Redusere utslipp fra kjøretøy i egen drift

Aktuelle tiltak

  • Bruk av lav- eller nullutslippskjøretøy i kommunal, interkommunal og og fylkeskommunal virksomhet, også innen kollektivtransport. Dette gir lavere utslipp av klimagasser per kjørt kilometer sammenlignet med rene diesel- og bensinbiler.
  • Optimalisering av kjørerute i eksempelvis hjemmehjelp og -sykepleie kan gi redusert transportbehov.
  • Kurs i økokjøring: Optimal sjåføratferd kan føre til at drivstofforbruket reduseres, slik at det slippes ut mindre klimagasser per kjøretøykm.
  • Tilrettelegging for lading av elbiler og annen infrastruktur for fossilfrie kjøretøy.

Ved tiltak som innebærer bruk av biodrivstoff er det viktig sikre at dette oppfyller bærekraftskriteriene i produktforskriften. Bærekraftskriteriene stiller både minstekrav til klimagassreduksjon og til at drivstoffet ikke kommer fra arealer som er viktige for naturmangfold eller som karbonlager.

Kommunens myndighet og virkemidler

Som tjenesteleverandør, kjøretøyeier og lokal samfunnsutvikler kan kommunen:

  • Sette krav til utslipp fra kjøretøy og anleggsmaskiner som benyttes i kommunens egen drift.
  • Gjennomføre sjåføropplæring av egne ansatte.
  • Planlegge kjøreruter i eksempelvis hjemmesykepleie og hjemmehjelp, slik at transportarbeidet minimaliseres.

Fylkeskommunens myndighet og virkemidler

Som tjenesteleverandør, kjøretøyeier og regional samfunnsutvikler kan fylkeskommunen:  de samme virkemidlene som kommunene for å redusere utslipp fra egne kjøretøy, selv om utslippspotensialet sannsynligvis er betydelig mindre.

Som regional samfunnsutvikler og erfaren innkjøper, jamfør ansvaret for kollektivtransport og ved anleggsarbeid, kan fylkeskommunen bistå kommunene ved planlegging av kjøretøyinnkjøp og -drift.

Veiledning

 

 

Eksempel fra Lillehammer

Lillehammer kommunes erfaringer med å bytte ut bilparken til hjemmetjenesten med mer klimavennlige biler. Se video.

Sist revidert: 21.09.2018
av: Miljødirektoratet