Regional areal- og transportplanlegging

Den største andelen av transportarbeidet foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser. En forutsetning for å kunne redusere transportbehovet er derfor et godt samspill på regionalt nivå. Tiltakene skal bidra til strukturelle endringer som gir kortere og færre reiser med bil, økt andel kollektivtransport, og at flere av de kortere reisene kan gjennomføres til fots eller på sykkel.

Aktuelle tiltak

 • Utarbeide regional plan for å redusere transportbehovene i tråd med føringene i statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 • Tilpasse kommunale planer til mål og føringer for regional utvikling som reduserer transportbehov
 • Sikre gode kollektivtraseer på tvers av kommunegrenser
 • Sikre sammenheng i gang- og sykkelveisystemet på tvers av kommunegrenser
 • Samordne utviklingen av gang- og sykkelveier med lokaliseringen av holdeplasser for kollektivsystemene
 • Interkommunalt plansamarbeid for en samordnet utvikling på tvers av kommunegrenser.

Kommunens virke­midler og handlings­rom

Kommunenes virkemidler og handlingsrom er i hovedtrekk de samme som beskrevet for kommunalt nivå, og mange av tiltakene er også de samme. Den viktigste forskjellen består i at mange av tiltakene må innpasses i en regional sammenheng og samordnes med andre tiltak i andre kommuner og fylkeskommuner for at de skal gi ønsket effekt. Kommunene har følgende handlingsrom:

 • De kan bidra aktivt til en god regional samordning, i rollen som lokal planmyndighet. Dette arbeidet bør startes i forkant av rullering av kommuneplanen, slik at en unngår unødige ekstrarunder og innsigelser fra nabokommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen eller sektormyndigheter.
 • De kan foreslå og drøfte regionale grep med fylkeskommunen, også i saker som først og fremst berører andre deler av regionen.
 • De kan synliggjøre hvilke særlige utfordringer fylkeskommunen står overfor ved tilpasninger til regional plan.
 • De kan bruke innsigelsesretten dersom vesentlige interesser blir negativt berørt av nabokommunens planlegging. Trafikkavvikling og transportløsninger kan være et tema i denne sammenhengen.
 • De kan legge til rette for en god regional utvikling gjennom privatrettslige avtaler, i områder der de er grunneier og når de kjøper tomter.
 • De kan bidra til forståelse og forankring for de regionale utviklingsmålene gjennom rollen som lokal samfunnsutvikler.
 • Som skoleeier, tjenesteleverandør og byggesaksbehandler kan kommunen også bidra noe. For eksempel kan to kommuner samarbeide om eierskap til en skole og definere skolekretsen på tvers av kommunegrenser. Dette bryter med tradisjoner, men bør likevel vurderes der det kan bidra til konsentrert arealbruk og bedre transportløsninger.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Avsnitt 4.1 i statlig planretningslinje for bolig-, areal- og transportplanlegging slår fast at rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i tråd med disse retningslinjene. Planene bør avklare

 • utbyggingsmønster
 • lokalisering av regionale handels- og servicefunksjoner
 • hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken

Som regional planmyndighet kan fylkeskommunen gjøre følgende:

 • Lage planer som trekker langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder
 • Ta initiativ til tidlig-oppfølging av både samfunnsdelen og arealdelen ved rullering av kommuneplanene.
 • Utvikle sine planer i samarbeid med andre fylkeskommuner, statlige aktører og andre.
 • Bruke innsigelsesretten dersom kommunens planlegging avviker fra regionale planforutsetninger.

Fylkeskommunen har også mulighet til å 

 • gjøre gode valg når de lokaliserer skoler, både på lokalt og regionalt nivå
 • tilpasse utvikling og drift av kollektivtransport og veier
 • skape forståelse for målene i den regionale utviklingen, ikke bare blant politikere og i kommunene men i befolkningen som helhet

Veiledning

 

 

 • Tiltakskatalog.no omtaler tiltak som begrense behovet for transport, sortert på kategoriene "lokalisering" og "infrastruktur". Disse finner man under fanen Transportmiddelfordeling.

 

 

Eksempler

Sist revidert: 21.09.2018
av: Miljødirektoratet