikasjon om lavutslippssamfunnet kan være effektivt.
 • Utnytte kommunikasjon sterkere som virkemiddel og samspillsfaktor med harde virkemidler. Dette vil kunne støtte opp under aksept for klimatiltaket og en enklere gjennomføring.

Veiledning

Brosjyren «Vite, ville, kunne - Miljøkommunikasjon som forandringskraft» gir veiledning og inspirasjon til personer i kommunene som ønsker å drive effektivt informasjonsarbeid om miljø og klima. Se også Håndbok om klimakommunikasjon i kommunene.

Læringsressurser for skolene:

 • Heftet «Klima i endring» oppsummerer de viktigste funnene fra FNs klimapanels femte hovedrapport. Heftet krever lite forkunnskaper om klima og passer godt til elever og lærere i den videregående skole
 • klimafilm.no finnes det filmer og andre ressurser til bruk i ungdomstrinnet og videregående skole
 • Klimamøte.no er et rollespill som simulerer et toppmøte om global oppvarming og internasjonale klimaforhandlinger. Opplegget har ungdomstrinnet og videregående skole som målgruppe.
 • Miljølære.no har mange gode undervisningsopplegg om klima, energi og miljø beregnet for grunnskolenivå og er beregnet for grunnskoletrinnene
 • LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø for alle alderstrinn
 • Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler. Formålet er å sikre utvikling gjennom miljøopplæring
 • Natursekken.no bidrar med økonomisk støtte, veiledning og lærerkurs om klima og bærekraftig utvikling.  
 • Framtiden i våre hender har en guide som heter «Grønne tips»
 • Energiutfordringen er Enovas digitale læringsverktøy om energi og klima for 5.-7. trinn

Kjenner du til andre nettsteder som burde være med i listen over ressurser? Send oss gjerne et tips gjennom «Hjelp oss å bli bedre!» nedenfor.

Sist revidert: 08.01.2019
av: Miljødirektoratet