Statistikk for utslipp før 2009

SSB publiserte tidligere statistikk over energibruk og klimagassutslipp fordelt på kommuner og fylkeskommuner for årene fra 1991 til 2009. Statistikken ble avviklet, blant annet på grunn av utfordringer med kvaliteten. Det anbefales at utslippstall for årene fra 2009 og framover fra SSBs nye kommuneanalyse så langt det lar seg gjøre benyttes uten å koble det til utslippstall fra den nedlagte statistikken.

Ifølge SSB var viktige mangler ved statistikken:

  • Statistikken skilte ikke mellom lokal trafikk i kommunen og gjennomfartstrafikk
  • Utslipp fra avfall var ikke direkte relatert til avfallsgenerering på kommunenivå fordi det i stor grad benyttes interkommunale løsninger
  • Energibruk i bygninger tok utgangspunkt i salget av energivarer på fylkesnivå. Endring i tallene for en kommune var i statistikken avhengig av endringer i alle kommuner i det samme fylket
  • Statistikk for trafikkutviklingen på kommuneveier ble satt til å være lik trafikkutviklingen på riks- og fylkesveier på grunn av manglende trafikktellinger på kommuneveiene
  • Industriutslipp var basert på utvalg hvor ikke alle virksomheter var med, og de samme virksomhetene var ikke inkludert hver gang. Utslippsutviklingen i en rekke kommuner ble dermed beregnet på grunnlag av begrenset informasjon
  • For en del utslipp ble nasjonale utslippsfaktorer benyttet i stedet for lokale faktorer, til tross for at det kan være store forskjeller mellom kommunene

Det siste året det ble beregnet energibruk og utslipp for i denne statistikken var 2009. I og med at dette er det første året i tidsserien i den nye analysen kan forskjellene mellom de to tidsseriene i 2009 eventuelt brukes til å justere utslippstallene fra den avsluttede tidsserien.

Å bruke tidsserien fra den nedlagte statistikken sammen med utslippstallene fra SSBs kommuneanalyse uten å justere tidsserien bakover i tid vil kunne gi helt feilaktige vurderinger av utslippsutviklingen.

Det er flere utfordringer med å koble sammen de to tidsseriene. Kildeinndelingen i de to statistikkene er ikke helt lik, så det må gjøres vurderinger av hvordan de to kan sammenlignes. Utslippstallene for 1991 vil fortsatt ha de manglene som er beskrevet over, selv etter at de eventuelt er justert for å ta hensyn til forskjellen mellom ny og gammel beregningsmetodikk.

Statistikken er tilgjengelig som avsluttet tidsserie hos SSB.

Sist revidert: 17.08.2016
av: Miljødirektoratet