Hvor skal utslippene og energibruken reduseres?

Planretningslinjen for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning legger opp til at kommunen skal fastsette mål og gjennomføre tiltak både i sitt geografiske område og i egen virksomhet.

Det betyr at tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp som oppstår innenfor kommunens grenser bør ha hovedfokus. Det er her kommunen har funksjoner og virkemidler til å gjøre tiltak som ikke andre kan gjennomføre.

Utslipp og energibruk i kommunen

Eksempler på tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller energibruk innenfor kommunens grenser kan være:

  • redusere transportomfanget i kommunen
  • redusere energibruk i bygninger
  • redusere metanutslipp fra et avfallsdeponi som ligger i kommunen
  • sørge for god drenering av jordbruksarealer slik at lystgassutslipp reduseres

Utslipp og energibruk utenfor kommunen

Livsløpsutslipp fra varer og tjenester kommunen som virksomhet og innbyggerne forbruker, kan ofte gi et langt høyere bidrag til de globale klimaendringene enn de utslippene som skjer direkte i kommunen. Det vil derfor ha stor betydning om kommunen benytter sine virkemidler og handlingsrom til å bidra til å redusere klimagassutslipp også utenfor sine grenser. Slike tiltak må imidlertid komme i tillegg til, og ikke til erstatning for tiltak som reduserer direkte klimagassutslipp i kommunen.

Eksempler på tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller energibruk utenfor kommunens grenser kan være:

  • innkjøp av varer og tjenester med lavt klima- og energifotavtrykk
  • redusert forbruk og reisevirksomhet
  • samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser, for eksempel om arealplanlegging eller interkommunale avfallsselskap.

I tiltaksvurderinger og utslippsregnskap er det viktig at kommunen er ryddig på hvor den faktiske direkte reduksjonen i utslipp og energibruk finner sted, slik at dette ikke telles dobbelt. Da vil regnskapet være sammenlignbart med klimagassregnskapet på nasjonalt nivå.

Sist revidert: 14.01.2019
av: Miljødirektoratet