Elbilsatsing

Både nasjonale og regionale virkemidler benyttes for å øke satsningen på elbiler i Norge. Nasjonalt gjør særlig avgiftspolitikken det gunstig å anskaffe og bruke elbil sammenlignet med biler som går på fossilt drivstoff. Kommunens virkemidler for å satse på elbiler omfatter blant annet ladepunkter og reduserte parkerings- og bompengegebyrer. I tillegg kan kommunen som innkjøper erstatte egne fossile kjøretøyer med elbiler.

En kommunes satsning på elbiler kan ha effekt på klimagassutslippene i nærliggende kommuner, særlig i områder hvor det kan være aktuelt å bruke elbil for å pendle mellom hjem og arbeid.

Hvilken informasjon finnes om tilstanden?
Hvordan kan teoretisk effekt av tiltaket beregnes?
Hvordan fanges effekt av tiltaket opp?

Hvilken informasjon finnes om tilstanden?

Antallet elbiler registrert i hver kommune kan finnes i SSBs statistikk over registrerte kjøretøyer fordelt på drivstofftype.

Kostra har statistikk over antall ladepunkter for elbil i hver kommune, hentet fra Norsk elbilforening. Det finnes ingen helhetlig oversikt over satsene for parkering for elbiler i norske kommuner, men statistikkene gir likevel et godt bilde av satsningen på elbiler.

Hvordan kan teoretisk effekt av tiltaket beregnes?

Effekten av det enkelte tiltak innen elbilsatsning er vanskelig å kvantifisere. Hvordan samspillet mellom nasjonale virkemidler, regionale virkemidler og personlige holdninger påvirker beslutninger ved bilkjøp er et forskningsfelt i seg selv.

Det er derimot mulig å beregne utslippseffekt, gitt at et tiltak alene eller sammen med andre tiltak fører til at en bil som brukes fossilt brensel byttes ut med en elektrisk bil. Dette er i utgangspunktet et enkelt regnestykke når man legger visse antagelser til grunn. Hvis en elbil i sin helhet erstatter en bil som bruker fossilt drivstoff vil utslippsreduksjonen per år være årlig kjørelengde multiplisert med gjennomsnittlig utslippsfaktor for personbiler gitt i tabellen:

Tabellen gjelder gjennomsnittskjøretøy, og skiller ikke mellom nye og gamle kjøretøyer eller ulike størrelser.

Utslippsfaktoren er også et gjennomsnitt for kjøring på ulike typer veier, og det kan være store lokale variasjoner, alt etter hvilken hastighet det kjøres i, om det er områder med mye akselerasjon, køkjøring, stigning på veien og så videre.

Utslippsfaktoren har tatt høyde for gjennomsnittlig innblanding av biodiesel og bioetanol i drivstoff til veitransport i Norge i 2013. Fordi biodrivstoff har ikke-fossil opprinnelse regnes det tradisjonelt ikke med i utslippsberegninger for CO2.

Gjennomsnittlig utslippsfaktorer for CO2 per kjøretøy- og drivstofftyper, 2013


Utslippsfaktor CO2
g/km

Personbiler totalt

151

              Bensin

172

              Diesel

135

Varebiler totalt

187

              Bensin

180

              Diesel

187

Lastebiler (diesel)

917

Bybusser (diesel)

811

Turbusser (diesel)

775

Motorsykler og mopeder (bensin)

83

Kilde: HBEFA (2015)

 

Eksempel: Effekt av at biler på fossilt drivstoff erstattes med elbiler

I en kommune er gjennomsnittlig årlig kjørelengde for personbiler 13 900 kilometer. Det er 8000 personbiler registrert i kommunen, og vi antar at fem prosent (400 biler) vil erstattes med elbiler som følge av nasjonale og regionale tiltak. Fra tabellen ser vi at gjennomsnittlig utslipp per kilometer for personbiler i 2013 var 151 gram CO2 per kilometer (0,151 kg CO2/kilometer).

Samlet teoretisk effekt vil da være:

400 personbiler * 13 900 kilometer/personbil/år *0,151 kg CO2/kilometer = 839 560 kg CO2/år = 839,6 tonn CO2/år

Med denne beregningen vil altså elbilsatsningen redusere CO2-utslippene fra kommunen med nesten 840 tonn per år.

Det er store variasjoner i kjørelengder mellom kommuner. SSBs kjørelengdestatistikk for personbiler foreligger på kommunalt nivå, etter eiers bostedskommune. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i denne inndelingen for å øke presisjonen på beregningen. Hvis det er grunn til å tro at elbilene i en kommune erstatter bensin- og dieselbiler i et annet forhold enn den nasjonale fordelingen mellom disse to kan de beregnes hver for seg. Men det er lite sannsynlig at sikker informasjon om dette finnes tilgjengelig. Beregningen tar ikke høyde for at elbilen kanskje ikke erstatter en bil med gjennomsnittlig alder og motorstørrelse.

Er det en rimelig antagelse at en elbil erstatter en bensin- eller dieselbil? En gjennomsnittlig personbil kjørte om lag 13 300 kilometer i 2014, mens en elbil i gjennomsnitt kjørte 7 800 km, ifølge SSBs kjørelengdestatistikk. Dette kan tyde på at en elbil ikke i sin helhet erstatter en bil som bruker fossilt drivstoff. En spørreundersøkelse blant elbileiere viser imidlertid at dette ikke er tilfelle. Elbilene erstatter bensin- og dieselbiler, og en elbil kjøres like langt som for tradisjonelle biler. SSBs kjørelengdestatistikk har noe forsinkelse i sitt datamateriale, særlig for nye kjøretøy fordi datakilden er periodisk kjøretøykontroll. Statistikken vil antagelig på sikt vise det samme som funnene fra TØI.

Hvordan fanges effekt av tiltaket opp?

SSBs fylkesfordelte utslippstall og SSBs kommuneanalyse baserer sine beregninger på aktivitet, altså kjørte kilometere, og ikke på drivstoff-forbruk. Det vil si at statistikken vil fange opp trafikkreduserende tiltak, men ikke tiltak som reduserer bruken av fossile energivarer.

På fylkesnivå vil salgsstatistikken for petroleumsprodukter fange opp nedgang i salg av bensin og diesel som følge av tiltaket. Det er imidlertid ikke mulig å skille effekten av elbil-satsing fra alle andre energieffektiviseringstiltak og trafikkreduserende tiltak.

SSBs kjørelengdestatistikk har som nevnt data fordelt på kommuner for personbiler, og fordelt på drivstofftype nasjonalt.  

Indikatorer

Utvikling i antall elbiler registrert i hver kommune som andel av totalt antall personbiler registrert i kommunen vil være en god indikator på effekten av lokal og nasjonal elbilsatsning. Både tall for antall elbiler og totalt antall personbiler kan hentes fra SSBs statistikk over registrerte kjøretøyer fordelt på drivstofftype.

Å gjøre elbil mer attraktivt kan påvirke beslutning om å kjøpe elbil også i andre kommuner, for eksempel i områder med stor pendleraktivitet på tvers av kommunegrensene. 

Sist revidert: 15.01.2018
av: Miljødirektoratet