Miljøstyring og miljøsertifisering

Et konkret tiltak i klima- og energiplanen kan være å innføre systematisk miljøstyring i organisasjonen.

En kan velge å bygge opp miljøstyringssystemet etter gitte standarder, og en kan også velge om miljøstyringssystemet skal sertifiseres av en tredjepart. Det kan lønne seg å miljøsertifisere flere virksomheter samtidig (for eksempel rådhus, skoler og helseinstitusjoner), og også se på muligheten for å gjøre dette i samarbeid med andre kommuner. Kommunen kan også oppfordre og tilrettelegge for at private virksomheter i kommunen sertifiserer seg.

Hva er et miljøstyringssystem?

Et miljøstyringssystem er den delen av en virksomhets totale styringssystem som utformer, iverksetter, oppnår, gjennomgår og vedlikeholder virksomhetens miljøpolicy. Hensikten er å sette miljø- og klimaarbeid i system i virksomheten. Miljøstyringssystemet er forankret i ledelsen, og består av et sett med prosedyrer og rutiner som skal sikre høy miljøstandard i virksomheten. Det bør inkludere et kvalitetssystem med tilhørende dokumentasjon, vedtak, dataverktøy, rutiner og så videre, som til sammen sørger for å fordele ansvaret for drift av miljøstyringssystemet og sikrer at miljøstyringssystemet fungerer i praksis. Helst bør dette også sikre at både systemet og miljøprestasjonene blir evaluert og forbedret.

Et miljøstyringssystem vil minimum inneholde:

  • Årlig miljøhandlingsplan
  • Oppfølging av miljøhandlingsplanen i løpet av året
  • Årlig miljørapport som inneholder miljøregnskapet og vurderingen av dette. Eventuelt kan miljøstyringssystemet også ha kortere regnskapsperioder enn årlig, for eksempel kvartalsvis.

Hva er miljøsertifisering?

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet. Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifiseringsordning, som ikke stiller fullt så omfattende krav som den internasjonale standarden ISO 14001 og den europeiske standarden EMAS. Virksomheter som er sertifisert etter en av disse ordningene skal ha et velfungerende og godt dokumentert miljøstyringssystem.
Miljøfyrtårn-kommuner er pliktige til å ha sertifisører. De kan da sertifisere ikke-kommunale bedrifter i egen kommune, men ikke egne kommunale virksomheter. Da må sertifisøren komme fra en annen kommune, eventuelt en ikke-kommunal sertifisør.

Mer informasjon om ISO 14001:

Mer informasjon om EMAS:

Mer informasjon om Miljøfyrtårn:

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering for barnehager og skoler. Det beskrives som et pedagogisk virkemiddel knyttet opp mot læreplan for skoler og rammeplan for barnehager, og kan således også betraktes som et holdningsskapende tiltak.

Sammenligning av sertifiseringsordninger: Flere virksomheter er sertifisert etter flere enn én miljøsertifiseringsordning. Her finner du noen sammenligninger av sertifiseringsordningene:

Sist revidert: 23.05.2017
av: Miljødirektoratet