Biogassbusser

Busser tilpasset naturgass kan også benytte biogass. Dermed kan slam, husdyrgjødsel, matavfall og så videre utnyttes til drivstoffproduksjon. Fordi karbonet i biogassen stammer fra biologiske råvarer regnes CO2-utslippene fra bruken som ikke-fossile.

I stadig flere byer satses det på gass som alternativt drivstoff for bussene. Biogass kan benytte samme infrastruktur som naturgass. Men fordi tradisjonelle bensinstasjoner ikke har slik infrastruktur på plass benyttes naturgass og biogass foreløpig på flåtedrift, som busser og renovasjonsbiler.

Kommunene og fylkeskommunene kan legge til rette for økt bruk av biogass ved å kreve dette i anbud på bussruter. Tiltakene kan både føre til at dieselbusser erstattes med biogassbusser, og til biogass helt eller delvis erstatter naturgass i gassdrevne busser.

Hvilken informasjon finnes om tilstanden?
Hvordan kan teoretisk effekt av tiltaket beregnes?
Hvordan fanges effekt av tiltaket opp?

Hvilken informasjon finnes om tilstanden?

SSBs statistikk over registrerte kjøretøyer gir informasjon om antallet gassbusser registrert i kommunen. Statistikken skiller ikke mellom busser som går på naturgass og biogass, men kan gi en pekepinn på om det finnes busser hvor biogass kan benyttes. Det er verdt å merke seg at kjøretøyene kan være registrert i en annen kommune enn der de benyttes i rutekjøring.

Det finnes ingen helhetlig statistikk over produksjon og forbruk av biogass i Norge, verken nasjonalt eller regionalt. For å vurdere tilstanden for bruk av biogass i transportsektoren er det derfor behov for lokalkunnskap, særlig om drivstoffordeling i kollektivtilbudet i det enkelte fylke.

Hvordan kan teoretisk effekt av tiltaket beregnes?

Den teoretiske effekten av å erstatte dieselbusser med biogass eller naturgass kan beregnes med utgangspunkt i bussenes kjørelengder. CO2-utslippene fra biogass er ikke-fossil, og metan- og lystgassutslippene er begrensede. En forenkling kan derfor være å regne med null-utslipp av klimagasser fra biogassbusser.

KOSTRA Samferdsel har informasjon om rutekilometer for fylker. Informasjonen i KOSTRA er per 1000 innbyggere, og tallet må multipliseres med folketallet og deles på 1000 for å få fram det totale antallet rutekilometer. Kommunene rapporterer ikke rutekilometer via Kostra. Kommunene kan ta utgangspunkt i kunnskap om den enkelte bussrute for å beregne den teoretiske effekten av å erstatte en dieseldrevet buss med en buss som går på biogass.

Eksempel: Erstatte diesel med biogass i busser på en 20 km lang rute

En kommune eller fylkeskommune ønsker at dieseldrevne bybusser erstattes av busser på biogass på en bussrute som utgjør en 20 km lang runde. Ruten har 4 avganger i timen fra klokken 08.00 til klokken 20.00 (12 timer), fem dager i uken hele året. For å beregne utslippsreduksjonen man kan oppnå med dette skiftet må vi først beregne antall kilometer kjørt av dieseldrevne busser som vil erstattes med biogassdrevne busser på den aktuelle ruten:

20 km/avgang * 4 avganger/time * 12 timer * 5 dager/uke *52 uker = 249 600 km

Bussruten utgjør altså 249 600 km per år. Videre regnes de tilhørende CO2-utslippene ved hjelp av utslippsfaktor fra Tabell 3:

CO2-utslipp = 249 600 km * 811 g CO2/km = 202 425 600 g CO2 = 202,4 tonn CO2

Tiltaket kan altså ifølge beregningen redusere kommunens CO2-utslipp med i overkant av 200 tonn per år. 

Hvordan fanges effekt av tiltaket opp?

Statistikk

SSBs fylkesfordelte utslippstall og SSBs kommuneanalyse baserer beregninger av utslippene på aktivitet, og ikke på drivstofforbruk. Både nasjonale og regionfordelte tall vil gjenspeile reduksjon i kjørte kilometer. Men reduksjon i forbruket av fossilt drivstoff vil ikke vises presist i tallene.

På fylkesnivå vil salgsstatistikken for petroleumsprodukter fange opp nedgang i salg av autodiesel som følge av tiltaket. Det er imidlertid ikke mulig å skille effekten av dette tiltaket fra alle andre energieffektiviseringstiltak og trafikkreduserende tiltak. Salgsstatistikken har heller ikke data for naturgass, og vil derfor ikke vise en eventuell overgang fra naturgass til biogass

Indikatorer

Det foreligger ikke nasjonale datakilder som kan vise effekten av tiltaket for enkeltkommuner. På samme måte som for beregning av den teoretiske effekten av tiltaket er det behov for lokal informasjon for å lage en meningsfylt indikator for dette tiltaket. En god indikator kan være andel av det totale antallet kilometer bussruter som er operert med biogassbusser, eller antallet biogassbusser av totalt antall busser i drift i kommunen.

Sist revidert: 15.01.2018
av: Miljødirektoratet