Satse på fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Byggeplasser står for store utslipp fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer. Kommuner og fylkeskommuner er store byggherrer, og kan påvirke leverandørsiden ved å etterspørre utslippsfrie løsninger.

Tett dialog med entreprenør tidlig i prosessen og tydelige krav er nøkkelen til fossil- og utslippsfrie byggeplasser. I tillegg bør kommunen ha en tydelig politisk forankring for klimahensynene som skal ivaretas i byggeprosjektet. 

Denne veilederen gir tips til

 • hvordan inngå dialog med entreprenører og bransjen
 • hvordan stille krav til fossil- og utslippsfrie løsninger 
 • hvilke løsninger som finnes på markedet

Du finner også mange gode eksempler fra byggeprosjekter som har satset klimavennlig. Veilederen er i stor grad basert på erfaringer fra kommuner som har fått Klimasats-midler fra Miljødirektoratet.

Vi har laget en powerpoint-presentasjon du kan bruke til å vise hvilke muligheter kommuner og fylkeskommuner har for å sette inn klimatiltak på byggeplassen.

DNV GL har utarbeidet en veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser. Den kan brukes sammen med denne veiledningen.

Innhold

Kartlegge markedet og innlede dialog tidlig
Etterspørre klimavennlige byggeløsninger fra leverandørene
Gi leverandørene tydelige signaler om funksjonskrav
Planlegge tilstrekkelig strømtilgang tidlig
Forankre tiltak om klimavennlige byggeplasser
Eksempler på fossil- og utslippsfrie byggeprosjekter
Manglende krav og kunnskap er viktigere barrierer enn pris
Potensialet for klimatiltak på bygge- og anleggsplasser i kommunene
Statistikk for klimagassutslipp i kommuner
Definisjon på fossil- og utslippsfrie byggeplasser
Informasjon og ressurser

Kartlegge markedet og innlede dialog tidlig

Tidlig dialog med markedet går igjen i så godt som alle de vellykkede prosjektene som har fått støtte fra Klimasats.

Ved å arrangere leverandørkonferanser og publisere anskaffelsesplaner, kan kommunen få flere og bedre tilbud, nye ideer til bedre behovsdekning og større konkurranse ved fremtidige anskaffelser.

Difi anbefaler å ha dialog med markedet før kunngjøring av konkurranse: 

Nasjonalt program for leverandørutvikling er et samarbeid mellom NHO, KS og Difi. De er en pådriver for at offentlige virksomheter skal få innovative løsninger i sine anskaffelser gjennom både dialog og samarbeid med leverandørene.

Etterspørre klimavennlige byggeløsninger fra leverandørene

Det første og viktigste steget for byggherren kan være å etterspørre klimavennlige løsninger. Det finnes mye tilgjengelig utslippsfri teknologi og fossilfrie løsninger som leverandørene uten større problemer kan ta i bruk i vanlige, kommunale byggeprosjekter.

Noen steder er markedet klart, og da kan offentlige byggherrer stille krav som kan bli realisert. Andre steder er markedet mindre modent, men mange leverandører vil likevel strekke seg langt for å imøtekomme ønsker fra byggherren.

Innovative anskaffelser handler om å gå i dialog med leverandørene omkring behov og funksjon tidlig i prosjektet – for eksempel "mest klimavennlig løsning" eller "utslippsfri teknologi". Så lar man leverandørene foreslå de beste løsningene som er tilgjengelige.

Kommuner kan også vekte klima høyere i anbudsprosesser. Enkelte kommuner vekter dette til 30 prosent i tildelingskriteriene for nye byggeprosjekter.

Energikrevende prosesser som kan erstattes på byggeplasser

1. Byggvarme og byggtørk

Dette er blant de mest energikrevende delene, og omfatter oppvarming ved støping av dekke på byggeplassen (betongherding), fasadeoppvarming og innvendig oppvarming.

Utslipps- eller fossilfrie alternativer:

 • Erstatte varmeaggregater som bruker fossil diesel med elektrisitet eller fjernvarme.
 • Andre løsninger er biogass, pellets og flis eller fornybar diesel.
2. Anleggsmaskiner og utstyr på byggeplassen

For grunnarbeid brukes ofte større, dieseldrevne maskiner som gravere og pelemaskiner. Til bygningsarbeid brukes gjerne dieseldrevne mobilkraner i kombinasjon med tårnkraner og lifter.

Utslipps- eller fossilfrie alternativer:

 • Elektriske anleggsmaskiner, betongpumper, lifter, dumpere og boremaskiner med flere.
 • Erstatte fossil diesel med fornybar diesel eller biogass.
3. Transport av personer og materialer til og fra byggeplassen

En tredje utslippskilde er transport av masser, materialer, anleggsmaskiner, avfall og persontransport.

Utslipps- eller fossilfrie alternativer:

 • Elektrifisere person- og varetransport.
 • Diesel i tunge kjøretøy kan byttes ut med fornybare drivstoff som fornybar diesel, biogass eller bioetanol.

Utslippsfrie alternativer, altså alternativer uten utslipp under drift som hydrogen- og elektriskdrevne godsbiler, er under utvikling og på vei ut i markedet.

Eksempler på fossil- og utslippsfrie løsninger

Her er en oversikt over noen fossil- og utslippsfrie maskiner og kjøretøy.

1. Teste utslippsfrie maskiner og kjøretøy på Østlandet

Prosjektet "Test av utslippsfrie maskiner og kjøretøy på Østlandet" driver utlån av kjøretøy og maskiner som går på el, biogass eller hydrogen. Det gir kommunene en mulighet til å erfare om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp.

Målet er å senke terskelen for innkjøp av utslippsfrie maskiner i kommuner og fylkeskommuner. I 2018 utvides utlånsvirksomheten til større anleggsmaskiner som gravemaskiner, kraner, større hjullastere og traktorer.

Prosjektet, som startet i 2017, dekker alle kommuner i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg samarbeider de med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet.

2. Grønnere alternativer til tradisjonelle petroleumsbaserte anleggsmaskiner

Kunnskapsbyen Lillestrøm har laget en oversikt over grønnere alternativer til tradisjonelle petroleumsbaserte anleggsmaskiner. Den inkluderer transportmidler til og fra arbeidsplassen. I tillegg til fokuset rundt arbeidsplassen blir også diverse andre maskiner som kan tenkes interessante for en kommune tatt med. Last ned oversikten her:

3. Bygge om eksisterende maskiner til elektrisk drift

Det er også mulig å bygge om en eksisterende maskin til elektrisk drift, og det finnes gode støtteordninger for det.

Prosjektet Zero Emission Digger (ZED) skal bygge om en 30-tonns gravemaskin til elektrisk drift med strøm fra batteri og hydrogen brenselcelle. Prosjketet er støttet av PILOT-E – en felles finansieringsordning fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Veidekke har fått sin første 25-tonns fullelektriske beltegraver som er en ombygd og tidligere dieseldrevet Caterpillar 323F.

NorBetong og Norcem skal bygge om en betongtrommelbil til en hybrid. Da vil betongpumpen og trommelen kunne drives av landstrøm så lenge den står pa anleggsplassen. Prosjektet er støttet av PILOT-E.

Gi leverandørene tydelige signaler om funksjonskrav

Dersom leverandørene får tydlige signaler om hvilke funksjonskrav de kan forvente å møte fremover, øker sjansen for at de kan levere gode løsninger når konkurransen utlyses.

Flere virksomheter kan med fordel at flere kommuner går sammen om å stille likelydende krav til leverandørene. Ingen leverandører bygger om maskinparken sin for én kommune. Får de derimot et tydelig signal om at dette kommer som et krav fra flere virksomheter – altså at det er et større marked å produsere for over tid – vil leverandørene strekke seg lenger i utvikling av nye og grønne løsninger.

Fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kunngjorde i 2017 at de vil "stille krav knyttet til drift av bygge- og anleggsplasser etterhvert som utslippsfri teknologi og kunnskap blir tilgjengelig på markedet". Dette innbærer krav til

 • bruk av utslippsfrie teknologier
 • prosesser
 • løsninger 

Fellesinitiativet består av Statsbygg, Oslo kommune (Omsorgsbygg og Kultur- og idrettsbygg), Statens vegvesen, Bane Nor, Bærum kommune, Asker kommune, Vestfold fylkeskommune og AFK eiendom FKF.

Eksempler på funksjonskrav og tildelingskriterier i anbud

1. Veiledere med forslag til kravfomuleringer og råd om prioriteringer

Difi har utviklet en kriterieveiviser med forslag til både kravformulering og dokumentasjon av kravet fra entreprenøren. Her kan kommunen hente tekst til anbudsutlysningen:

Sintef har utviklet en veileder som inneholder forslag til krav for utslippsreduksjon fra byggeplasser ved offentlige anskaffelse. Se kapittel 7, side 58:

Miljødirektoratet har laget råd om hvilke teknologier og drivstoff som er mest klimavennlige. Rådene er faglige innspill til prioriteringer i kommuner, bedrifter og andre som ønsker å kjøpe inn klimavennlige transportløsninger og anleggsmaskiner.

2. Funksjonskrav i kontrakten for byggeprosjektet Okstad skole med Trondheim kommune som byggherre

Erfaringen til Trondheim kommune er at det er viktig å komme i gang tidlig med dialogen. Bransjen trenger forutsigbarhet, og er villige til endring om byggherrene stiller krav, men kravene må være tilpasset det som er mulig å levere.

Utviklingen av høye, men gjennomførbare krav skjedde i etterkant av en dialogkonferanse med leverandørene.

3. Oslo kommunes krav til fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Krav til drivstoff for anleggsmaskiner og utstyr:

Leverandøren skal benytte følgende drivstoff for anleggsmaskiner og utstyr forutsatt at det er tilgjengelig i markedet, i prioritert rekkefølge:

 • Nullutslippsteknologi. Med nullutslippsteknologi menes bl.a. elektriske eller hydrogendrevne maskiner og utstyr.
 • Hybridløsninger med biodrivstoff. Hybridkjøretøy eller -maskiner bør helst kunne lades.
 • Drivstoff som oppfyller EUs bærekraftkriterier for biodrivstoff. Leverandøren skal prioritere biodrivstoff basert på avfall og rester. Biodrivstoff basert på palmeolje, skal unngås.
 • Annet drivstoff kun dersom de øvrige ikke er tilgjengelige i markedet.

Kravet om nullutslippsteknologi og hybridløsning reduseres forholdsmessig dersom netteier ikke klarer å levere nok strøm til byggeplass.

Krav til byggtørk og byggvarme:

 • Leverandøren skal levere en utslippsfri og mest mulig energieffektiv tørkeprosess som gir mest mulig optimal temperatur for tørking og herding.
 • Leverandøren skal sørge for at bygget er tettet mest mulig før man starter oppvarming.
 • Leverandøren skal unngå løsninger ved byggtørk og byggvarme som vil tilføre fukt til bygget.

Krav til brakkerigger:

 • Leverandøren skal benytte mest mulig energieffektive brakkerigger. Bl.a. skal brakkeriggen være godt isolert på nivå med krav i TEK10. Brakkeriggen skal ha system for senkning av temperatur om natten og i helger og ferier.
 • Leverandøren skal sørge for at belysning på byggeplassen er energieffektiv og styrt.

Kilde: Omsorgsbygg Oslo KFs miljøoppfølgingsplan.

4. Eksempel på krav om fossilfri byggeplass, inkludert transport – Grorud flerbrukshus i Oslo

Planlegge tilstrekkelig strømtilgang tidlig

Kontakt nettselskapet i ditt geografiske område tidlig i planleggingsfasen for å tilrettelegge for nok strøm.

Hafslund, en større netteier på Østlandet, skriver følgende på sine nettsider:

"Byggeplasser med stor andel elektriske anleggsmaskiner vil kreve mye strøm fra den dagen anleggsarbeidene påbegynnes. På dagens byggeplasser benyttes provisorisk strømforsyning (såkalt provstrøm), som ikke kan levere nok strøm til å elektrifisere større deler av anleggsmaskinene. Før man starter opp en byggeplass med stor andel elektriske anleggsmaskiner må Hafslund Nett ha lagt nødvendige kabler, montert transformatorstasjon og annet nødvendig utstyr tilpasset byggeplassens krav."

Kilde: Hafslund.no

Hafslund [HA1] er et av energiselskapene som nå ber om å bli kontaktet tidligst mulig i prosessen dersom man ønsker tilrettelegging: https://www.hafslund.no/omhafslund/utslippsfrie_byggeplasser/12810


 [HA1]Er dette et eksempel fra et klimasatsprosjekt eller en tilfeldig valgt leverandør? Mulig vi heller bør skrive "Flere energiselskaper ber om å…" ellers kan det virke reklamerende

 

 

 

 

(ny lenke er nå: https://www.hafslund.no/artikler/miljø-og-samfunnsansvar/utslippsfrie-byggeplasser/4NZcDMX972UOEaeWiswmm)

Forankre tiltak om klimavennlige byggeplasser

Vedtak om å etterspørre klimavennlige byggeplasser kan forankres i:

 • kommunens klima- og energiplan
 • vedtak i det enkelte byggeprosjektet
 • kommunedelplan
 • andre relevante planverk

Noen kommuner har også formuleringer om dette i innkjøpsreglementet:

I Trondheim kommunes innkjøpsreglement, vedtatt i 2017, står det eksempelvis at "Det skal stilles krav om fossilfrie anleggsplasser og etterspørre elektriske anleggsmaskiner der dette er tilgjengelig og gjennomførbart innen rimelige praktiske og økonomiske rammer."

Eksempler på fossil- og utslippsfrie byggeprosjekter

Test av utslippsfrie maskiner på byggeplassen – Lia barnehage

Lia barnehage i Oslo åpnet i februar 2018. På byggeplassen er det testet ut en rekke løsninger, og Sintef har fulgt hele byggeprosessen for å beregne utslippskutt. Foreløpige beregninger viser utslippskutt opp mot 90 prosent sammenlignet med et tradisjonelt prosjekt.

Høyeste miljøklassifisering uten å bli dyrere – Nye Horten videregående skole

Når nye Horten videregående skole står ferdig til skolestart 2019, vil 1200 elever og 200 ansatte flytte inn i et bygg som i løpet av sin levetid produserer mer strøm enn det forbruker. Skolen skal innfri kravene til BREEAM NOR Outstanding, som er den høyeste miljøklassen i Norge.

Det er mulig å få til utslippsfri byggeplass i distriktene – Nytt sykehjem på Biri i Gjøvik kommune

Gjøvik kommune skal bygge nytt sykehjem på Biri, ca. 20 km nord for Gjøvik sentrum. Kommunestyret har satt høye klimaambisjoner for det nye bygget, som skal stå klart i 2020. I 2017 fikk kommunen Klimasats-midler for å kunne gjennomføre prosjektet som mest mulig utslippsfri byggeplass.

80 prosent reduksjon av utslipp på Norges første fossilfrie byggeplasser - Lambertseter flerbrukshall og Jordal Amfi i Oslo

I anbudskonkurransen til flerbrukshallen på Lambertseter og nytt Jordal Amfi ble det stilt konkrete krav til leverandør:

«Bygging av Lambertseter flerbrukshall skal foregå fossilfritt. Med dette menes; Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller gå på diesel som følger standard EN 15940 (HVO/BTL). Ev. bruk av anleggsmaskiner med annet drivstoff skal avklares med byggherre»

Det kommunale foretaket mottok åtte tilbud på Lambertseter og fem på Jordal. Ingen av entreprenørene la inn forbehold i tilbudene, og alle tilfredsstilte kravene om fossilfri anleggsplass.

Byggingen av flerbrukshallen på Lambertseter ble Norges første fossilfrie byggeplass, og utslippet ble redusert med omtrent 80 prosent.

Slik gikk Oslo fram for å få til fossilfri anleggsplass under byggingen av nye Jordal amfi skøytehall:

 

Høye klimaambisjoner for nye Bekkestua skole i Bærum

Bærum kommune er nå i gang med å bygge kommunens største barneskole. Bekkestua barneskole blir på 10 000 kvadratmeter, og byggingen har skjedd tilnærmet fossilfritt.

Manglende krav og kunnskap er viktigere barrierer enn pris

Aktører i byggebransjen mener dette er de største barrierene mot å ta i bruk utslipps- og fossilfrie alternativer på sine byggeplasser:

 • mangel på kunnskap om utslipp- og fossilfrie alternativer
 • manglende krav om dette fra byggherren
 • kun 15–17 prosent av respondentene mener at pris er den viktigste årsaken

Kilde: DNV GLs rapport: Fossil- og utslippsfrie byggeplasser (energinorge.no)

Potensialet for klimatiltak på bygge- og anleggsplasser i kommunene

DNV GL (rapport 2017) har beregnet at det årlig slippes ut 340 000 tonn CO2 fra norske byggeplasser. Dette tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i hovedstaden i løpet av et år.

I tillegg påvirkes lokalmiljøet rundt byggeplassen av støy og dårligere luftkvalitet.

På byggeplasser har det tradisjonelt vært hentet mest energi fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer. Kommuner og fylkeskommuner er store byggherrer og kan påvirke leverandørsiden ved å etterspørre utslippsfrie løsninger.

Stort potensial for utslippskutt

I rapporten er det også samlet enkle grep som kan redusere utslipp fra byggeplassen drastisk.

Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.

Statistikk for klimagassutslipp i kommuner

Lurer du på hva som er hovedkildene til utslipp av klimagasser i din kommune, og hvor mye som kommer fra bygg- og anlegg?

Definisjon på fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Fossilfri byggeplass

 • Null utslipp av fossil CO2 på byggeplassen. 
 • Anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel.
 • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.

Utslippsfri byggeplass

 • Null utslipp av CO2 og helseskadelige stoffer, som NOx og partikler, på byggeplassen. 
 • Bygg- og anleggsmaskiner er elektriske eller hydrogendrevne.

 

Les mer om dette på Difis temasider om utslippsfrie byggeplasser:

 

Drivstoffhierarkiet. (Illustrasjon).

 

Drivstoffhierakriet. Miljødirektoratet, 2017.

Informasjon og ressurser

Powerpoint-presentasjon du kan bruke til å vise hvilke muligheter kommuner og fylkeskommuner har for å sette inn klimatiltak på byggeplassen.

DNV GLs veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser. Den kan brukes sammen med denne veiledningen.

DNV GLs rapport om potensialet for å redusere utslipp knyttet til bruk av energi på byggeplasser i Norge gjennom elektrifisering og bruk av fjernvarme og biobrensel.

Sist revidert: 01.11.2018
av: Miljødirektoratet