Innkjøp og offentlige anskaffelser

Kommuner og andre offentlige innkjøpere skal ta miljøhensyn og fremme klimavennlige løsninger når de kjøper inn varer og tjenester. Det offentlige har betydelig påvirkning på markedet.

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for omlag 500 milliarder kroner årlig og klima- og miljøbelastningen fra slike innkjøp er på rundt 14 prosent av Norges totale klimafotavtrykk.

Kommunene og fylkeskommunene skal bidra til å omstille til et lavutslippssamfunn og utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i markedet gjennom sine innkjøpsordninger. Anskaffelsesregelverket stiller derfor tydelige krav i lov og forskrift til at kommuner og andre offentlige aktører skal stille miljøkrav i sine anskaffelser. De skal fremme klimavennlige løsninger, der det er relevant.

Klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser er spesielt relevant i bygg og anlegg, transport, avfall og vann og avløp. Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) veileder og bistår offentlige innkjøpere med kompetanseheving og nettverksbygging.

Klima- og energiplanens rolle i offentlige innkjøp

Kommunenes klima- og energiplan er ett av flere viktige strategiske dokumenter for å fremme hensyn til klima, energi og miljø i kommunens anskaffelsesvirksomhet. Planen bør brukes som et verktøy for forankring av klima- og miljøkrav i anskaffelser.

I tillegg til selve kravene som stilles, kan det være mye å hente på å gjennomgå rutinene for innkjøp. For eksempel kan transportbehovet og kostnadene knyttet til levering ofte reduseres vesentlig dersom innkjøp planlegges godt, samles opp i større enkeltleveranser og leveres med sjeldnere intervall.

Bevissthet om kommunens behov og kunnskap om grønne løsninger

Tydelige miljøkrav i anskaffelser og dialog med markedsaktører gir leverandørene kunnskap om kommunens behov og utfordringer. Samtidig får innkjøperen informasjon og kunnskap om muligheter i markedet og nye, grønne løsninger. Leverandørutviklingsprogrammet er et samarbeidsprogram som legger til rette for gode prosesser og dialog mellom markedet og det offentlige. De har mange aktiviteter og tilbud innenfor dialog med markedet på miljø og klima. Målet er å få flere innovative offentlige anskaffelser. Les mer om Leverandørutviklingsprogrammet på innovativeanskaffelser.no

Investering og drift er i kommunen ofte adskilt både på budsjett og virksomhetsområde, men klima- og energiplanen kan legge føringer for at anskaffelses- og driftsbudsjett skal ses i sammenheng. Ved å beregne livssykluskostnader kan kommunen få oversikt over hvilken økonomisk gevinst tiltakene gir på lengre sikt. Ofte kan høyere investeringskostnad veies opp av lavere driftskostnader. Eksempler på slike tiltak er energieffektivisering og anskaffelser av elbiler til kommunens egen drift.

Veiledere til kommunale klimatiltak innenfor innkjøp

Miljødirektoratet har laget flere veiledere med praktiske tips og råd, basert på gjennomførte prosjekter i kommunene, blant annet kommuner som har fått støtte fra Klimasats. Her er noen relevante veiledere hvor klimakrav i anskaffelser er et viktig virkemiddel:

Eksempler og ressurser

Nyttige lenker

Sist revidert: 22.01.2019
av: Miljødirektoratet