Redusere bilbruk ved fysiske tiltak og regulering

Restriktive tiltak øker kostnadene eller tidsbruken ved bilkjøring, og gjør kollektivtransport, gange og sykkel relativt mer attraktivt. Veikapasitet frigjøres og reisetiden med buss forkortes i rushtiden.

Aktuelle tiltak

  • Hastighetsbegrensninger
  • Stenge parallellveier i rushtiden, for å kanalisere trafikken unntatt bussen til hovedveisystemet
  • Permanent stengning av veier
  • Begrense veikapasiteten på andre måter
  • Fartsdumper
  • Rushtidsavgifter
  • Bompenger

Kommunens virkemidler og handlingsrom

Myndighet 

Kommunen er myndighet for kommunale veier, jamfør vegloven § 9. Vegloven, vegtrafikkloven og tilhørende forskrifter gir kommunen hjemler til å iverksette trafikkregulerende tiltak på kommunale veier.


Eier og samfunnsutvikler 

Noen tiltak kan gjennomføres med virkemidler kommunen har som planmyndighet, grunneier, skoleeier og samfunnsutvikler. Andre tiltak forutsetter samarbeid med fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Samarbeid på tvers av kommunens sektorer og virksomheter vil være en forutsetning for mange av tiltakene, særlig i kommunens roller som skole- og institusjonseier, tjenesteleverandør, veieier og samfunnsutvikler.

Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og næringsaktører kan være forutsetning for gode tiltak. Samarbeid tidlig i planleggingen kan også redusere konfliktnivået ved gjennomføring.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Myndighet

Fylkeskommunen er myndighet for fylkesveier veier, jamfør vegloven § 9. Vegloven, vegtrafikkloven og tilhørende forskrifter gir fylkeskommunen hjemler til å iverksette trafikkregulerende tiltak på fylkesveier.


Planlegger, eier og samfunnsutvikler

Fylkeskommunen kan også bidra som regional planmyndighet og koordinator, skoleeier og regional samfunnsutvikler.


Samordner

En viktig oppgave for fylkeskommunen vil være å bidra til gode sammenhenger mellom trafikkregulerende planer og tiltak på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Veiledning

  • Lokal luftkvalitet – tiltaksveileder, Miljødirektoratets veileder om gjennomføring av tiltak mot luftforurensning beskriver trafikkregulerende tiltak som kommunen og fylkeskommunen kan iverksette med hjemmel i vegloven og vegtrafikkloven.  
  • Tiltakskatalog.no omtaler restriktive tiltak og virkemidler på siden «Styring bilbruk» under fanen «Transportmiddelfordeling».

Eksempel fra Trondheim kommune

I foreslått detaljregulering for Hallsteingård-området i Trondheim kommune har adkomst til området vært en særlig utfordring. Ulike tiltak for å begrense biltrafikken er vurdert, blant annet innsnevringer, fartsdumper og heve-senke-pullerter for å regulere trafikken. Les mer.

Sist revidert: 24.09.2018
av: Miljødirektoratet