Parkeringstiltak

Tiltak som gjør parkering dyrere eller mindre tilgjengelig kan gjøre det mindre attraktivt å benytte bil, og føre til at en større andel av transportarbeidet gjennomføres til fots, med sykkel og med kollektivtransport.

Aktuelle tiltak

  • Redusere parkeringskapasiteten
  • Dyrere parkering
  • Tiltak som begrenser parkeringsmulighetene i nye utbygginger

Kommunens virkemidler og handlingsrom

Myndighet 

Som planmyndighet kan kommunen legge begrensninger på parkeringskapasiteten gjennom reguleringer i kommunedelplaner og reguleringsplaner. Blant annet kan kommunen etter plan- og bygningsloven § 12-7, fastsette reguleringsbestemmelser om øvre og nedre grense for parkeringsdekning.

Eier 

Som veieier og grunneier kan kommunen begrense parkeringskapasiteten, øke parkeringsavgiftene og intensivere kontrollene i etablerte områder.

Samarbeid på tvers av kommunens sektorer og virksomheter kan være et viktig virkemiddel.  Noen tiltak vil det være hensiktsmessig å gjennomføre i samarbeid med andre kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen, samt private grunneiere. Dette gjelder for eksempel der det er ønskelig med harmoniserte parkeringsbestemmelser på offentlig og privat eiendom, på tvers av kommunegrenser. Eller der frivillig samarbeid forventes å gi bedre resultater enn ved utelukkende å bruke reguleringsmyndighet.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Eier 

Fylkeskommunen kan bidra som skoleeier og veieier.

Myndighet og samfunnsutvikler 

Som regional planmyndighet og samfunnsutvikler koordinerer fylkeskommunen med andre fylker, samt samordner og støtter opp om tiltakene på kommunalt nivå.

Veiledning

Parkering som virkemiddel for å begrense biltrafikken. Hvilke tiltak bør inngå i en regional parkeringspolitikk i Oslo/Akershusregionen? TØI rapport 584/2002

Eksempel

Boligsoneparkering er et tiltak som skal hindre pendlerparkering i sentrumsnære boligområder, blant annet med formål å bedre bomiljøet. I Drammen ble første sone innført på nedre Bragernes i 2010. De to neste sonene i Nybyen ble innført i november 2011. Bystyret behandlet samme måned en sak om evaluering og videreføring av boligsoneparkering. Evalueringen viser at i all hovedsak virker ordningen etter hensikten. Les mer her.

Sist revidert: 21.09.2018
av: Miljødirektoratet