Hvor store er klimagassutslippene i din kommune?

Kommunens klima- og energiplan bør inneholde informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på sektorer og utslippskilder. Her finner du beskrivelser av hva som inngår i statistikken og hvordan den kan brukes.

Den nye statistikken for klimagasser i kommuner er blant annet basert på beregninger fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har utarbeidet statistikken.

Statistikken gir informasjon om fordeling av klimagassutslipp på ulike kilder og utslippsutvikling, som du kan bruke som utgangspunkt for

 • å prioritere hvilke kilder og sektorer det bør iverksettes tiltak i
 • å sette ambisiøse mål for utslippsreduksjoner

Miljødirektoratet arbeider med videreutvikling av løsningen, og denne skal etter planen ferdigstilles første halvår 2019. Vi tar gjerne imot innspill på mulige forbedringer i betaversjonen. Disse kan sendes til: klimakommune@miljodir.no

Hva er inkludert i klimagasstatistikken for kommuner?

Klimagasstatistikken viser utslippene som skjer innenfor kommunens grenser. Statistikken er fordelt på utslippskilder etter hvor utslippene fysisk finner sted. Dersom utslippene finner sted utenfor kommunegrensen, er de ikke inkludert i statistikken.

Et eksempel som illustrerer denne avgrensningen er at utslipp fra behandling av avløpsvann vil registreres på den kommunen hvor avløpsrenseanlegget ligger, selv om dette anlegget også kan rense vann som kommer fra nabokommuner.

Tabellen under gir oversikt over hvilke sektorer og utslippskilder som er inkludert i statistikken.

Hovedkategori/sektor

Utslippskilde 

Industri, olje og gass

 

 • Industri
 • Olje
 • Gass

Energiforsyning

 • Avfallsforbrenning
 • Fjernvarme, unntatt avfallsforbrenning
 • Produksjon av elektrisitet og annen energiforsyning

Oppvarming

Kommunale bygg (KOSTRA):

 • Kommunale administrasjonslokaler
 • Kommunale førskolelokaler
 • Kommunale skolelokaler
 • Kommunale institusjonslokaler
 • Kommunale idrettsbygg
 • Kommunale kulturbygg

Oppvarming unntatt KOSTRA-tall

Vedfyring

 

Veitrafikk

 • Lette kjøretøy
 • Tunge kjøretøy

Sjøfart

 • Bulkskip
 • Fiskefartøy
 • Gasstankere
 • Kjemikalie-/produkttankere
 • Kjøle-/fryseskip
 • Containerskip
 • Offshore supply skip
 • Andre offshore service skip
 • Oljetankere
 • Passasjer
 • Ro Ro last
 • Stykkgodsskip
 • Andre aktiviteter sjøfart

 Luftfart

 • Innenriks luftfart
 • Utenriks luftfart

Annen mobil forbrenning

 • Dieseldrevne motorredskaper
 • Snøscooter

Jordbruk

 • Fordøyelsesprosesser husdyr
 • Gjødselhåndtering
 • Jordbruksarealer

Avfall og avløp

 • Avfallsdeponigass
 • Biologisk behandling av avfall
 • Avløp

Hvordan bruke klimagasstatistikken for kommuner?

På Miljøstatus.no finner du statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner. Du kan finne følgende statistikk for din kommune:

 • Utslippstall for årene 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016
 • Utslippstall for klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O)
 • Utslippstall for ulike utslippskilder

Du kan også sammenligne klimagassutslippene i din kommune med utslipp i andre kommuner.

I tillegg finner du

Sammenligne over tid og verifisere effekten av tiltak

En av hovedmålsettingene med klimagasstatistikken, er at du skal få muligheten til å følge utviklingen av utslipp i kommunen din over tid. Miljødirektoratet har brukt samme metoder og datakilder for alle årene som er inkludert i statistikken så langt det har latt seg gjøre. Dette bidrar til at tallene blir mest mulig sammenlignbare mellom år.

Vi har brukt datakilder som i størst mulig grad viser utviklingen på lokalt nivå, så langt det er mulig. Datakildene er ikke alltid de samme som brukes i det nasjonale utslippsregnskapet. Årsaken til dette er at data som er tilgjengelige på nasjonalt nivå ikke alltid er geografisk fordelt til kommuner og fylker. I mange tilfeller vil det derfor være andre data som gir det beste bildet av lokale forhold.

Dette betyr at det ikke alltid er samsvar mellom summen av utslippene i alle kommuner og den nasjonale totalen. Prinsippene og metodikken for utslippsregnskapene for kommuner og for Norge er imidlertid det samme.

Hvordan er den kommunefortdelte klimastatistikken utviklet?

Fram til 2012 publiserte SSB offisiell statistikk over kommunefordelte klimagassutslipp. SSB valgte å avvikle statistikken av kvalitetshensyn, og Miljødirektoratet fikk deretter i oppgave av Klima- og miljødepartementet å få på plass forbedrede tall.

Som del av prosjektet har SSB publisert fylkesstatistikk. De har også publisert en analyse av klimagassutslipp i kommuner som de lager annethvert år. Miljødirektoratet har utviklet en klimagasstatistikk for kommuner, som bygger videre på SSBs kommuneanalyse, i samarbeid med KS

Sist revidert: 14.01.2019
av: Miljødirektoratet