Hva er miljøvennlig energiomlegging?

Planretningslinjen oppfordrer til miljøvennlig energiomlegging, og ikke det snevrere begrepet klimavennlig energiomlegging. Derfor skal andre miljøhensyn enn klimagassutslipp også vektlegges når kommunen vurderer tiltak for energiomlegging i egen bygningsmasse og i kommunen for øvrig.

Energiomlegging betyr skifte mellom energibærere. Eksempler på energiomlegging kan være:

  • omlegging fra direkte bruk av elektrisitet til oppvarming, for eksempel panelovner, til mer effektiv bruk av elektrisitet gjennom varmepumper
  • en overgang fra fossilt drivstoff til elektrisitet og hydrogen som energibærere i transportsektoren
  • å bytte ut oljefyren med biobrensel, elektrisk oppvarming eller fjernvarme 

Relevante miljøhensyn for energiomlegging

Noen relevante miljøhensyn er:

Det bør altså ikke alene legges vekt på å velge et fornybart alternativ, men også vurderes hvilket fornybart alternativ som velges. For eksempel er det ikke miljøvennlig å legge om til bioenergi som medfører en vesentlig økning av partikkelutslipp i et område som allerede har dårlig luftkvalitet.

En del energibærere som ikke gir klimagassutslipp ved bruk, kan ha medført utslipp i produksjonsfasen. Noen av disse energibærerne er omtalt kort under.

Bioenergi

Livsløpsutslipp av klimagasser ved produksjon av bioenergi kan variere sterkt. Biodrivstoff eller flytende biobrensler bør derfor oppfylle bærekraftkriteriene i produktforskriften. Produksjon og uttak av biomasse har også effekter på blant annet naturmangfold. Derfor bør biomassen brukes så effektivt som mulig, og til de formål hvor klimanytten er størst. Det er god ressursutnyttelse å benytte biomasse som har få andre bruksområder til energiproduksjon, for eksempel hogstavfall og avfall fra trevare- og treforedlingsindustri. Trevirke av god kvalitet bør heller utnyttes til treprodukter som har lang levetid og kan lagre CO2.

Fjernvarme

Fjernvarme kan være en fornuftig utnyttelse av avfallsressurser som ikke kan gjenvinnes til materialer, og forsyningssikkerheten kan øke dersom kraftsystemet avlastes. Eventuelle klimagassutslipp kommer i hovedsak fra forbrenning av fossilt avfall og bruk av fossil fyringsolje som spisslast i perioder med stort effektbehov. Fjernvarme gir økt fleksibilitet i valg av energibærer, for eksempel grunnvarme, avfall og biobrensler, og elektrisitet kan frigjøres til andre formål enn oppvarming.

Hydrogen

I dag produseres mesteparten av hydrogenet i verden ved dampreformering av fossile hydrokarboner, en prosess som gir utslipp av CO2. Hydrogen kan også produseres uten klimagassutslipp ved elektrolyse av vann med strøm fra fornybare kilder.

Elektrisitet

Norge er en del av et nordisk elektrisitetsmarked som i økende grad knyttes sammen med flere europeiske land hvor store deler av kraftproduksjonen ennå ikke er fornybar. Elektrisitet eksporteres og importeres avhengig av priser og overføringskapasitet. Produksjon av elektrisitet kan innebære utslipp av klimagasser dersom den kommer fra fossile kraftverk. I framtiden forventer vi at det tas politiske grep som sikrer en omstilling av den europeiske kraftproduksjonen slik at denne på sikt blir utslippsfri. Parallelt er det viktig å stimulere til en overgang til kjøretøy som benytter energibærere som ikke gir utslipp ved bruk.

Sist revidert: 29.09.2016
av: Miljødirektoratet