Hvordan få oversikt over energibruk i kommunen?

Kunnskap om fordeling av energibruk på ulike forbruksgrupper og om utvikling over tid er viktig for å kunne prioritere de riktige tiltakene innen energisparing. Dette er sentralt i en klima- og energiplan.

Her finner du statistikk og kilder om energiforbruk og forklaring på hvordan statistikken er utviklet.

Hvor finnes statistikk og informasjon om energibruk på kommunenivå?
Hva finnes av tall om energibruk i kommunens egen virksomhet?
Hva slags energirelatert informasjon finner du i KOSTRA
Hvordan utvikler SSB nøkkeltall for energibruk?

Hvor finnes statistikk og informasjon om energibruk på kommunenivå?

SSBs publiserer kommunefordelt statistikk over bruk av elektrisitet i Statistikkbanken:   

Forbruket er fordelt på forbruksgruppene:

 • Bergverksdrift og industri med mer 
 • Tjenesteyting med mer
 • Husholdninger og jordbruk
  • Primærnæringer
  • Husholdninger
  • Hytter og fritidshus

Ikke kommunetall for fjernvarme og fossil energibruk

SSB publiserer ikke kommunefordelt statistikk over fjernvarme og fossil energibruk. Fossil energibruk og energibruk i fjernvarmeproduksjon reflekteres indirekte i kommuneanalysen over klimagassutslipp.

Nettselskap og fjernvarmekonsesjonærer i kommunen skal bistå kommunene med egen informasjon om energiforsyningen som er relevant i forbindelse med klima- og energiplanlegging.


 

 

Hva finnes av tall om energibruk i kommunens egen virksomhet?

De fleste kommuner har god oversikt over energibruk i egne bygninger siden de rapporter energibrukstall for bygninger til KOSTRA. SSB utarbeider et sett av nøkkeltall på grunnlag av kommunenes rapporteringer og data fra andre kilder. Kommunen kan bruke disse tallene til å følge utvikling over tid, sammenligne med andre kommuner, gjennomsnittet for fylket og resten av landet.

Foreløpig inneholder databasen en begrenset mengde nøkkeltall, med hovedvekt på

 • energikostnader
 • husholdningsavfall
 • personbiler
 • klimahensyn i planlegging

Oversikt over kilder til energistatistikken:

Hva slags energirelatert informasjon finner du i KOSTRA

Klima- og energirelatert informasjon som rapporteres til KOSTRA fra kommunene omfatter blant annet:

1. Forbruk av energi totalt og fordelt på lokaler til administrasjons, skoler, førskoler, institusjoner, kultur og idrett og er fordelt på
- elektrisitet
- fjernvarme
- fyringsolje/-parafin
- naturgass/LPG
- bioenergi i energienheter (kWh)

 2. Lengde på kommunale gang- og sykkelveinett

3. Oversikt over kommuner som har/eller ikke har en klima- og energiplan 

4. Risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til klimaendringer

5. Avfallsmengder og avfallsbehandling

Energiforbruk for fylkeskommuner rapporteres på tilsvarende måte for lokaler til administrasjon, skoler og internater.

De fleste kommuner har et energiovervåkingssystem som gir detaljert oversikt over energibruk i egne bygninger, og som benyttes for innrapportering til KOSTRA. Kommunen sitter derfor ofte på mer detaljerte tall for energibruk enn det som er rapportert til KOSTRA.

Hvordan utvikler SSB nøkkeltall for energibruk?

SSB benytter følgende data fra kilder utenfor KOSTRA til nøkkeltallene

 • antall personbiler i kommunen
 • antall elbiler i kommunen
 • antall ladestasjoner
 • energiforbruk fordelt på energivarer i fjernvarmesektoren

SSB bruker denne informasjonen til å utarbeide nøkkeltall som gir et bilde av forbruk og utslipp fra aktiviteter fra ett år til et annet. Nøkkeltallene er basert på informasjon om kommunens innbyggere som antall brukere, arealer og andre kommunespesifikke forhold. Dette muliggjør sammenligning mellom kommuner og gir grunnlag for tidsserier.

Arbeidsgruppen for KOSTRA-data om klima og energi har foreslått å utviderapporteringen på klima- og energidata fra kommunene ved at energibruk i vann- og avløpssektoren tas inn i KOSTRA-skjemaene. Denne utvidelsen er foreløpig ikke iverksatt på grunn av blant annet manglende finansiering.

Les mer om dette arbeidet i 

Sist revidert: 09.04.2018
av: Miljødirektoratet