Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Klimasmarte løsninger

Kommunen skal planlegge for en klimavennlig fremtid.

Smarte klimatiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Klima- og energiplanlegging

Kommunene arbeider for å redusere utslipp av klimagasser, effektivisere og legge om bruken av energi. Kommunen skal planlegge tiltak for egen drift og virksomhet.

Kommunene og fylkeskommunene skal prioritere arbeidet med klima. De skal bruke et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning gir retningslinjer for kommunenes arbeid med klima. Retningslinjen skal legges til grunn ved:

  • planlegging etter plan- og bygningsloven
  • ved enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving

Målgruppa er både kommuner og fylkeskommuner

Begrepet kommunene gjelder også fylkeskommunene i denne veilederen. Veilederen kan være nyttig uansett hvor i planprosessen man er.

Slik bruker du veilederen

Vi anbefaler at du først leser veilederen: Hvordan jobbe med klima- og energiplanlegging? Du finner den i oversikten nedenfor. Hvert punkt i flytskjemaet har kort omtale. Punktet viser til veiledning om det aktuelle temaet, og til hvilke punkter i planretningslinjen som dekkes.

Selv om det gis en oversikt over prosessen for å utarbeide en klima- og energiplan, er ikke dette en veileder til plansystemet. Se veileder om planlegging hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klimatilpasning er ikke et tema i denne veilederen

SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning omhandler også klimatilpasning. Denne veilederen inneholder imidlertid kun tiltak innen klima- og energiplanlegging. Egen veileder for klimatilpasning skal utarbeides i 2019.

Tiltak for å redusere klimagassutslipp og tilpasse kommunen til klimaendringene kan innarbeides i samme plan. Du kan lese mer om klimatilpasning på Klimatilpasning.no.

 

Sist revidert: 21.01.2019
av: Miljødirektoratet