Redusert kjøring med fossilt drivstoff

Effekten av redusert kjøring med fossilt drivstoff kan beregnes når en har informasjon om:
• endringer i kjørelengder for ulike kjøretøytyper
• CO2-utslipp fra kjøretøytypene

Formelen nedenfor beskriver dette regnestykket hvor i er ulike kjøretøytyper:Formel reduksjon av kjøring med fossilt drivstoff

 

Tabellen gjelder gjennomsnittskjøretøy, og skiller ikke mellom nye og gamle kjøretøyer eller ulike størrelser.

Utslippsfaktoren er også et gjennomsnitt for kjøring på ulike typer veier, og det kan være store lokale variasjoner, alt etter hvilken hastighet det kjøres i, om det er områder med mye akselerasjon, køkjøring, stigning på veien og så videre.

Utslippsfaktoren har tatt høyde for gjennomsnittlig innblanding av biodiesel og bioetanol i drivstoff til veitransport i Norge i 2013. Fordi biodrivstoff har ikke-fossil opprinnelse regnes det tradisjonelt ikke med i utslippsberegninger for CO2.

Gjennomsnittlig utslippsfaktorer for CO2 per kjøretøy- og drivstofftyper, 2013


Utslippsfaktor CO2
g/km

Personbiler totalt

151

              Bensin

172

              Diesel

135

Varebiler totalt

187

              Bensin

180

              Diesel

187

Lastebiler (diesel)

917

Bybusser (diesel)

811

Turbusser (diesel)

775

Motorsykler og mopeder (bensin)

83

Kilde: HBEFA (2015)

 

 

Eksempel: Redusert personbilkjøring fordi flere tar bussen

For å beregne effekten av et tiltak rettet mot å få flere til å la bilen stå og velge buss isteden trenger man både informasjon om hvor mye mindre det kjøres med bil, og om hvor mye mer det kjøres med buss. Dette er ΔKjørelengde for biler og busser i formelen over.

 

For å vurdere hvilken effekt tiltaket vil ha på kjørelengdene for busser må man ta hensyn til om det legges opp til utvidelse i busstilbudet i form av hyppigere avganger eller nye ruter, eller om man planlegger at flere skal velge eksisterende busstilbud. I sistnevnte tilfelle vil det bli tilnærmet ingen økte utslipp fra busser som følge av tiltaket. Riktignok bruker busser mer drivstoff når de er fullastet enn når de er tomme, men det anser vi for å være innenfor feilmarginen for utslippsberegningene.

 

I tillegg trenger man informasjon om hvor mye klimagasser som slippes ut når personbiler og busser kjører. Utslippene henger nøye sammen med drivstofforbruk, og dette vil variere betydelig for blant annet ulike typer kjøretøy, kjøretøy- og motorstørrelse, drivstofftype, hastighet og akselerasjon.  Jo mer detaljert informasjon man har, jo mer nøyaktig anslag for utslippsreduksjoner får man, men i de fleste tilfeller vil det være nok å bruke aggregerte utslippsfaktorer for de ulike kjøretøytypene.

 

Dersom tiltaket for eksempel er å få 100 personer som per i dag kjører bil til og fra jobb til å velge buss istedenfor kan regnestykket se slik ut:

 

  1. Reduserte utslipp fra personbil: Antar at personene i snitt bor 15 km fra arbeidsplassen og at de kjører en gjennomsnittlig personbil (daglig kjørelengde = 30 km). Vi går videre ut ifra at alle jobber 5 dager i uken, 40 uker i året. Reduserte utslipp blir da:

 

100 personer x (15 km x 2 x 151 g CO2/km) x 5 dager/uke x 40 uker/år = 90 600 000 g CO2/år = 90 600 kg CO2/år = 90,6 tonn CO2 per år

 

  1. Nye buss-passasjerer vil som regel føre til et noe økt behov for kjørte kilometer med buss, mens en del av passasjerene vil kunne utnytte eksisterende kapasitet. I snitt anslår Transportøkonomisk institutt at kjørelengden for buss øker med kvadratroten av antall passasjerer, dvs. at 100 personer fører til en økning på busskjørelengden med 10 km. Økte utslipp som følge av tiltaket blir da:

 

√100 personer x 811 g CO2/km x 15 km x 2 x 5 dager/uke x 40 uker/år = 48 660 000 g CO2/år = 48 660 kg CO2/år =48,7 tonn CO2/år

 

  1. Total utslippsendring blir da det reduserte utslippet fra personbilene minus det økte utslippet fra buss = 90,6 tonn CO2/år -  48,7 tonn CO2/år = 41,9 tonn CO2/år

Sist revidert: 15.01.2018
av: Miljødirektoratet