Redusere utslipp fra øvrig transport

Aktuelle tiltak

  • Etablere ladestasjoner og annen infrastruktur for fossilfrie kjøretøy, som kan benyttes av innbyggerne
  • Tilrettelegge for at andre aktører kan etablere ladestasjoner og annen infrastruktur for fossilfrie kjøretøy
  • Informasjonstiltak rettet mot kommunesamfunnet
  • Bruk av lav- eller nullutslippskjøretøy i kollektivtransporten, for eksempel elektriske kjøretøy, flåtekjøretøy som går på biogass eller bioetanol eller hydrogen.
  • Etablering av anlegg for landstrøm for ferger og skip i havner.

Ved tiltak som innebærer bruk av biodrivstoff er det viktig sikre at dette oppfyller bærekraftkriteriene i produktforskriften. Bærekraftkriteriene stiller både minstekrav til klimagassreduksjon og til at drivstoffet ikke kommer fra arealer som er viktige for naturmangfold eller som karbonlager.

Kommunens myndighet og virkemidler

Planmyndighet og samfunnsutvikler 

Kommunen har både som planmyndighet og samfunnsutvikler virkemidler til å gjennomføre tiltak. Der kommunen er havneeier eller medeier i en havn kan den vurdere å etablere anlegg for landstrøm.

Innkjøper 

Ved innkjøp av varer og tjenester kan kommunen sette krav til utslippene fra kjøretøyene til underleverandører. Dette gjelder også utslipp fra anleggsmaskiner.

Fylkeskommuenens myndighet og virkemidler

Myndighet 

Fylkeskommunen har etter yrkestransportloven hovedansvar for å planlegge kollektivtransporten i fylket. Fylkeskommunen er myndighet for drosjeløyver og ruteløyver for buss og fartøy, i henhold til yrkestransportlovens § 12 og § 13.

Innkjøper 

Fylkeskommunen kan stille konkrete krav til klimagassutslipp fra busser, trikk, t-bane, båter og ferjer ved egne anskaffelser, eller ved kjøp av tjenester fra Statens vegvesen. Ved anleggsarbeid kan det også settes krav til utslipp fra anleggsmaskiner.

Samfunnsutvikler 

Som regional samfunnsutvikler kan fylkeskommunen initiere og følge opp prosjekter i egen regi og i samarbeid med andre.

Veiledning

 

 

Eksempler

Hydrogen i Akershus

Akershus fylkeskommune har i flere år arbeidet for innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, kollektivtransport og utvikling av støtteordninger. Les mer. Her omtales prosjektet, med flere lenker om hydrogen som drivstoff.

Biogass i Østfold

I Østfold har fylkeskommunens kollektivselskap satset på bruk av biogass produsert av lokale aktører. Målet med satsingen har vært å bruke fylkeskommunens kjøp av transporttjenester til å øke etterspørselen etter biogass i Østfold, og på den måten bidra til at det etter hvert etableres infrastruktur for biogass som gjør det mulig å bruke biogass både i andre transportvirksomheter og i andre deler av fylket. Les mer.

Sist revidert: 24.09.2018
av: Miljødirektoratet