Buskerud - arealutvikling, transport og miljø

Buskerudbyen - forpliktende samarbeid

I 2007 tok Statens vegvesen Region sør initiativ til samarbeid på tvers av kommunegrensene i fire byområder:

  • Buskerudbyen
  • Vestfoldbyen
  • Grenlandsbyen
  • Agderbyen

I Buskerudbyen ble det nedsatt en prosjektgruppe som skulle jobbe videre med vegvesenets initiativ, med representanter fra de fem kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Buskerud fylkeskommune og statsetatene Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket deltok også i prosjektgruppen.

Kommunene, fylkeskommunen og statsetatene ble enige om å inngå et for­pliktende og langsiktig samarbeid for å løse felles utfordringer innen arealutvikling, transport og miljø fra 2010. Det ble definert fire sentrale arbeidsoppgaver:

  • felles areal- og transportplan
  • etablering av en avtale med staten om belønningsmidler  - Buskerudbypakke 1
  • en helhetlig bypakke - Buskerudbypakke 2
  • kommunikasjon/formidling

Avtalen som ble inngått fra 2010 var en tidsbegrenset avtale for fem år. I 2015 vedtok kommunestyrene og fylkestinget en ny avtale, ubegrenset av tid, om videreføring av samarbeidet. Med unntak av Kystverket, som ivaretas av Fylkesmannen, er alle de opprinnelige samarbeidspartnerne med videre i Buskerudbyen.

Organisering av samarbeidet

Buskerudbyen er et politisk styrt samarbeid, og i den politiske styringsgruppen sitter de fem ordførerne, fylkesordføreren, fylkesmannen og ledere i Statens vegvesen og Jernbaneverket. Den politiske styringsgruppen ledes for tiden av ordføreren i Drammen med fylkesordføreren som nestleder.

Den administrative styringsgruppen gir anbefalinger til den politiske styringsgruppen. I denne gruppen sitter rådmennene, fylkesrådmannen og administrative ledere i statsetatene. Administrativ styringsgruppe ledes for tiden av fylkesrådmannen.

Fagrådet er det sentrale faglige koordineringsorganet hvor faglige ledere for alle samarbeidspartnerne, og Brakar og NSB deltar. Prosjektsjefen med sekretariatet koordinerer det faglige og administrative arbeidet.

For samordning med næringslivet er det etablert en egen næringslivsgruppe hvor NHO, LO, Næringsforeningen for Drammensregionen og Kongsberg Næringsforum deltar. Næringsforeningen for Drammensregionen representerer også næringsrådene i Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Les mer om organiseringen av samarbeidet på buskerudbyen.no 

Felles erkjennelse om trafikkutfordringene var utgangspunktet 

Ifølge befolkningsprognoser vil innbyggertallet i kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg (Buskerudbyen) øke med rundt 50.000 i perioden 2015 til 2040. Kjører man like mye bil i 2040 som i dag, vil det bety en økning i biltrafikken på 47 prosent fra 2012. Politikerne i de fem kommunene så denne kommende utfordringen tidlig. Gjennom samarbeid er ambisjonen å løse utfordringene i fellesskap, blant annet gjennom felles arealplanlegging.

Felles areal- og transportplanlegging

Partene har utarbeidet en felles areal- og transportplan som ble vedtatt som en regional plan i februar 2013. Planen legger opp til at det meste av veksten i boliger og arbeidsplasser skjer rundt kolletivknutepunkter i seks prioriterte utviklingsområder. Dette forventes å medføre at flere bosetter seg i gå- eller sykkelavstand fra arbeidsplassen, togstasjonen og butikken.

Avtale om belønningsmidler

Siden 2010 har Buskerudbyen hatt en avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler. Buskerudbyens nåværende avtale om belønningsmidler gjelder ut 2017.

Se filmen om er tiltakene som er gjennomført i Buskerudbyen for belønningsmidlene i perioden 2010-2014.

Sist revidert: 05.03.2018
av: Miljødirektoratet