Regional areal- og transportplanlegging

Den største andelen av transportarbeidet foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser. En forutsetning for å kunne redusere transportbehovet er derfor et godt samspill på regionalt nivå. Tiltakene skal bidra til strukturelle endringer som gir kortere og færre reiser med bil, økt andel kollektivtransport, og at flere av de kortere reisene kan gjennomføres til fots eller på sykkel.

Aktuelle tiltak

  • Utarbeide regional plan med fokus på redusert transportbehov, i tråd med føringene i statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
  • Tilpasse kommunale planer til mål og føringer for regional utvikling som reduserer transportbehov
  • Sikre gode kollektivtraseer på tvers av kommunegrenser
  • Sikre sammenheng i gang- og sykkelveisystemet på tvers av kommunegrenser
  • Samordne utviklingen av gang- og sykkelveier med lokaliseringen av holdeplasser for kollektivsystemene
  • Interkommunalt plansamarbeid for en samordnet utvikling på tvers av kommunegrenser.

Kommunens virke­midler og handlings­rom

Planlegger Kommunenes virkemidler og handlingsrom er i hovedtrekk de samme som beskrevet for kommunalt nivå, og mange av tiltakene er også de samme. Den viktigste forskjellen består i at mange av tiltakene må innpasses i en regional sammenheng og samordnes med andre tiltak i andre kommuner og fylkeskommuner for at de skal gi ønsket effekt.

Som lokal planmyndighet kan kommunene aktivt bidra til en god regional samordning. Dette arbeidet bør startes i forkant av rullering av kommuneplanen, slik at en unngår unødige ekstrarunder og innsigelser fra nabokommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen eller sektormyndigheter.

Som lokal planmyndighet kan kommunene aktivt bidra til en god regional samordning. Dette arbeidet bør startes i forkant av rullering av kommuneplanen, slik at en unngår unødige ekstrarunder og innsigelser fra nabokommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen eller sektormyndigheter.

Kommunen kan foreslå og drøfte regionale grep med fylkeskommunen, også i saker som først og fremst berører andre deler av regionen.

Kommunen kan synliggjøre for fylkeskommunen hvilke særlige utfordringer den står overfor ved tilpasninger til regional plan.

Kommunen kan bruke innsigelsesretten dersom vesentlige interesser blir negativt berørt av nabokommunens planlegging. Trafikkavvikling og transportløsninger kan være et tema i denne sammenhengen.

Grunneier Som grunneier og gjennom tomtekjøp kan kommunen legge til rette for en god regional utvikling gjennom privatrettslige avtaler.

Samfunnsutvikler Som lokal samfunnsutvikler kan kommunen bidra til forståelse og forankring for de regionale utviklingsmålene.

Eier, tjenesteleverandør og byggesaksmyndighet Som skoleeier, tjenesteleverandør og byggesaksbehandler kan kommunen også bidra noe. For eksempel kan to kommuner samarbeide om eierskap til en skole og definere skolekretsen på tvers av kommunegrenser. Dette bryter med tradisjoner, men bør likevel vurderes der det kan bidra til konsentrert arealbruk og bedre transportløsninger.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Planlegger Avsnitt 4.1 i statlig planretningslinje for bolig-, areal- og transportplanlegging slår fast at: «Rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i tråd med disse retningslinjene. Planene bør avklare utbyggingsmønster, lokalisering av regionale handels- og servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder.»

Som regional planmyndighet kan fylkeskommunen ta initiativ til tidlig-oppfølging av både samfunnsdelen og arealdelen ved rullering av kommuneplanene.

Fylkeskommunen skal også utvikle sine planer i samarbeid med andre fylkeskommuner, samt andre aktører, inkludert de statlige.

Fylkeskommunen kan bruke innsigelsesretten dersom kommunens planlegging avviker fra regionale planforutsetninger.

Eier Som skoleeier kan fylkeskommunen gjøre gode lokaliseringsvalg, både mht. til lokalt og regionalt nivå.

Samferdselsmyndighet og eier Som veieier og samferdselsmyndighet kan fylkeskommunen tilpasse utvikling og drift av kollektivtransport og veier.

Samfunnsutvikler Som samfunnsutvikler kan fylkeskommunen skape forståelse for målene i den regionale utviklingen, ikke bare blant politikere og i kommunene men i befolkningen som helhet.

Veiledning

 

 

  • Tiltakskatalog.no omtaler tiltak som begrense behovet for transport, sortert på kategoriene "lokalisering" og "infrastruktur". Disse finner man under fanen Transportmiddelfordeling.

 

 

Eksempler

Sist revidert: 04.09.2017
av: Miljødirektoratet