Planlegge transport og arealbruk

God areal- og transportplanlegging kan redusere behovet for motorisert transport. Dermed blir også utslippene fra veitrafikken mindre. Tiltakene skal bidra til kortere reiseavstander, og samtidig legge bedre til rette for syklende og gående og mer effektive kollektivløsninger. Samordning på tvers av sektorer i kommunen, og med andre kommuner og fylker er nødvendig.

Aktuelle tiltak

 • Fortetting i eksisterende bebyggelse og langs kollektivakser
 • Høy arealutnyttelse i nye utbyggingsområder
 • Funksjonsblanding som reduserer transportbehov, for eksempel samlokalisering av boliger, arbeidsplasser, barnehager og andre servicefunksjoner
 • Lokalisering av prioriterte funksjoner ved kollektivknutepunkter
 • Etablering og utbedring av gang- og sykkelveier
 • Tilgjengelighet til holdeplasser for gående og syklende
 • Pendler-/innfartsparkering
 • Virksomheter for godstransport lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett

Kommunens virkemidler og handlingsrom

Forankring i planverket 

Overordnede samfunnsmål og retningslinjer for kommunens videre arbeid med disse målene innarbeides i kommuneplanen, både i samfunns-, areal- og handlingsdelen. Med god forankring kan en ta i bruk en rekke andre virkemidler for å realisere nødvendige tiltak:

 • Gjennom delplaner følges kommuneplanens intensjoner opp innenfor de enkelte deler av kommunen.
 • Gjennom reguleringsplaner videreføres arbeidet, slik at detaljene i utbyggingsområder tilpasses målene som er nedfelt i de overliggende planene.
 • Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-7 kan kommunen fastsette reguleringsbestemmelser/vilkår om forundersøkelser, bruk av arealer, bygninger, veier, havner og kaianlegg i planområdet, antall boliger og boligstørrelse, trafikkregulerende tiltak og tilrettelegging for fjernvarme.

Planmyndighet 

Som planmyndighet har kommunen sitt største handlingsrom når det skal legges til rette for konsentrert arealbruk, i tillegg til at kommunen kan arbeide for de samme målene og støtte opp under de disposisjoner som gjøres gjennom planvedtak og tidlig arealutvikling i flere av kommunens øvrige roller.

Grunneier 

Som grunneier kan kommunen sikre ytterligere kvaliteter gjennom privatrettslige avtaler. Dette kan for eksempel være krav til ladere for el-biler og energiløsninger i bebyggelsen utover kravene i byggteknisk forskrift.

Eier 

Som eier av kommunehus, grunnskoler, barnehager og andre institusjoner kan kommunen sikre at disse lokaliseres og driftes slik at de styrker oppfølgingen av vedtatte planer.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Som regional planmyndighet skal fylkeskommunen utarbeide regional planstrategi der det vurderes hvilke regionale planer det er behov for, basert på hva som er de viktigste regionale utfordringene og med utgangspunkt i nasjonale mål og rammer. 

Fylkeskommunen bør ta initiativ til tidlig-oppfølging av kommunenes planarbeid ved rullering av kommuneplanene. Fylkeskommunen kan fremme innsigelse dersom kommunens planlegging avviker fra regionale planer.

Eier 

Som eier av videregående skoler kan fylkeskommunen gjøre lokaliseringsvalg for at brukere og ansatte får kort reisevei. Som veieier kan fylkeskommunen samordne utvikling og drift av veier med kommunale planer, slik at en bygger opp under konsentrert arealbruk på tvers av kommunegrenser.

Veiledninger 

 • Tiltak.no - Tiltakskatalog for transport og miljø. 
 • Attraktive og klimavennlige mellomstore byer (pdf). Om mellomstore byers situasjon og utfordringer med areal- og transportutvikling for redusert biltrafikk og klimagassutslipp, og om byutvikling for mer attraktive byer. Skrevet av Ciens på oppdrag fra daværende Miljøverndepartementet.

Eksempler

Kommuneplan for Jevnaker 2009-2021

kommuneplanen (pdf) er det mål om en bærekraftig utvikling og å arbeide for å redusere klimautslippene vesentlig. Kapittel 4.7 Bosettingsmønster har mål om å videreføre en arealdisponering der en stor andel av innbyggerne kan benytte lokale tjenester uten bruk av bil. Arealdisponeringen legger også grunnlaget for gode gang- og sykkelveier, kommunal infrastruktur som vann og avløp med mer.

Sist revidert: 28.09.2018
av: Miljødirektoratet