Klima- og energiplanlegging

Kommunene arbeider for å redusere utslipp av klimagasser, effektivisere og legge om bruken av energi. Kommunen skal planlegge tiltak for egen drift og virksomhet.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging skal sikre at kommunene og fylkeskommunene går foran i arbeidet og bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Planretningslinjen skal legges til grunn ved:

  • planlegging etter plan- og bygningsloven
  • ved enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving

Veiledning til kommuner og fylkeskommuner

Veiledningen retter seg mot kommuner og fylkeskommuner, og kan være nyttig uansett hvor i planprosessen man er. Der annet ikke er spesifisert eller framgår av sammenhengen, omfatter begrepet kommunene både kommunene og fylkeskommunene.

Tips til bruk av veiledningen

Vi anbefaler å ta utgangspunkt i «Hvordan jobbe med klima- og energiplanlegging?» som du finner nedenfor. Et flytskjema viser gangen i prosessen. Hvert steg i flytskjemaet har kort omtale, og viser til veiledning om det aktuelle temaet, og hvilke punkter i planretningslinjen som dekkes inn.

Selv om det gis en oversikt over prosessen ved utarbeidelse av en klima- og energiplan, er ikke dette en veileder til plansystemet. Se veiledning om planlegging.

Klimatilpasning er ikke tema

SPR for klima- og energiplanlegging omhandler ikke tiltak for klimatilpasning. Kommune og fylkeskommune kan selvfølgelig velge å inkludere både tiltak for å redusere klimagassutslipp og klimatilpasning i samme plan. Mer om klimatilpasning finner du på Klimatilpasning.no.

 

Sist revidert: 15.11.2016
av: Miljødirektoratet