Øke andelen kollektivreisende

Tiltakene skal gjøre det mer attraktivt å benytte kollektivtransport i stedet for bil. Virkemidler kan dels være et bedre kollektivt tilbud, dels at flere er informert om tilbudet. Disse tiltakene kan ha best effekt dersom de kombineres med restriktive tiltak mot bilkjøring.

Aktuelle tiltak

  • Hyppige avganger
  • Kort reisetid
  • Behovstilpassede tilbud
  • Subsidierte priser
  • Trivsel på vei til, fra og ombord på transportmidlene
  • Informasjon og holdningsskapende tiltak

Kommunens virke­midler og handlings­rom

Tjenesteleverandør og arbeidsgiver Som tilbyder av tjenester (som grunnskole, barnehage, pleie og omsorg etc.), drifter av serviceinstitusjoner og ansvarlig for mange arbeidsplasser kan kommunen tilpasse driftstider og arbeidsreglementer.

Samfunnsutvikler Som samfunnsutvikler kan kommunen bidra til liknende tiltak ved andre arbeidsplasser og gjennomføre informasjonskampanjer og holdningsskapende tiltak. Dette kan for eksempel være mobilitetsrådgivning for bedrifter eller enkeltpersoner, og informasjon til befolkningen om reisemuligheter.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Kollektivtransport Fylkeskommunen er ansvarlig for kollektivtransporten og forhandlingsmotpart til staten ved tildeling av statlige tilskudd til denne sektoren. I den rollen har fylkeskommunen et stort handlingsrom og en rekke virkemidler for å gjennomføre tiltak.

Med subsidier til operatørene og fastsettelse av billettpriser kan fylkeskommunen utvikle kollektivtilbudet ut over de rammer som er satt gjennom statlige tilskudd.

Tjenesteyter og arbeidsgiver Som tilbyder av tjenester som videregående skoler og tannhelse, drifter av serviceinstitusjoner og ansvarlig for mange arbeidsplasser, kan fylkeskommunen gjøre tilpasninger i driftstider og arbeidsreglementer.

Veiledning

Eksempler

Buskerudbyen

Kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og Jernbaneverket har gjennomført en rekke kollektivtransporttiltak.

Se ulike tiltak i Buskerudbyen.

Altas busser i utvikling

Finnmark fylkeskommune satte i 2008 i gang et prosjekt for å bedre kollektivtilbudet i Alta kommune. Formålet var å øke andelen kollektivreisende fra 2 til 4 prosent. I sluttrapporten beskrives framdrift, gjennomføring, samarbeid og erfaringer som ble gjort underveis i prosjektet. Rapporten har ikke data om måloppnåelse.

Sist revidert: 24.09.2018
av: Miljødirektoratet