Hva er energieffektivisering?

De fleste tenker gjerne på energibruk i bygg når de hører begrepet «energieffektivisering», men det å reise kollektivt eller kjøre elbil er også eksempler på energieffektivisering.

En buss bruker mindre energi enn om alle skulle kjøre hver sin bil, og en elektrisk motor har høyere virkningsgrad enn en forbrenningsmotor. Å «sikre mer effektiv energibruk» betyr å bruke alle energibærere mer effektivt i alle sektorer.

Hvorfor er energieffektivisering viktig?

Mer effektiv bruk av fossile energibærere som oljeprodukter, gass og kull vil gi reduserte klimagassutslipp. Men hva er klimagevinsten av redusert bruk av fornybar energi i Norge der kraftforsyningen i all hovedsak er basert på vannkraft og noe vindkraft? Det enkle, overordnede svaret er at jo mer effektiv all vår energibruk er, jo lettere kan vi dekke større deler av energibehovet med fornybar energi.

Følgende argumenter er relevante i en diskusjon om energieffektivisering:

  • Vi forventer at overgangen til lavutslippssamfunnet vil gi økt etterspørsel etter elektrisitet, blant annet for å erstatte fossile energibærere som bensin og diesel i transportsektoren.
  • Tilgang på fornybar kraft kan legge til rette for mer kraftkrevende industri og økt verdiskaping i Norge. Norsk kraftkrevende industri som aluminiumsproduksjon og produksjon av ferrolegeringer er i dag verdensledende både når det gjelder utslippsintensivitet og energieffektivitet.
  • Fornybar energi er et knapphetsgode internasjonalt og vil være det i lang tid framover. Fornybar elektrisitet kan erstatte fossil kraftproduksjon i et europeisk kraftmarked. Dette avhenger av internasjonale politiske målsetninger og virkemidler, som for eksempel klimakvoter.
  • Mer effektiv bruk av elektrisk kraft kan dempe behovet for utbygging av ny fornybar kraftproduksjon med tilhørende naturinngrep.
  • Energieffektivisering er ofte økonomisk lønnsomt!

 

Klimaeffekt av energieffektivisering

Dersom kommunen ønsker å beregne klimagassutslipp knyttet til redusert bruk av elektrisitet eller andre energibærere som ikke gir utslipp i bruksfasen, er det viktig å være bevisst på at valg av utslippsfaktor kan være krevende. Les mer om å beregne livsløpsutslipp og indirekte utslipp.

I tillegg kan CO2-vekting av elektrisitetsbruk få det til å se ut som energieffektivisering er langt mer kostnadseffektivt enn tiltak for å redusere direkte utslipp av klimagasser i kommunen. Dette kan gi et villedende beslutningsgrunnlag siden kommunens endrede bruk av elektrisitet ikke direkte påvirker hvordan produksjon av elektrisitet skjer i Europa.


 

Sist revidert: 17.08.2016
av: Miljødirektoratet