Satse på elsykler

Elsykler kan inngå som en del av kommunens klimatiltak for å redusere biltrafikken. De har lengre rekkevidde og større lastekapasitet enn vanlige sykler, og er bedre egnet til å sykle i bratt terreng og over lengre avstander. Her finner du eksempler på elsykkeltiltak du kan sette igang i din virksomhet og veiledning på hvordan de kan gjennomføres.

Veilederen gir tips til hvordan du kan bruke elsykler som klimatiltak, både internt i kommunen eller fylkeskommunen og eksternt overfor innbyggerne. Du vil finne mange nyttige lenker og ressurser for å gjennomføre tiltakene. 

Veilederen er i stor grad basert på erfaringer fra kommuner som har fått Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å sette i gang elsykkeltiltak. Innspill har kommet både fra klimarådgivere i kommuner og fylkeskommuner, men også fra aktører som jobber med elsykkeltiltak.

Se også opptak fra webinaret Miljødirektoratet hadde om elsykkeltiltak i tre kommuner med ulike innfallsvinkler for å nå det samme målet:

Tilbakemeldinger

Miljødirektoratet ønsker å få tilbakemeldinger både på hvorvidt veilederen gir deg god informasjon som er forståelig, men også om den blir brukt.

Send oss gjerne tilbakemeldinger hvis det er noe du ikke forstår eller mener bør endres. Fortell oss gjerne hvordan du har brukt veilederen i ditt prosjekt. Se kommentarfelt nederst på siden. 

Innhold

Hvordan øke bruken av elsykler?
Hvilken elsykkel kan egne seg?
Lage rammeavtaler for innkjøp av elsykler
Skaffe god serviceavtale for elsyklene
Administrere utlån av elsyklene
Synliggjøre tiltaket for målgruppen
Beregne kostnader for elsykkeltiltak
Vurdere klimaeffekten av elsykling
Koble satsing på elsykkel til areal- og transportplanlegging
Argumenter for hvorfor det er smart å satse på elsykler
Informasjon og ressurser

Hvordan øke bruken av elsykler?

Under følger eksempler på elsykkeltiltak:

Innføre elsykling i kommunale virksomheter

Kommunen kan kjøpe inn elsykler som kan erstatte bilkjøring i tjeneste. 

Oslo kommunes utviklings‐ og kompetanseetat har laget en rammeavtale for å kjøpe inn elsykler til kommunens virksomheter. Hensikten er å få flere ansatte til å bruke elsykler i tjenestereiser, og redusere bilbruken internt i kommunen. Etaten forvalter avtalen og innkjøpsordningen, mens det er virksomhetene som må lage ordninger for bruk og utlån av elsyklene. Oslo melder at interessen hos virksomhetene er stor. I 2017 ble det bestilt 223 elsykler, hvorav 14 av dem var elsykler med lastemuligheter. Våren, 2018, bestilte de 114 elsykler.

Erfaringen til de ansatte i hjemmetjenesten på Tøyen i Oslo er at de sparer tid ved å bruke elsykkel, og de slipper å lete etter parkeringsplasser.

Virksomhetene i Oslo har også mulighet til å ha ordninger hvor de ansatte i kommunen kan låne syklene privat. Noen av virksomhetene i Oslo kommune bruker Outlook som bookingsystem for å reservere syklene. Da reserverer man syklene på samme måte som man reserverer møterom. 

Låne ut elsykler til innbyggere, ansatte eller næringsliv i kommunen

Liten kunnskap om elsykler og høye priser stopper folk fra å kjøpe elsykler. Men erfaringer og undersøkelser viser at de som får prøve en elsykkel, er mer villige til å kjøpe sin egen. Derfor har flere kommuner skaffet elsykler som de låner ut til innbyggerne eller til bedrifter i kommunen. Alle kommunene melder tilbake at slike tiltak har vært kjempepopulære og hatt lange ventelister.

Gjøvik kommune kjøpte inn 17 elsykler som de låner ut til innbyggerne. Hensikten er å gi dem muligheten til å prøve en elsykkel for å senke barrierene for bruk, og samle erfaring fra låntakerne. Gjøvik er nasjonal sykkelby, og jobber med å få sykkelandelen i transportarbeidet over fire prosent. De mener elsykler vil være en viktig brikke i kommunens fremtidige transportplanlegging.

Film om Gjøvik kommunes satsing på elsykler

 

Klima Østfold har laget en rammeavtale for innkjøp og utlån av elsykler gjennom bibliotekene. 

Hurum kommune kjøpte ti elsykler som lånes ut til kommunalt ansatte og private foretak i kommunen. Hensikten er å få innbyggerne til å endre reisevaner ved å erstatte bilkjøring til jobben og private reiser med elsykling. Kommunen valgte å starte med egne ansatte på rådhuset. Det ga minst administrasjon, og kommunen selv ønsket å være et forbilde. Etterhvert ble tilbudet utvidet.

Erfaringene fra elsykkelprosjektet skal brukes i arealplanleggingen i kommunen, og Hurum håper også at det skal gi mindre press på parkeringsplassene i kommunesenteret Sætre.

Bygge sykkelhotell med lademuligheter for elsykkel

God infrastruktur øker sannsynligheten for at folk velger å sykle. Et sykkelhotell med lademuligheter er et låsbart bygg hvor man kan parkere elsykkelen sin trygt og lade den samtidig. Det kan senke terskelen for å sykle dit sykkelhotellet befinner seg. Hvis det er plassert i tilknytning til offentlig transport, for eksempel på en togstasjon, vil det særlig kunne appellere til de som pendler til jobben og erstatte lange bilreiser.

Bruken av større elsykler øker. Elsykler med lastemuligheter, såkalte elektriske lastesykler eller transportsykler, trenger større plass i sykkelhotellet. Dette er også de elsyklene med størst ladebehov. Vanlige elsykler derimot har stort sett nok batterikapasitet, og har ikke samme behovet for lademulighet. Sørg derfor for å:

 • lage god plass til større elektriske lastesykler
 • ha lademulighet for de elektriske lastesyklene

Les Bane NORs rapport om sykkelhotell:

Husk å beregne god tid hvis du skal jobbe med samarbeidspartnere om bygging av sykkelhotell. 

 

Hvordan fungerer sykkelhotell? Film fra Bane NOR

 

Teste ut alternativer til vanlige elsykler

Det finnes alternative elsykler som kan dekke behov og erstatte bil i flere situasjoner enn en vanlig elsykkel kan.

Flere kommuner har kjøpt inn elektriske lastesykler/transportsykler. De har større kapasitet, slik at man kan frakte barn, varer, verktøy eller andre ting.

Kristin Novang Pedersen ved Moss bibliotek viser frem ellastesykkelen de låner ut. Foto.

Kristin Novang Pedersen ved Moss bibliotek med den elektriske lastesykkelen de låner ut. Foto: Moss bibliotek

 

Asker kommune har valgt å tenke nytt og annerledes i sitt elsykkelprosjekt. De ønsker å prøve ut en værbeskyttet elsykkel som folk vil bruke selv om det regner, snør eller er kaldt. De er foreløpig på planleggingsstadiet, men de vurderer to norske alternativer: CityQ og Podbike.

Begge syklene har overbygd tak, og pedalene må trås for at motoren skal aktiveres – noe som er et av kravene for at det skal kunne kalles en elsykkel. CityQ er åpen på siden, og har plass til passasjer. Podbike har ikke plass til passasjer, men er til gjengjeld helt lukket.

CityQ-sykkelen på bryggen med Akershus festning i bakgrunnen Podbike-elsykkelen på en brygge. Foto.
Foto: www.cityq.biz Foto: Podbike AS / Knut Johansen

Hensikten med prosjektet til Asker er å se om det finnes alternative fremkomstmidler som kan øke sykling på dager med dårlig vær. De tror prisen foreløpig er for høy til at folk vil kjøpe dem nå, men ser for seg at prisen kan synke hvis de alternative elsyklene blir populære.

 

Les mer om sykkelen Podbike, som Asker vurderer i sitt prosjekt (Teknisk ukeblad).

Se video av Morten Rynning, leder for City Q, snakke på Pecha Kucha om elsykler og City Q (Youtube). 

Hvilken elsykkel kan egne seg?

Det finnes mange typer elsykler, og variasjonen i pris og tekniske spesifikasjoner er stor. Derfor bør du sette deg godt inn i de ulike elsyklene som finnes før du bestiller. Noen av de viktigste spesifikasjonene gjelder:

 • pris
 • batteriplassering
 • batterikapasitet
 • motorplassering
 • motorens kapasitet
 • sykkelens vekt
 • bremser

I tillegg er det mange andre spesifikasjoner man må vurdere:

Det er viktig å vurdere hvilke spesifikasjoner som kan dekke ditt bruksområde og være tydelig i bestillingen, slik at tilbyder forstår dine behov. Sykler som lånes ut, bør være robuste. Det er ikke alltid det lønner seg å velge den billigste varianten. Vurder derfor særlig pris opp mot kvalitet, slik at du unngår unødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Gjøvik kommune kjøpte inn en elsykkel med lastemuligheter til sitt elsykkelprosjekt i 2017. Den viste seg å ha for svak motor i oppoverbakker, noe det er mange av i Gjøvik. Dermed kunne de å ikke bruke den i prosjektet.

 

 

Lage rammeavtaler for innkjøp av elsykler

Noen kommuner har inngått rammeavtaler med leverandører for innkjøp av elsykler.

Oslo kommune har utarbeidet en rammeavtale som de inngikk med en leverandør. Det er opp til de enkelte kommunale virksomhetene å kjøpe inn og administrere elsyklene. Oslo anbefaler at man undersøker om virksomhetene er interessert i å bruke elsykler, før man lager en rammeavtale.

Utvalgte dokumenter fra Oslo kommunes anbudskonkurranse:

 

Klima Østfold opplevde at de fikk til en god prosess da de skulle lage rammeavtale for alle kommunene i fylket. De inviterte aktørene på elsykkelmarkedet til dialogkonferanse for å utarbeide kravspesifikasjonen, og for å sikre høy kvalitet og produkter som de kunne stole på. Elbilforeningen og Kirken Bymisjons sykkelverksted, Pedalen, var innom som rådgivere. Kravspesifikasjonen ble deretter sendt på høring, noe som næringsaktørene satte pris på. Selv de som ikke fikk sine krav gjennom, var næringsaktørene likevel fornøyde fordi de hadde fått sagt sin mening og skjønte bakgrunnen for beslutningene som ble tatt. Østfold erfarte senere at elsyklene var så populære, at de i ettertid ser at de burde hatt med flere sykler i rammeavtalen. De hadde omtrent 200 i avtalen, men ser de kunne hatt det dobbelte.

Skaffe god serviceavtale for elsyklene

Elsyklene må vedlikeholdes. Mange kommuner har derfor lagt inn serviceavtale som kriterium i anbudet på elsykler. Selgeren av syklene kan ofte tilby serviceavtale, men det er også mulig å gjøre avtaler med andre, som for eksempel en lokal sykkelbutikk eller sykkelreparatør. Noe vedlikehold kan kommunene også gjøre selv, derfor kan det være lurt å legge inn opplæring på generelt vedlikehold i innkjøpsavtalen.

I rammeavtalen for Oslo kommune tilbyr leverandøren

Klima Østfold samarbeider med sykkelverkstedet Pedalen, et arbeidstiltak for mennesker med rusbakgrunn og/eller soningserfaring.

Erfaringen fra Klima Østfold er at de burde hatt en felles rammeavtale på service og vedlikehold, i tillegg til rammeavtalen for innkjøp av elsykler. Det er mange kommuner som er involvert og det veldig forskjellig hvordan kommunene løser vedlikeholdet. Mange kjøper sykler uten å tenke på vedlikehold. Klima Østfold sier at hvis de hadde laget en pakkeavtale, ville det blitt enklere for kommunene. Det ville også blitt bedre for Pedalen som ville fått opp volumet på vedlikeholdet. Klima Østfold sier:

- Man trenger ikke nødvendigvis å kjøpe tjenester fra samme leverandør, men man burde ha en rammeavtale på plass for både kjøp og service.

Husk at syklene må klargjøres for sesongene. Hvis syklene skal brukes på vinteren, trenger de blant annet vinterdekk.

Administrere utlån av elsyklene

Her er eksempler på måter å administrere utlånet:

 • Kommunen administrerer utlånet selv.
 • Biblioteket administrerer utlånet.
 • En sykkelbutikk administrerer utlånet.
 • En idrettshall administrerer utlånet.

 

Kommunen administrerer utlånet selv

Kommunen kan velge å administrere utlånet selv, men man må huske på at det kan være ressurskrevende.

Gjøvik kommune kom frem til at det ble mye arbeid å administrere utlånet selv. Dermed inngikk de et samarbeidet med en lokal sykkelbutikk, som håndterte både utlån og oppbevaring av elsyklene.

Samarbeidspartnere kan spare deg for tid og arbeid

Du kan spare kommunen for mye tid og arbeid ved å bruke samarbeidspartnere til å håndtere utlånet.

I kommunene i Østfold skal bibliotekene stå for utlån og oppbevaring av syklene. Fordelen med å bruke biblioteker er at de fleste vet hvordan et bibliotek fungerer. Da blir det like enkelt å låne en elsykkel som å låne en bok.

Ha en plan hvis samarbeidet avsluttes plutselig

Det er viktig å ha en plan dersom samarbeidspartneren avbryter samarbeidet. Samarbeidet mellom Gjøvik kommune og sykkelbutikken fungerte veldig bra, men butikken ble etter hvert lagt ned. Dermed stoppet prosjektet opp for en periode. Nå har Gjøvik inngått et samarbeid med en lokal idrettshall som oppbevarer og administrerer utlånet.

Lage ventelister

Sørg for å ha ventelister for de som vil låne elsykler. Mange kommuner har opplevd stor pågang, og ventelister gir et oversiktlig køsystem. Uten ventelister kan du risikere at reserverte sykler ikke blir brukt hvis låntakerne ikke henter dem.

Bestemme lånetid

Lengden på utlån av elsykkel varierer hos kommunene. Hurum har åtte ukers utlån. I Moss kan du låne den én uke, og fornye lånet med én uke om det ikke er venteliste. I Gjøvik har de to uker. Gjøvik startet prosjektet med én måneds utlån, men gikk ned til to uker for at flest mulig skulle kunne prøve tilbudet.

Forsikring og låneavtaler

Hør gjerne med de innkjøpsansvarlige i kommunen når du skal vurdere forsikringer på elsyklene. De har ofte erfaring med hvilke forsikringer som trengs.

Låntakerne ved biblioteket i Moss må signere en låneavtale før bruk av sykkelen. Klima Østfold sier at elsyklene faller inn under kommunens forsikringsordninger, siden de eies av bibliotekene, og dermed er kommunal eiendom.

Gjøvik kommune har ingen forsikring på syklene, men låntakerne signerer en låneavtale om at de sykler på eget ansvar. Kontrakten inneholder punkter om låneperiode, ansvarlighet i trafikken, bruk av sykkelhjelm, låsing og tilbakelevering. De går også gjennom en sjekkliste med låntaker, der de informerer om sykkelens funksjoner, demontering av batteri og bruk av lys. Ved innlevering har de en sjekkliste om blant annet elsykkelens tilstand. I ettertid har de endret avtalen litt, slik at det nå er en egenandel på 2000 kr dersom sykkelen går tapt.

Hurum kommune melder at låntakeren selv er ansvarlig for bruken av sykkelen. Ved normalt bruk er det ikke noe erstatningskrav. Hvis den blir stjålet, må låntaker derimot være forberedt på å bruke innboforsikringen.

Ha spørreundersøkelser i forbindelse med utlån

Man kan ha undersøkelser både før og etter utlånet, som ser på forventninger, erfaringer og holdninger til elsykling.

Kommuner som låner ut elsykler til innbyggere for prøvekjøring, kan vurdere fremtidig klimaeffekt av tiltaket ved å spørre om låntakeren vil erstatte bilbruk med elsykkel etter prøveperioden.  

Elementer man kan ha med i en spørreundersøkelse, men listen er ikke uttømmende:

 • Hvilke holdninger hadde låntakeren til elsykler før prøvingen?
 • Har låntakeren endret vaner etter å ha prøvd elsykkelen?
 • Har bruk av elsykkelen erstattet bruk av bil i låneperioden?
 • Vil låntakeren erstatte bilbruk med elsykling i fremtiden?
 • Har låntakeren kjøpt egen elsykkel i ettertid?
 • Hvor mange kilometer syklet låntakeren?
 • Hvordan brukte låntakeren sykkelen, mellom hjem og jobb, i jobben, på fritiden osv.?
 • Hvordan synes låntakeren at sykkelen fungerte?
 • Hvordan synes låntakeren at låneordningen fungerte?

Tenk nøye gjennom hva man spør om, slik at spørsmålene ikke kan misforstås eller tolkes på flere måter.

Skedsmo kommune hadde en spørreundersøkelse om hvordan de ansatte i kommunen hadde brukt kommunale elsykler. Noen misforsto og trodde det dreide seg om erfaringer med elsykkel generelt. Ha derfor gjerne med en introduserende tekst som forklarer bakgrunnen for og hensikten med spørreundersøkelsen.

Eksempler på spørreundersøkelser:

 

Synliggjøre tiltaket for målgruppen

Det finnes mange måter å informere om og profilere tiltakene. Du kan:

 

Kontakte lokalmediene

Lokalmediene kan være interessert i å fortelle om arbeidet som gjøres. Ta gjerne kontakt med redaksjonen og fortell om tiltaket. Her kan man følge opp med både før-, under- og etter-reportasjer. Hvis saken har interesse utover kommunen, kan man også vurdere å kontakte regionale eller nasjonale medier.

Skriv gjerne et utkast til saken på forhånd. Journalister og redaksjoner har ofte mye å gjøre, og det er lettere for dem å ta utgangspunkt i ferdigskrevet materiale. Man kan også kjøpe annonseplass i media.

Erfaring fra lokale klimaprosjekter viser at synliggjøring i media skaper stolthet og tilhørighet til prosjektene blant prosjektdeltakerne i kommunen.

Eksempler på avisartikler:

 

Sende ut informasjon direkte til målgruppen

Hvis målgruppen er veldig konkret, som ansatte i kommunen, ansatte i en bestemt kommunal virksomhet eller utvalgte bedrifter, kan man gjerne sende ut informasjon direkte til virksomheten eller direkte til enkeltpersoner. Hurum sendte ut invitasjon direkte til sine målgrupper.

Eksempel på invitasjon:

 

Bruke kommunens digitale kanaler

Hvis målgruppen bruker kommunens digitale kanaler, som kommunens nettside, Facebook-side, intranett eller nyhetsbrev, kan man legge ut informasjon om tiltaket her. Eksempel på målgrupper her kan være kommunens ansatte eller næringslivet. Nyhetsmediene kan også følge med på noen av disse kanalene og plukke opp saker derfra.

Eksempel på innlegg i egne kanaler:

 

Holde frokostmøter og presentasjoner

Oslo kommune holder frokostmøter og presentasjoner i de kommunale virksomhetene, hvor de deler informasjon om avtalene.

 

Publisere nyheter og informasjon i samarbeidspartnernes kanaler

Samarbeidspartnere i elsykkelprosjekter kan ha egnede kanaler til å dele informasjon og publisere nyheter, både på nett og andre kanaler.

 

Vise frem elsyklene til målgruppen

Det kan være lettere å vekke nysgjerrigheten til målgruppen når de ser elsyklene. Noen kommuner har tatt med syklene på turné og laget flyttbare utstillinger. I Moss har de plassert syklene synlig ved inngangen til biblioteket med et skilt som oppfordrer publikum til å låne en elsykkel.

Bjørn Bergenheim fra Kirkens bymisjon og Kristin Novang Pedersen fra Moss bibliotek står med en av elsyklene utenfor inngangen til biblioteket. Foto.

Bjørn Bergenheim fra Kirkens bymisjon og Kristin Novang Pedersen fra Moss bibliotek med elsyklene utenfor inngangen til biblioteket. Foto: Moss bibliotek

Beregne kostnader for elsykkeltiltak

Under finner du en oversikt over mulige kostnader i et budsjett for innkjøp, drift og vedlikehold av elsykkel, sykkelhotell eller tilsvarende. Listen er ikke uttømmende.

Tiltak

Innkjøp

Drift og vedlikehold

Utlån av elsykkel
 • planlegging og prosjektering
 • elsykler
 • eventuelt ekstrautstyr (hjelmer, lys, vinterdekk, etc.)
 • reservedeler
 • service og vedlikehold
 • opplæring i bruk av elsykkel
 • klargjøre for vinter/sommer
 • oppgradering av programvare på elsykkelen
 • administrere utlån
 • lagre elsyklene
 • forsikringer
 • informasjonsarbeid

Sykkelhotell

 • prosjektering og byggesøknad
 • eventuelle konsulenter
 • grunnarbeid
 • stål-, tre-, betongarbeider
 • elektroarbeider
 • sykkelstativ
 • montasje
 • ladepunkter
 • låseordning og kamera
 • skilting

 

 • vedlikehold av bygninger og teknisk utstyr
 • renhold
 • sikkerhet
 • forsikringer
 • informasjonsarbeid

 

 

 

Husk å beregne god tid hvis du skal jobbe med samarbeidspartnere, både når det gjelder utredninger, administrering av utlån eller bygging av sykkelhotell.

Vurdere klimaeffekten av elsykling

Kommunale virksomheter som bruker elsykler til tjenestereiser, kan vurdere klimaeffekten ved å:

 • måle antall kilometer syklet
 • vurdere i hvilken grad elsyklene har erstattet fossil biltrafikk

I tillegg kan det være interessant å telle antall personer som har brukt syklene.

Antall kilometer måler du best ved å sette en kilometerteller på hver sykkel før de tas i bruk. Hvorvidt elsyklingen har erstattet fossil biltrafikk kan for eksempel vurderes gjennom en enkel spørreundersøkelse blant brukerne, eller annen kvalifisert vurdering, for eksempel dersom kommunen har oversikt over parkering eller bilbruk der elsyklene tas i bruk.

Miljødirektoratets tabell over utslipp for kjøretøy og drivstoff viser utslipp i gram CO2 per kjørte kilometer for ulike kjøretøy og drivstofftyper. Med den kan du beregne hvor mye du kan spare av klimagassutslipp, dersom du har tall for hvor mange kilometer bilkjøring du har erstattet med elsykkeltiltaket. 

Kommuner som låner ut elsykler til innbyggere for prøvekjøring, kan ikke bruke denne metoden til å vurdere klimaeffekten. De kan heller bruke spørreundersøkelser til å spørre om låntakeren vil erstatte bilbruk med elsykkel etter prøveperioden.  

Koble satsing på elsykkel til areal- og transportplanlegging

Kommunen bør tilrettelegge for sykkel og gange i arealplanleggingen. Elsyklister og vanlige syklister har mange av de samme grunnleggende behovene, for eksempel et sammenhengende og trygt sykkelveinett og mulighet til å parkere sykkelen.

Kommunen kan koble satsing på elsykkel til areal- og transportplanleggingen ved å planlegge for økt bruk av elsykkel i

 • kommunale sykkelstrategier
 • reguleringsplaner
 • gatebruksplaner
 • investerings- og driftsbudsjetter

Kommunene har et ansvar for å sikre grunnleggende infrastruktur for sykkel og gange langs offentlige veier, kollektivknutepunkter, offentlige steder og offentlige bygg. Økt bruk av elsykkel gjør at det er enda viktigere for kommunen å satse på gode sykkelveier og sikker sykkelparkering.

Argumenter for hvorfor det er smart å satse på elsykler

De som får prøve en elsykkel, er mer villige til å kjøpe sin egen 

De to viktigste barrierene som stopper folk fra å kjøpe elsykkel er:

 • liten erfaring med elsykler
 • høye priser på elsykler

Andre forhold som spiller inn er dårlig tilrettelagt sykkelinfrastruktur. Mangel på sykkelveier og muligheter for å parkere elsykkelen trygt, både på jobb og hjemme, gjør at folk heller velger andre transportløsninger. I tillegg er været en hindring. Det er ikke alle som ønsker å sykle når det regner, snør eller er kaldt.

Når folk får prøve en elsykkel, blir de mindre skeptiske og mer villige til å kjøpe sin egen. Det viser flere undersøkelser, blant annet:

TØI skriver: "Undersøkelsen viser at forhåndskunnskap virker inn på ønsket om å kjøpe en elsykkel. En viktig oppgave for de som ønsker å få økt bruk av slike sykler vil derfor være å spre kunnskapen blant et bredere lag av befolkningen".

De som testet elsykler i undersøkelsen, svarte at de ble svært positive til elsykler, syklet lenger enn de ville gjort med vanlig sykkel, og var mer villig til å betale prisen for en elsykkel.

 

Fordeler med elsykler

Hvis målet er et minst mulig miljømessig fotavtrykk, vil en tråsykkel være et bedre valg enn en elsykkel. Men hvis vi tar utgangspunkt i at en elsykkel får deg til å sykle oftere og/eller lengre enn du ville ha gjort med en tråsykkel, kan elsykkelen ha mange fordeler.

 • Elsykler kan erstatte bilkjøring. Du slipper kø, og du skaper ikke kø.
 • Du produserer ingen lokal forurensing eller klimagassutslipp.
 • Du tar liten plass i bytrafikken, både når du kjører og når du parkerer.
 • Det er lettere å parkere enn med bil, og det er gratis å parkere.
 • Du reduserer risikoen for å svette, noe som gir redusert behov for å skifte og å dusje.
 • Elsykling kan ha treningseffekt. Den fysiske motstanden på motoren kan tilpasses, og det er nok til å gi arbeidsintensitet.

Kilder: 

Informasjon og ressurser

Sist revidert: 19.10.2018
av: Miljødirektoratet