Transport og arealbruk

Transportsektoren står for cirka en tredjedel av norske klimagassutslipp og drøyt en fjerdedel av energibruken. Tiltak innen arealplanlegging og transport er derfor svært viktig. Hovedmålet bør være å både redusere transportbehovet og legge til rette for at gjenværende transport kan gjøres på en klimavennlig måte.

Samarbeid og samvirkende tiltak

Kommune og fylkeskommune kan gjøre tiltak både i rollen som planmyndighet og som eier og drifter av veier. Fylkeskommunen har en viktig rolle innen kollektivtransport.

Det er viktig å koble arealplanlegging sammen med transportbesparende tiltak, for eksempel ved å : 

  • samlokalisere funksjoner som arbeid, bolig, handel og kollektivknutepunkter 
  • legge til rette for økt kollektivsatsing, sykkel og gange
  • innføre restriksjoner på bilbruken
  • benytte kjøretøy med lave eller ingen utslipp

Her finner du veiledning til aktuelle tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk innen transport:

Sist revidert: 21.09.2018
av: Miljødirektoratet