Anskaffe ladepunkter til elbiler og ladbare hybridbiler

Kommunen kan spare energi og redusere utslipp av klimagasser og luftforurensning ved å bytte ut den kommunale bilparken med ladbare biler. Denne veilederen viser deg hvordan du går fram for å etablere ladepunkter og hvilken rekkefølge det er lurt å legge opp løpet.

Veilederen gjelder etablering av ladepunkter for kommunens tjenestebiler, men du finner også mye nyttig informasjon om å skifte ut bilflåten. Hvis kommunen skal etablere ladepunkter for innbyggerne, egne ansatte, borettslag, sameier og lignende, finner du også råd her.

Veilederen er i stor grad basert på rapporter om erfaring fra de kommunene som har fått Klimasats-midler for å etablere ladepunkter fra Miljødirektoratet. Innspill har kommet inn både fra brukere i kommunene og- fagaktører som Elbilforeningen.  

Elbilmarkedet og -teknologien er i rask utvikling så kommunene bør også kartlegge egne behov og finne egnede løsninger som er i tråd med kommunens klimaforpliktelser.

Innhold

Bytte ut fossile tjenestebiler med ladbare biler?
Vurdere hvem som skal lede, eie og finansiere et prosjekt for å etablere ladepunkter
Kartlegge behov og muligheter for ladepunkter til kommunens kjøretøy
Hente inn anbud
Kartlegge kostnader og muligheter for inntjening
Beregne tidsbruk
Grave, legge kabler, montere og installere ladepunkter
Lære opp brukerne av bilene og ladepunktenerukerne
Mer kunnskap om ladepunkter og elektriske kjøretøy

Bytte ut fossile tjenestebiler med ladbare biler?

Behovet for ladepunkter til kommunale elbiler oppstår når kommunen planlegger å kjøpe inn eller lease el-biler eller ladbare hybrider. Hvilken eieform som er mest hensiktsmessig i den enkelte kommune, avhenger blant annet av hvor gode leasingavtaler man får på plass.

Stadig flere kommuner bytter ut de de fossile kommunale tjenestebilene med ladbare biler, og en del kommuner har som mål å gjøre hele den kommunale bilparken om til en nullsutslippsflåte.

Film fra Skedsmo kommune om ladbare biler

 

 

Svært mange kommunale tjenestebiler har en bruk og et bruksområde som godt kan dekkes av dagens elbiler. Stortinget har vedtatt et mål om at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler, og det er naturlig at kommunene nå går i gang med å legge om.

 

Praktiske tips om rekkevidde og hengerfeste

Anslått rekkevidde vinterstid kan være ned mot halvparten av den rekkevidden fabrikantene oppgir. Når kommunen kjøper inn biler og ladepunkter bør man ha dette i bakhodet. På Elbilforeningens hjemmesider www.elbil.no er typisk rekkevidde på sommer og vinter oppgitt som en del av bilinformasjonen om den enkelte modellen.

  Mulighet for hengerfeste på elbil er per i dag svært begrenset når det gjelder biler i «normal» prisklasse. Det samme gjelder foreløpig firehjulstrekk.

Hva er effektene av å bytte ut tjenestebilene med elektriske kjøretøy?

Å bytte ut den fossile tjenestebilparken i kommunen med elektriske kjøretøy og ladbare hybrider har mange fordeler:

 • Kutt i klimagassutslipp
 • Redusert energiforbruk
 • Innsparing i kostnader til blant annet drivstoff, trafikkforsikringsavgift og forsikring
 • Mindre støy
 • Mindre lokal forurensning
 • Bedre folkehelse
 • Inspirasjon for ansatte og innbyggere i kommunen

I gjennomsnitt regner vi med at omlegging fra en fossil personbil til en elbil i kommunal tjeneste sparer 140 gram CO2-ekvivalenter per kilometer. Dersom kommunen bytter ut ti personbiler som hver gjennomsnittlig kjører 13 000 kilometer årlig, vil CO2-besparelsen bli på om lag 18,2 tonn CO2-ekvivalenter. Beregningene forutsetter at personbilene man bytter ut, har gjennomsnittlig størrelse og alder, og at de bruker fossilt drivstoff.

Her kan du regne ut den nøyaktige effekten av kjøretøyparken, avhengig av bilens alder, kjørelengde mv:

Vurdere hvem som skal lede, eie og finansiere et prosjekt for å etablere ladepunkter

Det er lurt å peke ut en prosjektleder som har et tydelig og dedikert ansvar for å lede prosessen. En dyktig prosjektleder kan sørge for god planlegging, fremdrift og gjennomføring av prosjektet.

Skal du orientere kollegene dine om elbiler og ladestasjoner?

Leie inn en ekstern prosjektleder eller bruke i intern prosjektleder

De aller fleste håndterer prosessen med å etablere ladepunkter på egen hånd. Spørsmållet er om kommunen har kapasitet til å drive et slikt prosjekt? Det koster gjerne litt mer penger å hente inn en ekstern konsulent som prosjektleder, men det er mulig å spare kostnader i det lange løp dersom prosjektledelsen blir mer effektiv.

Flere kommuner har gitt tilbakemelding om at prosjektlederen bør komme inn tidlig i planleggingsfasen og sette av nok tid til prosjektet.

Enkelte kommuner har arrangert et oppstartsmøte for administrasjonen der de har leid inn en aktør med kompetanse på elbiler og ladepunkter som kan svare på spørsmål og gjøre vurderinger og anbefalinger for den enkelte kommunen. Kommunene melder at de har hatt god nytte av dette.

Avklare hvem som skal finansiere etablering, vedlikehold og drift

Overgang til ladbare biler og installasjon av ladepunkter er en stor engangskostnad, men vil være en investering på lengre sikt. For mange kommuner er overgang til ladbare biler en god økonomisk investering i et livsløpsperspektiv.

Flere kommuner melder at avklaring av ansvar for finansiering, vedlikehold og drift har tatt lengre tid enn antatt, og det er derfor lurt å komme i gang med denne prosessen så fort som mulig. Dere bør avklare følgende punkter:

 • Hvem skal finansiere ladepunktene, det vil si både etablering, vedlikehold og strømforbruk? Mange steder er det kommunens tekniske avdeling som henter inn tilbud og sørger for etableringen og vedlikeholdet av ladepunktene, men dette vil variere fra kommune til kommune.

 • Hvem betaler strømforbruket? Det er vanlig at virksomhetene som bruker ladepunktene, for eksempel hjemmetjenesten, betaler for strømforbruket i sin virksomhet.

Noen kommuner melder at det har vært en fordel å la ett elektrofirma styre arbeidet med å:

 • velge ladepunktleverandør
 • grave kabelgrop
 • bygge ladestasjonen
 • montere ladeutstyret
 • utføre løpende vedlikehold.

Fordelen med å leie inn et elektrofirma er at prosjektleder bare trenger å ha kontakt med én leverandør gjennom hele prosessen.

Avklare eierskap og ansvar

Det er også viktig at en avdeling eller en etat tar ansvar for elbilene og ladepunktene i tiden etter at de er klare til bruk. Det bør være avklart på forhånd hvem som har ansvar for:

 • å lære opp brukere
 • gjennomføre daglig drift av ladepunktene
 • vedlikeholde bilene
 • vedlikeholde ladepunkter
 • følge opp drifts- og supportavtalen med leverandøren av ladeanlegget

Kartlegge behov og muligheter for ladepunkter til kommunens kjøretøy

Det er lurt å tenke framtidsrettet når du vurderer kommunens behov for ladepunkter. Hva slags behov har vi om fem og ti år? Legger kommunen til rette for at ladesystemet kan skaleres opp, sparer de seg for en del arbeid. Det kan også være økonomisk lønnsomt på sikt. Det betyr blant annet at dere må planlegge graving godt, slik at det ikke må graves opp flere ganger.

De teknologiske løsningene knyttet til elektriske kjøretøy er i rask utvikling. Mulighetene som ligger i denne teknologiutviklingen og transportbehovet i kommunen vil endre seg i årene som kommer. 

Under finner du en veileder om hvilke momenter som bør med i kartleggingen. 

1. Kartlegge dagens kjøretøy

For å beregne hvor mange kjøretøy og ladepunkter det er behov for, bør du kartlegge følgende:

 • Hvor mange og hva slags biler har vi og hvor langt kjører de?
 • Hvor gamle er bilene?
 • Eier vi eller leaser vi?
 • Når kan/skal bilene skiftes ut?
 • Hvilke avdelinger ønsker å skifte ut tjenestebilene sine?
 • Hvilke biler ønsker eller planlegger kommunen å kjøpe inn
 • Hvor stor CO2-reduksjon kan vi få til gjennom en overgang?
  Se veilederen Beregne effekt av ulike klimatiltak på Miljøkommune.
 • Hvilke klimamål har kommunen satt seg, og i hvor stor grad bidrar vi til disse?

Når kommunen har vurdert behovene, og hvilke biler de trenger, er det mulig å finne fram til de ladepunktene som passer.  Hvis vi går ut i fra at tjenestebilene brukes på dagtid og ikke lades mens de er i bruk, men står parkert og lader over natten, er det behov for ett ladepunkt per tjenestebil.

Lager du for eksempel en oversikt i et Excel-ark, kan du enkelt regne ut CO2-besparelser og beregne kostnader i ett og samme dokument.

2. Finne ut hva slags ladeinfrastruktur er det behov for

Disse spørsmålene bør man tenke over før man går i gang med prosessen for å etablere ladepunkter for kommunens bilpark. 

Hva slags elbiler skal ladepunktene betjene? 

 Hva slags type bil man skal lade legger føringer for hva slags ladeledninger og ladeuttak man trenger.

For eksempel bruker noen elbiler fremdeles kontakt av type 1, mens alle nye biler bruker type 2. Det klare rådet fra fagmiljøet er å velge infrastruktur med type 2 ladeuttak som kan brukes av alle biler med riktig ladeledning, altså både av biler med type 1- og type 2-uttak. I tillegg er det smart å velge ladeløsningen som kalles mode 3 som har ladeeffekt helt opp til 22 kW.

Hva slags kapasitet er det behov for? 

De fleste tjenestebiler klarer seg med lading om natten og bruk uten lading om dagen. Da skal en ladekapasitet på 7,2 kW holde. Hvis bilene skal kjøre mye og ofte og dermed må lades for eksempel i pauser i løpet av dagen, er behovet for høy ladekapasitet større. Da kan det være en idé å vurdere tilgjengeligheten av offentlige hurtigladere eller å etablere semihurtigladepunkter på egnede steder.

Stadig flere elbiler får større batteri og mulighet for raskere lading. Det kan derfor være lurt å bygge ladepunkter som er tilrettelagt for relativt høy kapasitet som en del av et smart ladeanlegg med effektstyring - gjerne 7,2 kW (230 V-nett) eller 22kW (krever 400 V-nett). Oppgitt ladekapasitet gjelder makskapasitet på ett ladepunkt, og ikke når alle punkter brukes samtidig.

Skal ladepunktene stå inne eller ute?

 Dette legger føringer for infrastruktur, pris, arbeidsmengde ved montering og fremtidige muligheter for utvidelse. 

Hva er strømkapasiteten på stedet?

Er strømnettet 230V eller 400V? 

Typen strømnett og mengde tilgjengelig strøm?

Dette legger føringer for hva slags infrastruktur man velger og hvor mange punkter man kan bygge. Her kan byggeier eller nettselskapet som leverer strømmen på stedet hjelpe deg.

Hvor stor kapasitet trengs på inntakskabler nå og i framtida?

Velg uansett en framtidsrettet ladeløsning når det gjelder kabeltype, men også kontakttype.

Hva slags tekniske løsninger trengs i de byggene som ladepunktene skal knyttes til? 

Er det behov for noen form for ombygging? Også disse spørsmålene kan en elektriker hjelpe deg med. 

3. Hvordan sikre nok strømkapasitet til ladepunktene?

For å sikre at det er nok strøm til ladepunktene må du passe på følgende:

 • Etabler ladepunktene et sted med nok strømkapasitet, de trekker en del strøm.
 • Finn ut hva slags strømnett det er i området – 230V eller 400 V. Dette er førende for hvilken ladeløsning du velger.
 • Undersøk strømkapasiteten hos leverandøren av strømnettet eller ta kontakt med en elektriker eventuelt en installatør som har kompetanse på lading
 • Du kan også få hjelp av en elektriker/installatør til å foreslå plassering av de ulike komponentene som trengs i forbindelse med ladeanlegget.  

4. Hvordan styre ladepunktene - avtale med strømleverandør

Det er lurt å vurdere følgende:

 • Er det behov for et smart ladeanlegg som gir en oversikt over hvilke virksomheter som bruker strømmen og hvor mye de bruker? Da kan den som kontrollerer anlegget, regulere hvor mye strøm de ulike ladepunktene gir til enhver tid digitalt. Dette er en ladeløsning de fleste leverandører leverer.
 • Kan det være lurt å registrere ladepunktene på et eget abonnement hos strømleverandøren? Noen kommuner, som har anlegg med manuell styring, rapporterer at de har registrert ladeanlegget på et eget abonnement. Dette for å vite spesifikt hvor mye strøm ladeanlegget bruker.

 

 

Om kapasitet og ladehastighet

På en ladestasjon er det antall kW som angir ladehastigheten. Dette avhenger imidlertid av at elbilen som lades, støtter samme ladeeffekt/ladehastighet. Gjør den ikke det, vil effekten/hastigheten automatisk reduseres til maks av hva elbilen støtter. 

For å finne ut hvor lang tid det vil ta å lade en elbil, tar man utgangspunkt i to faktorer: elbilens batteristørrelse og ladeeffekten som benyttes.

Bilens oppgitte batterikapasitet (kWt) / ladeeffekt (kW) = antall teoretisk ladetid i timer (eks.: 24kWt / 11kW = 2,2 timer)

Den faktiske ladetiden vil vanligvis være litt i overkant av dette. Batteriet vil sjelden tømmes helt ned mot null prosent. I det daglige holder det at du lader tilsvarende daglig behov, altså ikke nødvendigvis 100 prosent.

Hente inn anbud

Dette kan det være lurt å tenke på når du henter inn anbud:

 • Sjekk om det finnes en rammeavtale for denne typen oppdrag, for eksempel et elektrofirma som leverer tjenester til kommunen allerede. Regnskapsavdelingen eller innkjøpsavdelingen i kommunen kan hjelpe til med dette. Ved en større anskaffelse,  kan det lønne seg å innhente tilbud fra flere for å sammenligne priser og løsninger. For eksempel hvis kommunen skal sette opp ladepunkter flere steder.
 • Spesifiser hva slags tekniske krav ladepunktene skal ha i anbudet, basert på kartleggingen dere allerede har gjort av status og behov.

 

 • Sørg for at  graveprosessen starter i god tid før frosten kommer i bakken, eventuelt begynner om våren når det har tint.

Kartlegge kostnader og muligheter for inntjening

I budsjettet for ladepunkter, bør du ta høyde for følgende:

 • Frittstående etablering av utendørs ladepunkter  er dyrere enn veggmontering innendørs..
 • Husk at kostnader til strøm, drift og vedlikehold må med.
 • Det er innsparinger ved å gå over til elektriske tjenestebiler, siden driftskostnadene ved bilhold reduseres. Samtidig kan det være nødvendig å justere opp investeringsbudsjettet.

Utgifter knyttet til etablering og drift av ladepunkter inkluderer:

 • Administrasjon
  - leie av konsulent eller timebruk hos kommunalt ansatte
  - utforming og innhenting av tilbud
  - forundersøkelser
 • Innkjøp av ladepunkter og eventuelt tilhørende utstyr
 • Montering, inkludert graving ved behov
 • Strøm
 • Merking og skilting
 • Vedlikehold
 • Drifts- og supportavtale

Bør kommunen etablere hurtigladere?

Vi anbefaler ikke at kommunen setter opp hurtiglader på egen hånd: Det koster inntil 500 000 kroner for en ferdig installert hurtiglader. Hurtigladerne har høyere driftskostnader, noe som resulterer i langt dyrere lading.

Hurtigladere bør driftes av profesjonelle ladeoperatører, og kommunen bør ikke basere kommunal bilbruk på hurtiglading som den daglige ladeløsningen med dagens teknologi. Dette fordi det vil være logistisk utfordrende å få kabalen til å gå opp når kun én bil kan lade av gangen per hurtiglader. Det kan også slite mer på batteriene i bilene enn normallading.

Enova støtter nå etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i kommuner hvor det er mindre enn to multistandard hurtigladere

Eksempler på kostnader til lading i kommunene:

Beregne tidsbruk

Tidsbruken for å etablere ladepunkter vil selvsagt variere, blant annet etter

 • hvor mye kunnskap man har fra før
 • hvor lang tid det tar å få intern finansiering
 • hvor mange ladepunkter en skal ha
 • hvor lang leveringstiden er på ladeinfrastrukturen.

De fleste kommunene som har etablert ladepunkter, har brukt mellom tre og tolv måneder fra vedtak er gjort, til ladepunktene er ferdig monterte og klare til bruk.

Mengden arbeidstid som går med til selve gjennomføringen av et slikt prosjekt, er varierende. Et eksempel er en kommune på Vestlandet som installerte seks ladepunkter og hadde følgende tidsbruk:

 • Graving av kabel, kum og trekking av kabler: 1 uke
 • Installasjon, programmering og testing av utstyr: 1 uke
 • Sette opp skilt og merking: 3 dager
 • Prosjektledertid: 1 uke

Det kan ta tid å få intern finansiering og arbeidsfordeling på plass.

Grave, legge kabler, montere og installere ladepunkter

Hvor omfattende jobben med å etablere ladepunkter er, avhenger av om punktene skal settes opp inne eller ute. For eksempel inne i en kommunal garasje eller utendørs på en parkeringsplass.

Ladeløsninger inne

Det å montere ladestasjoner på vegg er den enkleste og rimeligste ladeløsningen, og passer dersom kommunen har tjenestebilene stående i en garasje. 

Ladeløsninger ute

Velger du en løsning med ladeanlegg ute er det lurt å merke seg følgende:

 • Første steg er å kable fram til parkeringsplass.
 • Dimensjoner kapasiteten for kablingen slik at det er mulig å utvide med flere ladepunkter ved behov senere.
 • Planlegg godt, siden graving ofte er den største utgiften i forbindelse med etablering av ladepunkter. Det er kostbart å grave flere ganger.

Utendørs installasjon er altså en del dyrere og krever mer arbeid enn å etablere ladepunkter på veggen i en garasje. I tillegg må man da ta hensyn til snø, is, brøyting og feiing.

Ladeløsninger

Flere leverandører ladeløsninger fra fra fordelingsskap til parkeringsplassene der valget står mellom

 • kabel
 • strømskinne
 • eller flatkabel

Det er viktig at ladesystemet har nok kapasitet til at man kan koble til flere punkter etter hvert som man øker antallet elbiler. Dette gjelder både inne og ute.

Lære opp brukerne av bilene og ladepunktenerukerne

Kommunen bør sørge for å informere brukerne av elbilene om lading og kjøring.

Måten man kjører på, har stor innvirkning på rekkevidden til elbilene. Økonomisk og defensiv kjørestil er avgjørende for å utnytte kapasiteten godt. Det kan derfor være en god idé å sende ut informasjon om dette til alle de ansatte som skal bruke bilene når ladepunktene er klare til bruk. I tillegg kan kommunen lage en enkel opplæring om bruk og lading ved selve ladepunktet / i bilen.

Hvordan styre ladepunktene?

Ladepunktene kan styres på ulike måter:

 • manuelt med nøkkel, adgangskort eller brikke
 • gjennom SMS/app via en skyløsning, dette er noe dyrere

Gjøre kommunale ladepunkter tilgjengelig for publikum

Noen kommuner har valgt å gjøre ladestasjonene tilgjengelige for publikum i tidsrom hvor punktene ikke betjener kommunale biler. Dette er relevant i de tilfellene der ladepunktene står utendørs og/eller offentlig tilgjengelige. Dette må man ta stilling til når man velger hva slags teknologi punktene skal utstyres med, i tilfelle det er behov for betalings-/abonnementsløsninger.

Kjøretips for elbil og informasjon om ladepunkter

Kommunen bør sørge for å informere brukerne av elbilene om lading og kjøring. Måten man kjører på, har stor innvirkning på rekkevidden til elbilene. Økonomisk og defensiv kjørestil er avgjørende for å utnytte kapasiteten godt. Det kan derfor være en god idé å sende ut informasjon om dette til alle de ansatte som skal bruke bilene, når ladepunktene er klare til bruk.  Itillegg bør kommunen gjennomføre en enkel opplæring om bruk og lading ved selve ladepunktet / i bilen.

Informasjonmateriell om ladepunkter

Har du behov for materiell som kan brukes til å presentere tiltaket internt i kommunen, enten i administrasjonen eller for politikerne? Her finner du informasjon som kan brukes til et slikt formål:

Mer kunnskap om ladepunkter og elektriske kjøretøy

Her kan du finne du mer informasjon:

 • Klimasatsmidler til transporttiltak, informasjon om hva kommunen kan søke støtte til innen transport. Denne infomasjonen revideres før utlysning av nye midler, og det kan komme endringer.

 

Transportøkonomisk institutt (TØI)Transportøkonomisk institutt (TØI)
Sist revidert: 19.10.2018
av: Miljødirektoratet