Hva er klimagasser og klimatiltak?

Hvilke gasser regnes som klimagasser, og hvilke utslipp bør kommunen ha fokus på å redusere?

Klimagasser påvirker klimaet ved å slippe inn inngående varme fra sola, samtidig som de tar opp en del av den utgående varmestrålingen fra jorda. Dette fører til at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker. 

De viktigste klimagassene

Det er klimagasser fra menneskeskapt aktivitet en vil redusere. De viktigste er:

 • karbondioksid (CO2)
 • lystgass (N20)
 • metan (CH4)
 • tre grupper av fluorholdige gasser (F-gasser):
  - hydrofluorkarboner (HFK)
  - perfluorkarboner (PFK)
  - svovelheksafluorid (SF6)

Disse gassene oppholder seg lenge i atmosfæren når de først er sluppet ut. Kutt av disse klimagassene har derfor størst effekt for å redusere global oppvarming og bør derfor prioriteres når en velger klimatiltak. De seks gassene kalles gjerne kyotogasser, fordi de er omfattet av Kyotoprotokollen.

Det er vanlig å måle klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter.

Kortlevde klimadrivere

Det finnes også en del andre gasser og partikler som bidrar til oppvarming, men som lever kort tid i atmosfæren. Disse kalles kortlevde klimadrivere:

 • svart karbon 
 • bakkenær ozon
 • metan (CH4)
 • noen hydrofluorkarboner (HFK)

Reduksjon i utslipp av kortlevde klimadrivere kan bidra til å «kjøpe oss tid» for å unngå uønskede effekter av klimaendringer. Det er imidlertid reduksjon i utslipp av Kyotogassene som vil ha størst effekt og bør ha hovedfokus i kommunens klimaarbeid både på kort og lang sikt. De fleste Kyotogassene fortsetter å varme opp jorda i over hundre år etter utslipp, mens kortlevde klimadrivere kan leve i alt fra et par dager til 15 år.

Les mer om klimagasser og om kortlevde klimadrivere hos Miljøstatus.no.

Hva er klimatiltak?

Med klimatiltak menes alle tiltak som reduserer utslipp av klimagasser eller at nye utslipp unngås.

Sist revidert: 05.03.2018
av: Miljødirektoratet